Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-07-18
Program jednání 167 kB
67 kB
Záznam z jednání 71 kB
Usnesení č.459 128 kB
182 kB
470/18 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
Usnesení č.460 129 kB
182 kB
514/18 Návrh nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 – 2023
Usnesení č.461 133 kB
183 kB
606/18 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 32/18 o návrhu Okresního soudu v Liberci na zrušení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších soudních úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 293/2013 Sb.
Usnesení č.462 131 kB
182 kB
568/18 Vyrozumění veřejné ochránkyně práv vládě České republiky o nezákonné správní praxi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Usnesení č.463 128 kB
184 kB
591/18 Informace o snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2017
Usnesení č.464 129 kB
182 kB
586/18 Výroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2017
Usnesení č.465 129 kB
185 kB
562/18 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2017
Usnesení č.466 125 kB
180 kB
552/18 Návrh na odvolání a jmenování člena Státní volební komise
Usnesení č.467 128 kB
180 kB
595/18 Stanovení městyse Veverská Bítýška městem
Usnesení č.468 125 kB
184 kB
602/18 Návrh na poskytnutí peněžního daru Mezinárodní telekomunikační unii
Usnesení č.469 128 kB
182 kB
603/18 Změna č. 1 programu ENERG na podporu dosažení úspor energie v konečné spotřebě v odvětví malého a středního podnikání
Usnesení č.470 132 kB
184 kB
587/18 Výroční zpráva o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2017
Usnesení č.471 124 kB
180 kB
613/18 Návrh na jmenování předsedy Legislativní rady vlády
Usnesení č.472 125 kB
182 kB
620/18 Návrh na jmenování členů výboru Státního fondu rozvoje bydlení
Usnesení č.473 Zajištění kybernetické bezpečnosti na Ministerstvu zahraničních věcí čj. D230/2018
Usnesení č.474 128 kB
182 kB
Imigrace do ČR z Vietnamu - shrnutí situace a bezpečnostních rizik čj. V202/2018
Usnesení č.475 129 kB
181 kB
Zpráva o zajištění obrany státu v roce 2017 čj. V204/2018
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce na nákup specifického technického vybavení pro operativně pátrací činnosti Celní správy České republiky čj. V194/2018
589/18 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2017 (předložila ministryně průmyslu a obchodu)
593/18 Posouzení významu kritických superstrategických surovin pro hospodářství ČR (předložila ministryně průmyslu a obchodu)
604/18 Stav přípravy doplnění státní surovinové politiky (předložili ministryně průmyslu a obchodu a místopředseda vlády a ministr životního prostředí)
553/18 Informace o návrhu změny financování agendy matričních úřadů v ČR (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
597/18 Zpráva o činnosti vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie za rok 2017 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra pověřený řízením Ministerstva zahraničních věcí)
584/18 Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů v České republice za rok 2017 (ministr zemědělství)
583/18 Informace pro členy vlády o stavu realizace programu č. 134V120 - Péče o národní kulturní poklad (předložil ministr kultury)
1245/17 Systém energetického managementu (1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
592/18 Vybudování datových center pro informační systémy nakládající s utajovanými informacemi Vega D – 2G a Beta – 2G (1. místopředseda vlády a ministr vnitra)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk