Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-10-10
Program jednání 168 kB
67 kB
Záznam z jednání 108 kB
Usnesení č.642 131 kB
166 kB
783/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.643 132 kB
187 kB
810/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.644 133 kB
186 kB
833/18 Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Radky Maxové, Jana Bartoška, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Aleny Gajdůškové, Marka Výborného, Mariana Jurečky, Stanislava Juránka, Jiřího Miholy, Ondřeje Benešíka, Víta Rakušana a Hany Aulické Jírovcové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 267)
Příloha č.1 135 kB
60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.644
Usnesení č.645 132 kB
186 kB
834/18 Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Jana Richtera, Jana Birke a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 274)
Příloha č.1 116 kB
41 kB
Příloha č.1 k usnesení č.645
Usnesení č.646 131 kB
185 kB
835/18 Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Dominika Feriho, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (sněmovní tisk č. 275)
Příloha č.1 124 kB
62 kB
Příloha č.1 k usnesení č.646
Usnesení č.647 130 kB
185 kB
836/18 Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Dominika Feriho, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 276)
Příloha č.1 121 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.647
Usnesení č.648 132 kB
186 kB
837/18 Návrh poslanců Ondřeje Veselého, Jana Chvojky, Jaroslava Foldyny, Romana Onderky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. (sněmovní tisk č. 278)
Příloha č.1 122 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.648
Usnesení č.649 128 kB
164 kB
830/18 O souhlasu s poskytnutím čtyř peněžních darů do zahraničí v rámci programu Ministerstva vnitra Pomoc na místě v roce 2018
Usnesení č.650 138 kB
190 kB
819/18 Návrh cílového konceptu pro „Základní registry 2.0“
Usnesení č.651 137 kB
168 kB
832/18 Změny ve vydávání Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
ikonka - mění usnesení usn. 123/2003
Usnesení č.652 125 kB
184 kB
828/18 Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2017
Usnesení č.653 130 kB
186 kB
824/18 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 62)
Příloha č.1 953 kB
Příloha č.1 k usnesení č.653
Usnesení č.654 129 kB
186 kB
840/18 Návrh na jmenování členů a předsedy výzkumné rady Technologické agentury České republiky
Usnesení č.655 131 kB
188 kB
815/18 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení
Usnesení č.656 149 kB
168 kB
817/18 Návrh na obeslání 13. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Dubaj, Spojené arabské emiráty, 21. – 29. října 2018)
Příloha č.1 112 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.656
Usnesení č.657 132 kB
166 kB
822/18 Návrh na obeslání 30. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (5. – 9. listopadu 2018, Quito, Ekvádor)
Příloha č.1 129 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.657
Usnesení č.658 129 kB
186 kB
831/18 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady a na summitu ASEM ve dnech 17. – 19. října 2018 v Bruselu
Usnesení č.659 127 kB
184 kB
858/18 Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu financí
Usnesení č.660 127 kB
186 kB
851/18 Pracovní návštěva předsedy vlády v Polské republice dne 15. října 2018
Usnesení č.661 124 kB
184 kB
Zpráva o činnosti Bezpečnostní informační služby za rok 2017 čj. T37/2018
Usnesení č.662 125 kB
184 kB
Zpráva o činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace za rok 2017 čj. T40/2018
Usnesení č.663 124 kB
184 kB
Zpráva o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2017 čj. T42/2018
Usnesení č.664 Návrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Bezpečnostní informační služby s další zpravodajskou službou cizí moci čj. D302/2018
808/18 Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020-2021
823/18 Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč
818/18 Informace vládě o úmyslu realizovat veřejnou zakázku „Rozšíření a úpravy softwaru zvláštního pracoviště“ dle § 29 písm. b) bodu 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk