Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-08-22
Program jednání 161 kB
100 kB
Záznam z jednání 69 kB
Usnesení č.534 132 kB
186 kB
647/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.535 131 kB
181 kB
692/18 Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jiřího Miholy, Jana Čižinského, Víta Kaňkovského, Pavla Bělobrádka, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 246)
Příloha č.1 134 kB
62 kB
Příloha č.1 k usnesení č.535
Usnesení č.536 131 kB
181 kB
693/18 Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 247)
Příloha č.1 114 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.536
Usnesení č.537 131 kB
182 kB
691/18 Žádost o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2018 kapitoly 307 - Ministerstvo obrany
ikonka - bylo změněno Usnesení č.538 129 kB
182 kB
653/18 Pověření ministra spravedlnosti a předsedy Legislativní rady vlády koordinací úkolů v oblasti boje s korupcí na vládní úrovni a změny Statutu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí
Příloha č.1 111 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.538
ikonka - bylo změněno usn. 56/2019
ikonka - mění usnesení usn. 140/2018 , usn. 38/2017 , usn. 629/2014
Usnesení č.539 131 kB
184 kB
694/18 Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2017
Usnesení č.540 135 kB
184 kB
690/18 Stanovisko k Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 205 o zaměstnanosti a důstojné práci pro mír a odolnost, přijatému na 106. Mezinárodní konferenci práce v roce 2017
Příloha č.1 113 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.540
Usnesení č.541 126 kB
180 kB
700/18 Žádost Itálie o přistoupení k Úmluvě o kontrole a označování předmětů z drahých kovů
ikonka - ruší usnesení usn. 96/2012
Usnesení č.542 136 kB
188 kB
689/18 Návrh na obeslání mimořádného Kongresu Světové poštovní unie a na změnu Akt Světové poštovní unie
Příloha č.1 119 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.542
Příloha č.2 118 kB
32 kB
Příloha č.2 k usnesení č.542
Usnesení č.543 143 kB
185 kB
696/18 Návrh na obeslání 67. zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Florianópolis, Brazílie, 4. – 14. září 2018)
Příloha č.1 124 kB
47 kB
Příloha č.1 k usnesení č.543
Usnesení č.544 125 kB
182 kB
697/18 Cesta předsedy vlády do Italské republiky a Maltské republiky dne 28. srpna 2018
Usnesení č.545 128 kB
182 kB
698/18 Účast 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra pověřeného řízením Ministerstva zahraničních věcí ČR na neformálním zasedání ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie ve Vídni ve dnech 30. – 31. srpna 2018
Usnesení č.546 128 kB
182 kB
699/18 Zpráva o pracovní návštěvě 1. místopředsedy vlády, ministra vnitra, pověřeného vedením Ministerstva zahraničních věcí, Jana Hamáčka v Syrské arabské republice dne 9. srpna 2018
Usnesení č.547 130 kB
182 kB
542/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.548 128 kB
181 kB
707/18 Žádost o zabezpečení letecké dopravy české fotbalové reprezentace na přípravný zápas s týmem Ruska
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
554/18 Zpráva za rok 2017 o naplňování Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018 a Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích (předložil předseda vlády)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk