Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-10-17
Program jednání 206 kB
67 kB
Záznam z jednání 98 kB
Usnesení č.665 131 kB
182 kB
854/18 Návrh poslanců Martina Kupky, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 279)
Příloha č.1 131 kB
47 kB
Příloha č.1 k usnesení č.665
Usnesení č.666 130 kB
182 kB
855/18 Návrh poslance Václava Klause a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 284)
Příloha č.1 117 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.666
Usnesení č.667 132 kB
184 kB
808/18 Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020-2021
Usnesení č.668 132 kB
184 kB
543/18 Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019
Příloha č.1 812 kB
536 kB
Příloha č.1 k usnesení č.668
Usnesení č.669 131 kB
184 kB
846/18 Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030
ikonka - mění usnesení usn. 292/2017
Usnesení č.670 136 kB
187 kB
845/18 Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (Cílů udržitelného rozvoje OSN) v České republice
Usnesení č.671 128 kB
186 kB
773/18 Jmenování Státní tiskárny cenin, s. p. vydavatelem jedinečného identifikátoru tabákových výrobků
Usnesení č.672 127 kB
181 kB
852/18 Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2018
Usnesení č.673 130 kB
184 kB
843/18 Odvolání a jmenování členů správních rad zdravotních pojišťoven
Usnesení č.674 129 kB
181 kB
853/18 Závěrečná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018
Usnesení č.675 126 kB
181 kB
841/18 Výroční zpráva o vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem státní služby služebními úřady za rok 2017
Usnesení č.676 133 kB
186 kB
847/18 Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnost
ikonka - ruší usnesení usn. 575/2014
Usnesení č.677 126 kB
182 kB
860/18 Pracovní návštěva předsedy vlády v Rakouské republice dne 17. října 2018
Usnesení č.678 127 kB
182 kB
857/18 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Spojeném království dne 24. října 2018
Usnesení č.679 130 kB
182 kB
856/18 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta Makedonské republiky Gjorge Ivanova v České republice ve dnech 3. – 5. října 2018
Usnesení č.680 131 kB
185 kB
859/18 Navýšení systemizace Policie České republiky o 1000 systemizovaných služebních míst příslušníků Policie České republiky pro rok 2018
Usnesení č.681 128 kB
182 kB
866/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.682 125 kB
181 kB
848/18 Souhrnná zpráva o stavu hornictví jako podklad pro přípravu novely horního zákona
861/18 Analýza nabídky a poptávky na trhu práce, průběžná zpráva - stav k 30. 6. 2018 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
844/18 "Portál veřejné správy 2.0 – Portál občana“ v rámci projektu Portál veřejné správy 2.0 – Portál občana r. č.: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_007/0007473 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
850/18 Veřejná zakázka "Pořízení EVS pro vrtulníky LZS a SAR" zadávaná v souladu s ustanovením § 63 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, formou jednacího řízení bez uveřejnění (předložil ministr obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk