Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-06-19
Program jednání 248 kB
74 kB
Záznam z jednání 140 kB
Usnesení č.379 138 kB
187 kB
456/18 Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020 a 2021
Usnesení č.380 127 kB
180 kB
438/18 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/11 „Výdaje na pořízení majetku a výdaje na provoz České národní banky“
Usnesení č.381 128 kB
180 kB
260/18 Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/32
Usnesení č.382 129 kB
184 kB
272/18 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/29 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2016, účetní závěrka Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2016 a údaje předkládané Ministerstvem práce a sociálních věcí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016“
Usnesení č.383 130 kB
182 kB
408/18 Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/18 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí za rok 2016, účetní závěrka Ministerstva životního prostředí za rok 2016 a údaje předkládané Ministerstvem životního prostředí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016“
Usnesení č.384 130 kB
182 kB
359/18 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/04 „Odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“
Usnesení č.385 128 kB
180 kB
229/18 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/07 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Policie České republiky“
Usnesení č.386 130 kB
181 kB
242/18 Stanovisko Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/06 „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynaložené na podporu lesnictví“
Usnesení č.387 129 kB
183 kB
268/18 Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/13 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Státní zdravotní ústav“
Usnesení č.388 131 kB
184 kB
278/18 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/25 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu za rok 2015, účetní závěrka Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2015 a údaje předkládané Ministerstvem průmyslu a obchodu pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2015
Usnesení č.389 128 kB
182 kB
333/18 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/16 „Program péče o národní kulturní poklad“
Usnesení č.390 128 kB
182 kB
347/18 Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/17 "Peněžní prostředky státu poskytované na podporu práce s dětmi a mládeží"
Usnesení č.391 129 kB
183 kB
212/18 Návrh věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Usnesení č.392 128 kB
182 kB
437/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Usnesení č.393 130 kB
181 kB
479/18 Návrh poslance Karla Raise na vydání zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. (sněmovní tisk č. 179)
Příloha č.1 113 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.393
Usnesení č.394 127 kB
180 kB
506/18 Žádost o udělení výjimky z povinnosti používat Národní elektronický nástroj
Usnesení č.395 127 kB
181 kB
489/18 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2017
Usnesení č.396 126 kB
180 kB
455/18 Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 za rok 2017
Usnesení č.397 127 kB
180 kB
493/18 Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2017
Usnesení č.398 131 kB
182 kB
509/18 Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017
Usnesení č.399 126 kB
176 kB
505/18 Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2018
Příloha č.1 216 kB
124 kB
Příloha č.1 k usnesení č.399
Usnesení č.400 131 kB
183 kB
507/18 Vyhodnocení Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 za rok 2017 a změna Statutu Republikového výboru pro prevenci kriminality
ikonka - mění usnesení usn. 1007/2016
Usnesení č.401 129 kB
183 kB
487/18 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2017
Usnesení č.402 124 kB
180 kB
496/18 Návrh na jmenování rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava
Usnesení č.403 134 kB
186 kB
510/18 Návrh na sjednání Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé
Usnesení č.404 129 kB
183 kB
486/18 Návrh na sjednání Dohody o podpoře obchodu a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky
Usnesení č.405 129 kB
182 kB
500/18 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Maďarsku v rámci setkání předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny a Rakouska dne 21. června 2018
Usnesení č.406 128 kB
180 kB
435/18 Návrh nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na modernizaci nebo pořízení obydlí osobami mladšími 36 let
Usnesení č.407 127 kB
181 kB
517/18 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 28. – 29. června 2018 v Bruselu
Usnesení č.408 145 kB
196 kB
521/18 Návrh usnesení vlády o změně usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467 o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek
ikonka - mění usnesení usn. 467/2017
Usnesení č.409 Návrh na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky čj. V176/2018
Usnesení č.410 Návrh na pověření funkcí vedoucího zastoupitelského úřadu v hodnosti mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky čj. V177/2018
480/18 Návrh poslanců Leo Luzara, Hany Aulické Jírovcové a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 180)
481/18 Návrh poslance Jana Birke na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 181)
482/18 Návrh poslanců Dominika Feriho, Radky Maxové, Jana Bauera, Olgy Richterové, Aleny Gajdůškové, Pavly Golasowské, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 182)
483/18 Návrh poslanců Pavla Kováčika, Josefa Kotta, Karla Turečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 183)
490/18 Závěry a úkoly z 9. zasedání Stálého výboru pro jadernou energetiku a roční zpráva Stálého výboru pro jadernou energetiku za rok 2017
508/18 Žádost o výjimku z povinného používání Národního elektronického nástroje při zadávání veřejných zakázek
515/18 Režimy za účelem efektivního a cíleného příjmu žádostí o zaměstnanecké karty na zastupitelských úřadech České republiky – Režim ostatní státy – rozšíření o Srbsko
488/18 Účast České republiky na veletrhu China International Import Expo 2018 (předložil ministr průmyslu a obchodu)
484/18 Plán implementace Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky na období 2018-2019 (předložil ministr průmyslu a obchodu)
485/18 Zpráva o realizaci Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky za rok 2017 (předložil ministr průmyslu a obchodu)
504/18 Zpráva o odsouhlasených řešeních rekultivačních prací na území stávajících činných hnědouhelných lomů v Ústeckém kraji obsažených v platných dokumentacích, včetně návrhu na další efektivní využívání těchto území v souladu s potřebami státu (předložil ministr průmyslu a obchodu)
478/18 Zpráva o plnění Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti za rok 2017 a aktualizace výhledu naplňování závazku úspor energie v budovách ústředních institucí do roku 2020 s upřesněním potřebné alokace finančních prostředků k dosažení tohoto závazku (předložil ministr průmyslu a obchodu)
476/18 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2017 (předložil ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu)
498/18 Informace o realizaci zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci České republiky v roce 2017 (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)
499/18 Zpráva o naplňování Akčního plánu Strategie digitální gramotnosti České republiky na období 2015 až 2020 v roce 2017 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
494/18 Výroba a dodání přísně zúčtovatelných tiskopisů potřebných pro výkon dopravně správních agend obecními úřady obcí s rozšířenou působností (předložil ministr dopravy)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk