Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-09-12
Program jednání 163 kB
66 kB
Záznam z jednání 69 kB
Usnesení č.577 130 kB
164 kB
633/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.578 127 kB
186 kB
757/18 Navýšení kapitálu Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (IBRD) a Mezinárodní finanční korporace (IFC) a související změna stanov IFC
Usnesení č.579 131 kB
166 kB
756/18 Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování Mgr. Jana Sixty na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství a vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu financí
Příloha č.1 286 kB
72 kB
Příloha č.1 k usnesení č.579
Usnesení č.580 137 kB
167 kB
759/18 Návrh na obeslání 73. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů a k pracovní návštěvě 1. místopředsedy vlády, ministra vnitra, pověřeného vedením Ministerstva zahraničních věcí ve Spojených státech amerických
Usnesení č.581 133 kB
168 kB
743/18 Návrh na obeslání 13. Valného shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF)
Příloha č.1 129 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.581
Usnesení č.582 144 kB
166 kB
751/18 Návrh na obeslání 8. zasedání smluvních stran Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (Monte Carlo, Monako, 8. – 10. října 2018)
Příloha č.1 115 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.582
Usnesení č.583 130 kB
188 kB
762/18 Oficiální návštěva prezidenta České republiky Miloše Zemana ve Spolkové republice Německo ve dnech 19. až 21. září 2018
Usnesení č.584 128 kB
186 kB
763/18 Návrh na uskutečnění společného zasedání vlád České republiky a Slovenské republiky v Košicích dne 17. září 2018
Usnesení č.585 129 kB
186 kB
758/18 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na neformálním setkání hlav států a předsedů vlád členských států Evropské unie ve dnech 19. – 20. září 2018 v Salcburku
Usnesení č.586 129 kB
186 kB
771/18 Návrh účasti náměstka pro řízení sekce ekonomicko-provozní ministra zahraničních věcí v zastoupení 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra, pověřeného vedením Ministerstva zahraničních věcí, na pohřbu bývalého generálního tajemníka Organizace spojených národů Kofiho Annana v Akkře ve dnech 12. – 15. 9. 2018
Usnesení č.587 129 kB
185 kB
Návrh na vyslovení souhlasu s odvoláním a jmenováním ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace čj. V233/2018
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
748/18 Souhrnná zpráva o činnosti Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. za rok 2017
744/18 Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za II. čtvrtletí 2018 (předložil ministr dopravy)
760/18 Záměr na uplatnění opčního práva v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) na prodloužení smlouvy o poskytování služeb podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) formou Dodatku č. 3 (předložila ministryně financí)
752/18 Informace o realizaci vertikální spolupráce na Ostrahu uvolněných objektů 2019-2022 na základě §11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (předložil ministr obrany)
753/18 Informace o veřejné zakázce Dodávky agregátů a materiálu pro vrtulníky řady Mi, opravy jejich agregátů a konstrukčně technická podpora (předložil ministr obrany)
754/18 Informace o veřejné zakázce "Dodávky náhradních dílů na motory TV3-117 všech modifikací a hlavní reduktory VR 14/24, opravy jejich agregátů a konstrukčně technická podpora" (předložil ministr obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk