Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-07-10
Program jednání 168 kB
67 kB
Záznam z jednání 71 kB
Usnesení č.448 129 kB
184 kB
576/18 Návrh poslanců Patrika Nachera, Jaroslava Faltýnka, Martina Kolovratníka, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě (sněmovní tisk č. 200)
Příloha č.1 122 kB
60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.448
Usnesení č.449 131 kB
186 kB
577/18 Návrh poslance Václava Klause a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 249/2017 Sb. (sněmovní tisk č. 210)
Příloha č.1 125 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.449
Usnesení č.450 131 kB
186 kB
578/18 Návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jana Bartoška, Pavly Golasowské, Aleše Juchelky a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 211)
Příloha č.1 121 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.450
Usnesení č.451 134 kB
168 kB
491/18 Základní principy koordinace příprav a výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2022
Usnesení č.452 130 kB
186 kB
579/18 Zpráva o činnosti inspekce a analýza použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu za rok 2017
Usnesení č.453 125 kB
185 kB
580/18 Informace o ukončení projektu „Zajištění zvýšení bezpečnosti na letišti Václava Havla Praha“ a jeho vyhodnocení
Usnesení č.454 131 kB
166 kB
581/18 Návrh na sjednání Dohody o založení mezinárodní nadace EU - LAC
Usnesení č.455 132 kB
186 kB
572/18 Návrh na obeslání Politického fóra o udržitelném rozvoji na vysoké úrovni OSN v New Yorku ve dnech 9.-18. července 2018
Usnesení č.456 130 kB
185 kB
582/18 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Angela Gurríi v České republice ve dnech 15. - 16. července 2018
ikonka - bylo změněno Usnesení č.457 135 kB
168 kB
596/18 Návrh ke složení Bezpečnostní rady státu a Výboru pro zpravodajskou činnost
ikonka - bylo změněno usn. 206/2019 , usn. 692/2018
ikonka - ruší usnesení usn. 879/2017
ikonka - mění usnesení usn. 247/2018 , usn. 48/2018 , usn. 360/2017 , usn. 544/2014
Usnesení č.458 126 kB
186 kB
598/18 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst v Ministerstvu vnitra, Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu kultury
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
571/18 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2017 (předložil guvernér České národní banky)
567/18 Zpráva Nejvyššího státního zastupitelství o činnosti státního zastupitelství za rok 2017 (předložila ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády)
574/18 Informace o přestavbě železničního uzlu Brno (předložil ministr dopravy)
565/18 Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2017 (předložil místopředseda vlády a ministr životního prostředí)
573/18 Informace o stavu v zásobování pitnou vodou a o jakosti dodávané vody (předložili ministři zemědělství a zdravotnictví)
566/18 Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2017 (ministryně financí)
575/18 Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR 2014 - 2020 za roky 2016 - 2017 (předložila ministryně pro místní rozvoj)
546/18 Výroční zpráva Pracovní skupiny pro transparentní veřejné zakázky za rok 2017 (předložila ministryně pro místní rozvoj)
569/18 Informace s průběžným vyhodnocením dosažení jednotlivých cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví na období 2016 - 2020 k 30. červnu 2018 (předložil ministr zdravotnictví)
560/18 Souhrnná zpráva o plnění Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2016 - 2019 za rok 2017 (předložil ministr zdravotnictví)
564/18 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2017 (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
570/18 Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/03 „Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané Ministerstvem financí za tyto kapitoly a účetnictví Ministerstva financí za rok 2015“ (předložila ministryně financí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk