Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-08-29
Program jednání 204 kB
66 kB
Dodatek č.1 176 kB
62 kB
Záznam z jednání 68 kB
Usnesení č.549 129 kB
163 kB
637/18 Návrh nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T na zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2 (nařízení vlády o technickém plánu přechodu na DVB-T2)
Usnesení č.550 130 kB
185 kB
706/18 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 250)
Příloha č.1 126 kB
68 kB
Příloha č.1 k usnesení č.550
Usnesení č.551 128 kB
185 kB
705/18 Koncepce rozvoje archivnictví v České republice na léta 2018 až 2025 s výhledem do roku 2035
Usnesení č.552 131 kB
166 kB
654/18 Zpráva o výsledcích nezávislého posouzení sanačně rekultivačních prací ve vztahu k vytvářené rezervě, které se realizují a budou realizovat na pozemcích státu a ostatních pozemcích dotčených těžbou hnědého uhlí
Usnesení č.553 131 kB
162 kB
714/18 Žádost kapitoly 345 – Český statistický úřad o souhlas s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů minulých let na řešení rozpočtově nekrytých investičních výdajů programu 045 01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého statistického úřadu od roku 2018
Usnesení č.554 138 kB
166 kB
710/18 Návrh na přijetí změny přílohy II Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť přijaté ve Štrasburku dne 8. prosince 2017 a ratifikaci této Úmluvy
Usnesení č.555 130 kB
186 kB
709/18 Návrh na sjednání Dohody o stavu dvoustranných smluv mezi Českou republikou a Černou Horou
Usnesení č.556 134 kB
167 kB
711/18 Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
ikonka - ruší usnesení usn. 35/2016
Usnesení č.557 128 kB
184 kB
723/18 Návrh na jmenování ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů
Usnesení č.558 128 kB
186 kB
720/18 Oficiální návštěva předsedy vlády ČR ve Spolkové republice Německo dne 5. září 2018
Usnesení č.559 128 kB
186 kB
727/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády
701/18 Zpráva o inflaci III/2018 (předložil guvernér České národní banky)
703/18 Návrh OECD na zpracování Přehledu veřejné správy v ČR (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
708/18 Informace o průběhu a výsledcích summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Bruselu ve dnech 11. – 12. července 2018 (předložil 1. místopředseda vlády, ministr vnitra pověřený řízením Ministerstva zahraničních věcí)
702/18 Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Provoz a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe PRAIS – Dodatek č. 4“ (předložil ministr zemědělství)
712/18 Veřejná zakázka „Kontejnerový nakladač - nákup“, zadávaná s využitím obecné výjimky podle ustanovení § 29 písm. s) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, obdobou jednacího řízení bez uveřejnění (předložil ministr obrany)
713/18 Informace o realizaci vertikální spolupráce na Ostrahu objektů od 1. 1. 2019 na základě § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (předložil ministr obrany)
715/18 Veřejná zakázka „Přilba balistická Air Frame Helmet“, zadávaná s využitím obecné výjimky podle ustanovení § 191 odst. 2 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve spojení s ustanovením § 187 odst. 1 písm. a) zákona (předložil ministr obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk