Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-10-03
Program jednání 155 kB
95 kB
Záznam z jednání 97 kB
Usnesení č.623 128 kB
186 kB
674/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.624 127 kB
186 kB
767/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.
Usnesení č.625 130 kB
181 kB
813/18 Návrh poslance Lukáše Černohorského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 270)
Příloha č.1 123 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.625
Usnesení č.626 129 kB
182 kB
803/18 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2018
Usnesení č.627 130 kB
188 kB
769/18 Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2017 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2017
Příloha č.1 114 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.627
Usnesení č.628 136 kB
188 kB
807/18 Dílčí aktualizace materiálu "Ujednání o porozumění se společností ŠKODA AUTO a.s. a návrh zabezpečení investiční přípravy zlepšení veřejné dopravní a technické infrastruktury ve městě Mladá Boleslav a ve vrchlabském regionu"
Příloha č.1 118 kB
Příloha č.1 k usnesení č.628
Usnesení č.629 143 kB
174 kB
820/18 Program "Digitální Česko" a návrh změn Statutu Rady vlády pro informační společnost
ikonka - mění usnesení usn. 119/2017 , usn. 889/2015 , usn. 961/2014
Usnesení č.630 128 kB
183 kB
812/18 Analýza informačních systémů pro správu dokumentů a služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve veřejném sektoru
Usnesení č.631 127 kB
162 kB
809/18 Návrh na jmenování do hodnosti generálporučíka a brigádních generálů
Usnesení č.632 123 kB
180 kB
811/18 Jmenování soudců
Usnesení č.633 128 kB
182 kB
816/18 Zpráva o využití doporučení veřejné ochránkyně práv na změny právní úpravy uvedených ve Výroční zprávě za rok 2017
Usnesení č.634 137 kB
186 kB
805/18 Návrh na ratifikaci Akt Světové poštovní unie, podepsaných na 26. Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 20. září až 7. října 2016 v Istanbulu
Příloha č.1 180 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.634
Usnesení č.635 124 kB
181 kB
838/18 Návrh na jmenování do hodnosti brigádního generála
Usnesení č.636 136 kB
190 kB
839/18 Navýšení početního stavu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2019 a úprava početního stavu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky ve střednědobém výhledu do roku 2021, včetně odpovídajícího navýšení rozpočtu výdajů
Usnesení č.637 131 kB
182 kB
829/18 Návrh poslanců Jany Mračkové Vildumetzové, Ivo Vondráka, Heleny Válkové, Milana Poura, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 273)
Příloha č.1 119 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.637
Usnesení č.638 135 kB
187 kB
821/18 "Návrh na sjednání Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé"
Usnesení č.639 137 kB
184 kB
826/18 Návrh na obeslání XXXIV. plenárního zasedání Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní (Lyon, 16. – 18. října 2018)
Příloha č.1 135 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.639
Usnesení č.640 137 kB
184 kB
827/18 Návrh na obeslání 25. Shromáždění Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (IMSO), Londýn, 9. - 12. října 2018
Usnesení č.641 127 kB
182 kB
Návrh na jmenování do hodností generálů čj. V246/18

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk