Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-07-24
Program jednání 219 kB
69 kB
Záznam z jednání 104 kB
Usnesení č.476 128 kB
186 kB
551/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
Usnesení č.477 128 kB
186 kB
501/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
Usnesení č.478 129 kB
185 kB
599/18 Návrh poslance Aleše Juchelky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 212)
Příloha č.1 123 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.478
Usnesení č.479 128 kB
184 kB
600/18 Návrh poslanců Marka Bendy, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919 (sněmovní tisk č. 213)
Příloha č.1 132 kB
55 kB
Příloha č.1 k usnesení č.479
Usnesení č.480 130 kB
185 kB
601/18 Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Tomáše Kohoutka, Radka Holomčíka, Jana Chvojky, Pavla Bělobrádka, Petra Gazdíka, Pavla Jelínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 214)
Příloha č.1 200 kB
60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.480
Usnesení č.481 131 kB
185 kB
615/18 Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy, Vlastimila Válka, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 217)
Příloha č.1 130 kB
66 kB
Příloha č.1 k usnesení č.481
Usnesení č.482 129 kB
184 kB
616/18 Návrh poslanců Mikuláše Ferjenčíka, Tomáše Martínka, Jana Pošváře, Ondřeje Profanta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 222)
Příloha č.1 120 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.482
Usnesení č.483 130 kB
184 kB
614/18 Návrh poslance Aleše Juchelky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 224)
Příloha č.1 123 kB
49 kB
Příloha č.1 k usnesení č.483
Usnesení č.484 127 kB
164 kB
621/18 Stanovení gesce k přípravě nové právní úpravy zdravotního pojištění cizinců při jejich pobytu na území České republiky
Usnesení č.485 127 kB
162 kB
624/18 O souhlasu s poskytnutím peněžního daru Bosně a Hercegovině v rámci realizace Programu "Pomoc na místě" v roce 2018
Usnesení č.486 127 kB
186 kB
623/18 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. srpna 2018
ikonka - bylo změněno Usnesení č.487 132 kB
164 kB
618/18 Aktualizace č. 2 Implementačního plánu k Akčnímu plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v České republice do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
ikonka - bylo změněno usn. 499/2019
Usnesení č.488 130 kB
185 kB
607/18 Žádost o udělení souhlasu kapitole 309 – Kancelář veřejného ochránce práv se změnou účelu použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v roce 2018 na řešení rozpočtově nekrytých výdajů programu č. 10901 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Kanceláře veřejného ochránce práv
Usnesení č.489 127 kB
184 kB
619/18 Peněžní dar České republiky Irské republice na studii mapující benefity prohlubování vnitřního trhu EU se službami
Usnesení č.490 127 kB
184 kB
610/18 Odvolání a jmenování členky Správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky
Usnesení č.491 128 kB
186 kB
625/18 Pracovní cesta předsedy vlády ČR do Svobodného státu Bavorsko a Rakouské republiky ve dnech 25. – 27. července 2018
622/18 Návrh změny Statutu Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a Jednacího řádu Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
561/18 Souhrnná informace o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců za rok 2017 (předložil ministr práce a sociálních věcí)
608/18 Zpráva o plnění Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 za rok 2017 (předložil ministr práce a sociálních věcí)
559/18 Výroční zpráva stavu veřejné správy v České republice za rok 2017 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
605/18 Informace o stavu zavádění řízení kvality ve služebních úřadech za rok 2017 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
557/18 Zpráva o činnosti Rady vlády pro informační společnost do 30. června 2018 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
556/18 Zpráva o činnosti Pracovní skupiny Rady vlády pro informační společnost pro jednací řízení bez uveřejnění do 31. května 2018 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
588/18 Informace o plnění opatření Národního akčního plánu čisté mobility (NAP CM) za rok 2017 (předložila ministryně průmyslu a obchodu)
590/18 Informace - Vyhodnocení regulace vysílání cizinců do České republiky za účelem zvyšování jejich dovedností a kvalifikace (tzv. zácvik) v období od 2. května 2016 do 1. května 2018 (předložila ministryně průmyslu a obchodu)
609/18 Zpráva o činnosti Českého báňského úřadu a obvodních báňských úřadů za rok 2017 (předložili ministryně průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu)
612/18 Informace k připravovaným veřejným zakázkám v projektu CzechELib – Springer Nature, Albertina III (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
594/18 Informace o postupu plnění opatření k odstranění nedostatků uvedených v kontrolním závěru NKÚ z kontrolní akce č. 16/25 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu za rok 2015, účetní závěrka Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2015 a údaje předkládané Ministerstvem průmyslu a obchodu pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2015 (předložili ministryně průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk