Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-08-15
Program jednání 184 kB
134 kB
Záznam z jednání 113 kB
Usnesení č.509 131 kB
186 kB
471/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.510 125 kB
182 kB
529/18 Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a o snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
Usnesení č.511 124 kB
184 kB
617/18 Návrh nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
Usnesení č.512 130 kB
185 kB
677/18 Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Dominika Feriho, Heleny Langšádlové, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (sněmovní tisk č. 242)
Příloha č.1 120 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.512
Usnesení č.513 131 kB
184 kB
678/18 Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Dominika Feriho, Heleny Langšádlové, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (sněmovní tisk č. 243)
Příloha č.1 126 kB
62 kB
Příloha č.1 k usnesení č.513
Usnesení č.514 130 kB
185 kB
679/18 Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Dominika Feriho, Heleny Langšádlové, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (sněmovní tisk č. 244)
Příloha č.1 120 kB
57 kB
Příloha č.1 k usnesení č.514
Usnesení č.515 129 kB
185 kB
680/18 Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Zbyňka Stanjury, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 245)
Příloha č.1 148 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.515
Usnesení č.516 133 kB
168 kB
648/18 Ústřední plán obrany státu
Usnesení č.517 130 kB
187 kB
666/18 Návrh na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2019
Usnesení č.518 129 kB
164 kB
676/18 Návrh poslanců Milana Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové, Jaroslava Bžocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 241)
Příloha č.1 135 kB
62 kB
Příloha č.1 k usnesení č.518
Usnesení č.519 129 kB
181 kB
332/18 I. Akční plán ke koncepci SPORT 2025 na období 2018 - 2019
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.520 133 kB
190 kB
655/18 Zpráva o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2017
ikonka - bylo zrušeno usn. 487/2019
Usnesení č.521 129 kB
186 kB
652/18 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 60)
Příloha č.1 1092 kB
Příloha č.1 k usnesení č.521
Usnesení č.522 131 kB
186 kB
687/18 Návrh na vydání předchozího souhlasu vlády k vydání rozhodnutí Ministerstva obrany o převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele podniku Vojenské lesy a statky ČR, s. p. do státního rozpočtu
Usnesení č.523 127 kB
186 kB
661/18 Návrh na jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Usnesení č.524 137 kB
190 kB
683/18 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za II. čtvrtletí 2018
Příloha č.1 112 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.524
Příloha č.2 124 kB
68 kB
Příloha č.2 k usnesení č.524
Usnesení č.525 129 kB
186 kB
673/18 Pražský okruh D0, stavba 512: dodatečná kompenzační opatření požadovaná obcemi
Usnesení č.526 129 kB
185 kB
686/18 Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2018
Usnesení č.527 128 kB
186 kB
660/18 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2017
Usnesení č.528 131 kB
188 kB
667/18 Zabezpečení činnosti delegace České republiky v Mezinárodní stálé komisi pro zkoušky ručních palných zbraní (C.I.P.)
ikonka - ruší usnesení usn. 704/2001
Usnesení č.529 133 kB
166 kB
662/18 Návrh na sjednání Úmluvy Rady Evropy o filmové koprodukci v revidovaném znění (Rotterdam, 30. 1. 2017)
Příloha č.1 120 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.529
Usnesení č.530 134 kB
189 kB
657/18 Návrh na obeslání 62. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii, konaného ve dnech 17. 9. – 21. 9. 2018 ve Vídni
Usnesení č.531 131 kB
186 kB
685/18 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta Slovenské republiky Andreje Kisky v České republice a na ni navazující pracovní návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana ve Slovenské republice dne 29. července 2018
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.532 128 kB
184 kB
1330/17 Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2016
ikonka - bylo zrušeno usn. 639/2019
Usnesení č.533 130 kB
188 kB
695/18 Odvolání státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství a vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství
Příloha č.1 286 kB
70 kB
Příloha č.1 k usnesení č.533
555/18 Zpráva o plnění Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025 za rok 2017
671/18 Makroekonomická predikce České republiky (červenec 2018) (předložila ministryně financí)
681/18 Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2018 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
670/18 Zpráva o plnění Koncepce rodinné politiky za rok 2017 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
664/18 Zpráva o realizaci energeticky úsporných opatření v resortu Ministerstva spravedlnosti pro naplnění závazku vyplývajícího z článku 5 směrnice o energetické účinnosti (předložil ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády)
663/18 Výroční zpráva o činnosti Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod za rok 2017 (předložil ministr dopravy)
659/18 Informace o realizaci Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
669/18 Využití letounů Armády České republiky pro dopravu raněných příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a Regionu iráckého Kurdistánu (předložil ministr obrany)
668/18 Informace k připravované veřejné zakázce - Výzkum migrace radionuklidů C-14/I-129 v cementovém prostředí v podzemní laboratoři Grimsel Test Site (GTS) (předložila ministryně průmyslu a obchodu)
682/18 Informace pro vládu České republiky o připravované veřejné zakázce na vybudování Národní certifikační autority, která má být zadána dle § 29 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk