Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-09-04
Program jednání 173 kB
68 kB
Záznam z jednání 102 kB
Usnesení č.560 129 kB
182 kB
688/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
Usnesení č.561 130 kB
180 kB
730/18 Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Petra Fialy, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (sněmovní tisk č. 254)
Příloha č.1 140 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.561
Usnesení č.562 138 kB
187 kB
492/18 Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2018-2019
ikonka - ruší usnesení usn. 73/2014
ikonka - mění usnesení usn. 503/2017 , usn. 3/2017 , usn. 826/2015 , usn. 952/2013
Usnesení č.563 129 kB
184 kB
721/18 Dlouhodobé finanční opatření k navýšení kapacit lékařských fakult v ČR
Usnesení č.564 130 kB
183 kB
722/18 Návrh dokumentace programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol
Příloha č.1 470 kB
Příloha č.1 k usnesení č.564
Usnesení č.565 127 kB
182 kB
717/18 Zpráva ke kandidaturám na pořadatelství EXPO 2025 a návrh mandátu k hlasování o podpoře kandidatur na pořadatelství EXPO 2025
Usnesení č.566 124 kB
180 kB
725/18 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2017
Usnesení č.567 128 kB
182 kB
719/18 Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu kinematografie za rok 2017
Usnesení č.568 125 kB
180 kB
731/18 Návrh změny Statutu Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
ikonka - mění usnesení usn. 923/2016
Usnesení č.569 130 kB
182 kB
742/18 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018
Usnesení č.570 127 kB
180 kB
740/18 Návrh na zabezpečení letecké dopravy humanitární pomoci vojenským dopravním letadlem Armády České republiky
Usnesení č.571 128 kB
184 kB
739/18 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
Usnesení č.572 130 kB
182 kB
738/18 Návrh změny usnesení vlády České republiky ze dne 13. června 2018 č. 374, k návrhu na sjednání Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé
ikonka - mění usnesení usn. 374/2018
Usnesení č.573 140 kB
190 kB
729/18 Návrh na obeslání 8. zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, které se koná ve Švýcarsku v Ženevě ve dnech 1. – 6. října 2018
Příloha č.1 122 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.573
Usnesení č.574 129 kB
182 kB
741/18 Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta Indické republiky Rama Natha Kovinda v České republice ve dnech 6. – 9. září 2018
Usnesení č.575 164 kB
220 kB
728/18 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červen 2018
Usnesení č.576 134 kB
185 kB
750/18 Revokace usnesení vlády ze dne 21. srpna 2017 č. 609 o schválení záměru nabytí areálu velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti pietního místa v Letech u Písku ve veřejném zájmu státem včetně schválení výše ceny a následných kroků při naložení s tímto majetkem ve znění usnesení vlády ze dne 23. října 2017 č. 766
ikonka - mění usnesení usn. 766/2017 , usn. 609/2017
746/18 Rekodifikace veřejného stavebního práva, Informace o hlavních směrech a cílech rekodifikace
732/18 Průběžné hodnocení implementace Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (2014 - 2018)
718/18 Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. ledna do 30. června 2018 a celkově od počátku privatizace) (předložila ministryně financí)
726/18 Informace o veřejné zakázce "Užívání prostor Hudebního divadla v Karlíně k divadelní činnosti Národního divadla - scény Státní opery Praha" (předložil ministr kultury)
733/18 Veřejná zakázka "Taktický soubojový simulátor TSS - nákup", zadávané s využitím obecné výjimky podle ustanovení § 29 písm. s) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v režimu obdobném jednacímu řízení bez uveřejnění (předložil ministr obrany)
734/18 Informace o realizaci vertikální spolupráce na Zabezpečení správy vojenských újezdů 2018-2021 na základě § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (předložil ministr obrany)
735/18 Uzavření smlouvy "ACCS -technické zhodnocení národních systémů vzdušných sil - II. etapa" v rámci vertikální spolupráce v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle § 189 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (předložil ministr obrany)
737/18 Informace pro vládu České republiky o připravované veřejné zakázce "Poskytování služeb správy a rozvoje registru osob" podle § 29 písm. b) bod 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (předložil předseda Českého statistického úřadu)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk