Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-06-26
Program jednání 167 kB
67 kB
Upozornění 126 kB
60 kB
Záznam z jednání 72 kB
Usnesení č.426 133 kB
184 kB
419/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.427 130 kB
180 kB
483/18 Návrh poslanců Pavla Kováčika, Josefa Kotta, Karla Turečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 183)
Příloha č.1 124 kB
47 kB
Příloha č.1 k usnesení č.427
Usnesení č.428 128 kB
180 kB
532/18 Návrh poslanců Marka Bendy, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919 (sněmovní tisk č. 189)
Příloha č.1 133 kB
57 kB
Příloha č.1 k usnesení č.428
Usnesení č.429 132 kB
181 kB
537/18 Návrh poslance Ondřeje Veselého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních ve znění zákonů č. 87/2015 Sb., č. 161/2016 Sb., č. 189/2016 Sb., č. 298/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 334/2016 Sb., zákonů č. 460/2016 Sb., č. 296/2017 Sb. a č. 303/2017 Sb. (sněmovní tisk č. 190)
Příloha č.1 128 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.429
Usnesení č.430 129 kB
180 kB
538/18 Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 191)
Příloha č.1 158 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.430
Usnesení č.431 131 kB
181 kB
533/18 Návrh poslanců Karla Raise, Františka Váchy, Kateřiny Valachové, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 192)
Příloha č.1 123 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.431
Usnesení č.432 131 kB
181 kB
539/18 Návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Jana Bartoška, Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 193)
Příloha č.1 140 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.432
Usnesení č.433 131 kB
180 kB
540/18 Návrh poslanců Zuzany Majerové Zahradníkové, Petra Dolínka, Věry Procházkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 194)
Příloha č.1 123 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.433
Usnesení č.434 132 kB
183 kB
526/18 Žádost o předchozí souhlas vlády s nepeněžitým vkladem majetku České republiky do obchodní společnosti Explosia a.s., spojeným s navýšením jejího základního kapitálu
Usnesení č.435 135 kB
188 kB
527/18 Dvoustranná zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2019 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2021
Příloha č.1 243 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.435
Usnesení č.436 127 kB
182 kB
525/18 Návrh kandidátů na členství v Radě Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
Usnesení č.437 128 kB
182 kB
528/18 Zpráva o plnění Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 za rok 2017
Příloha č.1 109 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.437
Usnesení č.438 124 kB
180 kB
547/18 Návrh na odvolání člena předsednictva a předsedy Technologické agentury České republiky
Usnesení č.439 124 kB
180 kB
548/18 Návrh na jmenování do hodnosti armádního generála
Usnesení č.440 128 kB
180 kB
550/18 Pracovní návštěva předsedy vlády Polské republiky Mateusze Morawieckého v České republice dne 6. července 2018
Usnesení č.441 130 kB
182 kB
549/18 Návrh na uskutečnění pracovní cesty předsedy vlády České republiky na setkání předsedů vlád v rámci iniciativy Čínské lidové republiky k šestnácti zemím střední, východní a jihovýchodní Evropy v Sofii ve dnech 6. - 7. července 2018
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
492/18 Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2018-2019
543/18 Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019
534/18 Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2017
541/18 Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti
544/18 Analýza uplatňování Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě České republiky (předložil ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády)
545/18 Souhrnná zpráva za rok 2017 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 - 2018 (předložil ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády)
535/18 Informace o veřejné zakázce "Kryptografické prostředky a technologie - nákup" (předložila ministryně obrany)
536/18 Informace o veřejné zakázce "Reprodukce KOUI a bezpečnosti KIS (2018 - 2019)" (předložila ministryně obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk