Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-06-22
Program jednání 171 kB
68 kB
Záznam z jednání 106 kB
Usnesení č.411 131 kB
181 kB
480/18 Návrh poslanců Leo Luzara, Hany Aulické Jírovcové a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 180)
Příloha č.1 135 kB
51 kB
Příloha č.1 k usnesení č.411
Usnesení č.412 130 kB
180 kB
481/18 Návrh poslance Jana Birke na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 181)
Příloha č.1 133 kB
55 kB
Příloha č.1 k usnesení č.412
Usnesení č.413 131 kB
180 kB
482/18 Návrh poslanců Dominika Feriho, Radky Maxové, Jana Bauera, Olgy Richterové, Aleny Gajdůškové, Pavly Golasowské, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 182)
Příloha č.1 130 kB
53 kB
Příloha č.1 k usnesení č.413
Usnesení č.414 130 kB
182 kB
519/18 Návrh poslanců Radky Maxové, Františka Kopřivy, Petra Dolínka, Víta Rakušana, Jiřího Dolejše, Dominika Feriho a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 201)
Příloha č.1 114 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.414
ikonka - bylo změněno Usnesení č.415 154 kB
182 kB
490/18 Závěry a úkoly z 9. zasedání Stálého výboru pro jadernou energetiku a roční zpráva Stálého výboru pro jadernou energetiku za rok 2017
ikonka - bylo změněno usn. 485/2019 , usn. 132/2019
ikonka - ruší usnesení usn. 213/2017 , usn. 48/2016
Usnesení č.416 130 kB
183 kB
515/18 Režimy za účelem efektivního a cíleného příjmu žádostí o zaměstnanecké karty na zastupitelských úřadech České republiky – Režim ostatní státy – rozšíření o Srbsko
ikonka - bylo změněno Usnesení č.417 143 kB
188 kB
303/18 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 266)
Příloha č.1 212 kB
109 kB
Příloha č.1 k usnesení č.417
ikonka - bylo změněno usn. 553/2019
Usnesení č.418 124 kB
182 kB
513/18 Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2017
Usnesení č.419 129 kB
182 kB
520/18 Poskytnutí dobrovolného dodatečného příspěvku Skupině států proti korupci (GRECO) z kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti
Usnesení č.420 157 kB
218 kB
524/18 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc květen 2018
Usnesení č.421 133 kB
184 kB
522/18 Návrh na obeslání 6. výročního zasedání Globálního fondu životního prostředí (27. – 28. června 2018, Da Nang, Vietnam)
Příloha č.1 128 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.421
Usnesení č.422 126 kB
183 kB
523/18 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Francouzské republice dne 30. 6. 2018
Usnesení č.423 132 kB
185 kB
530/18 Návrh na vyslání delegace ČR a zásady postupu delegace ČR vedené prezidentem republiky Milošem Zemanem na summitu NATO v Bruselu ve dnech 11. – 12. července 2018
Usnesení č.424 126 kB
183 kB
531/18 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Lucemburském velkovévodství dne 27. 6. 2018
Usnesení č.425 Spolupráce s Kalifornskou univerzitou Los Angeles (UCLA) při pořádání blízkovýchodních konferencí čj. V184/2018
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
491/18 Základní principy koordinace příprav a výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2022
511/18 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. července 2018
503/18 Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2017
448/18 Střednědobý plán
466/18 Strategie rozvoje ICT resortu MPSV pro období 2018-2022
424/18 Průběžná zpráva o přípravách účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji
477/18 Informace o vývoji v oblasti úspor energií, jejich podpory a účinnosti realizovaných opatření za rok 2017
502/18 Informace o průběhu realizace projektu velké výzkumné infrastruktury JHR-CZ
495/18 Podpora a rozvoj Informačního systému stanic technické kontroly
Informace o dalším postupu Ministerstva dopravy v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem "systém elektronického mýtného" čj. V187/2018
516/18 Informace o zajištění administrativní kapacity implementační struktury Dohody o partnerství a Národního strategického referenčního rámce za rok 2017 (předložila ministryně pro místní rozvoj)
518/18 Zpráva k Akčnímu plánu České republiky k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000), o ženách, míru a bezpečnosti a souvisejících rezolucí na léta 2017 – 2020 za rok 2017 (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk