Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-09-26
Program jednání 183 kB
70 kB
Záznam z jednání 116 kB
Usnesení č.597 132 kB
187 kB
512/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.598 128 kB
187 kB
672/18 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
Usnesení č.599 131 kB
186 kB
675/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.600 128 kB
165 kB
684/18 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů
Usnesení č.601 132 kB
187 kB
634/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.602 134 kB
164 kB
792/18 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 36/18 o návrhu senátu Vrchního soudu v Praze na zrušení ustanovení § 402 odst. 3, 5 a § 406 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Usnesení č.603 141 kB
172 kB
781/18 Žádosti sociálních partnerů o příspěvek na činnost podle § 320a zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019, schválené 142. Plenární schůzí RHSD ČR konané dne 9. května 2018
Usnesení č.604 132 kB
186 kB
780/18 Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky k převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele podniku Budějovický Budvar, n.p. do státního rozpočtu podle ustanovení § 19 odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - bylo změněno Usnesení č.605 139 kB
189 kB
787/18 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace podle § 5 uvedeného zákona (materiál č. 267)
Příloha č.1 70 kB
Příloha č.1 k usnesení č.605
Příloha č.2 203 kB
98 kB
Příloha č.2 k usnesení č.605
ikonka - bylo změněno usn. 234/2020
ikonka - mění usnesení usn. 319/2017 , usn. 748/2014
Usnesení č.606 134 kB
188 kB
797/18 Návrh na navýšení prostředků na platy příslušníků Policie České republiky a na změnu systemizace bezpečnostních sborů v kapitole 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2018, v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a voleb do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
Usnesení č.607 128 kB
186 kB
782/18 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. října 2018
Usnesení č.608 126 kB
184 kB
765/18 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2017
Usnesení č.609 130 kB
186 kB
795/18 Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2018
Usnesení č.610 126 kB
184 kB
794/18 Návrh na ukončení činnosti Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
Usnesení č.611 125 kB
185 kB
786/18 Návrh na jmenování člena předsednictva a předsedy Technologické agentury České republiky
Usnesení č.612 124 kB
185 kB
785/18 Návrh na jmenování členky předsednictva Grantové agentury České republiky
Usnesení č.613 127 kB
185 kB
798/18 Návrh na jmenování místopředsedkyň Rady vlády pro rovnost žen a mužů
Usnesení č.614 130 kB
187 kB
793/18 Návrh na jmenování členky Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva a její náhradnice za Českou republiku
Usnesení č.615 128 kB
187 kB
801/18 Návrh na personální a finanční zajištění zřizovaného zastupitelského úřadu České republiky v Bamaku
Usnesení č.616 133 kB
170 kB
800/18 Návrh na sjednání Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Malajsií na straně druhé
Usnesení č.617 131 kB
165 kB
789/18 Návrh na podpis Protokolu o změně Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat
Usnesení č.618 130 kB
186 kB
799/18 Návrh na účast prezidenta republiky Miloše Zemana na setkání hlav států zemí Visegrádské skupiny ve Slovenské republice ve dnech 11. - 12. října 2018
Usnesení č.619 140 kB
190 kB
778/18 Návrh na obeslání Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie (Dubaj, Spojené arabské emiráty, 29. 10. až 16. 11. 2018)
Příloha č.1 119 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.619
Usnesení č.620 140 kB
178 kB
796/18 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červenec a srpen 2018
Usnesení č.621 127 kB
185 kB
804/18 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády Slovenské republiky Petera Pellegriniho v České republice dne 1. října 2018
Usnesení č.622 Poskytnutí peněžního daru v souvislosti s aktivitami České republiky v boji proti nelegální migraci a radikalizaci čj. V245/2018
674/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
767/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.
585/18 Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou a hutnickou činností
773/18 Jmenování Státní tiskárny cenin, s. p. vydavatelem jedinečného identifikátoru tabákových výrobků
769/18 Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2017 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2017
809/18 Návrh na jmenování do hodnosti generálporučíka a brigádních generálů
784/18 Vyrozumění veřejné ochránkyně práv vládě České republiky o nedosažení nápravy zjištěného pochybení úřadu (předložila veřejná ochránkyně práv)
790/18 Projekt bezpečnostního výzkumu s názvem „Vývoj modulárního průběžného dekodéru IP provozu pro potřeby PČR“ (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk