Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-07-31
Program jednání 167 kB
67 kB
Záznam z jednání 71 kB
Usnesení č.492 130 kB
180 kB
639/18 Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakub Michálka, Ivana Bartoše a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 229)
Příloha č.1 116 kB
43 kB
Příloha č.1 k usnesení č.492
Usnesení č.493 131 kB
180 kB
640/18 Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 230)
Příloha č.1 129 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.493
Usnesení č.494 132 kB
181 kB
641/18 Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Dominika Feriho, Heleny Langšádlové, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (sněmovní tisk č. 231)
Příloha č.1 125 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.494
Usnesení č.495 131 kB
181 kB
638/18 Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Dominika Feriho, Heleny Langšádlové, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (sněmovní tisk č. 232)
Příloha č.1 123 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.495
Usnesení č.496 130 kB
181 kB
642/18 Návrh poslanců Romana Kubíčka, Lukáše Černohorského, Ivany Nevludové, Vojtěcha Munzara, Vladimíra Koníčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 236)
Příloha č.1 126 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.496
Usnesení č.497 130 kB
181 kB
643/18 Návrh poslanců Marka Bendy, Heleny Válkové, Marka Výborného, Jana Chvojky, Dominika Feriho, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 237)
Příloha č.1 126 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.497
Usnesení č.498 127 kB
182 kB
258/18 Zásady tvorby právní úpravy přestupků
ikonka - mění usnesení usn. 866/2016
ikonka - bylo změněno Usnesení č.499 131 kB
185 kB
636/18 Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020
ikonka - bylo změněno usn. 634/2019
Usnesení č.500 124 kB
180 kB
629/18 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2017
Usnesení č.501 127 kB
181 kB
627/18 Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2017
Příloha č.1 116 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.501
Usnesení č.502 128 kB
184 kB
628/18 Čtvrtá periodická zpráva o plnění závazků vyplývajících z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech
Usnesení č.503 128 kB
181 kB
645/18 Určení prošetřovatele podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu podle § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb.
Usnesení č.504 148 kB
186 kB
626/18 Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, tzv. program EFEKT I. pro rok 2017
ikonka - ruší usnesení usn. 512/2017 , usn. 1006/2016 , usn. 647/2016 , usn. 940/2015 , usn. 592/2013 , usn. 538/2015 , usn. 383/2015 , usn. 921/2014 , usn. 542/2014 , usn. 874/2013 , usn. 835/2012 , usn. 813/2011 , usn. 558/2011 , usn. 925/2007 , usn. 1326/2006 , usn. 1429/2005 , usn. 884/2005 , usn. 81/2004 , usn. 1095/2003 , usn. 674/2003 , usn. 650/2002 , usn. 1140/2001 , usn. 691/2001 , usn. 1094/2000 , usn. 686/2000 , usn. 843/1998 , usn. 480/1998 , usn. 937/2009 , usn. 574/2010 , usn. 909/2008 , usn. 1453/2008 , usn. 546/2012 , usn. 798/2010 , usn. 1300/2007 , usn. 1386/2009
Usnesení č.505 133 kB
184 kB
649/18 Návrh dalšího postupu ČR ve věci podání žaloby na neplatnost prováděcího rozhodnutí Evropské komise ze dne 13. června 2018, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
Usnesení č.506 128 kB
180 kB
658/18 Návrh na jmenování člena Rady Energetického regulačního úřadu a návrh na odvolání a jmenování předsedy Rady Energetického regulačního úřadu
Usnesení č.507 124 kB
180 kB
650/18 Jednací řád Výboru pro rozpočtové prognózy
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.508 129 kB
184 kB
656/18 Návrh změny Statutu Vládního výboru pro personální nominace a návrh na odvolání a jmenování členů Vládního výboru pro personální nominace
Příloha č.1 113 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.508
ikonka - bylo zrušeno usn. 82/2020
ikonka - mění usnesení usn. 96/2018 , usn. 711/2014 , usn. 177/2014
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
529/18 Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a o snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
332/18 I. Akční plán ke koncepci SPORT 2025 na období 2018 - 2019
635/18 Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů k samostatným porodním domům
632/18 Základní dokument tvorby Koncepce občanského vzdělávání v České republice
631/18 Informace o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2017 (předložila ministryně financí)
644/18 Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2017 (předložil předseda vlády)
630/18 Informace o veřejné zakázce "Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu se společností Alcor Holdings Ltd." (předložila ministryně financí)
651/18 Pořízení kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů pro rezort Ministerstva financí (předložila ministryně financí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk