Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-06-13
Program jednání 209 kB
68 kB
Dodatek č.1 185 kB
63 kB
Záznam z jednání 104 kB
Usnesení č.361 128 kB
184 kB
464/18 Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)
Usnesení č.362 131 kB
185 kB
420/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.363 127 kB
184 kB
350/18 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Usnesení č.364 127 kB
182 kB
462/18 Návrh nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018
Usnesení č.365 130 kB
183 kB
400/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
Usnesení č.366 127 kB
184 kB
417/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.367 129 kB
184 kB
412/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.368 129 kB
184 kB
366/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
Usnesení č.369 130 kB
184 kB
472/18 Pravidla pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci nového programu Finanční podpora pojištění pro velké podniky a úprava pravidel pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Finanční podpora pojištění
Usnesení č.370 126 kB
182 kB
457/18 Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a účetní závěrka za rok 2017
Usnesení č.371 131 kB
183 kB
459/18 Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)
Usnesení č.372 127 kB
182 kB
447/18 Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2017.
Usnesení č.373 129 kB
184 kB
463/18 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu pro vzácná onemocnění na léta 2015 až 2017 a návrh Národního akčního plánu pro vzácná onemocnění na léta 2018 až 2020
ikonka - bylo změněno Usnesení č.374 133 kB
166 kB
473/18 Návrh na sjednání Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé
ikonka - bylo změněno usn. 572/2018
Usnesení č.375 132 kB
186 kB
452/18 Návrh na přijetí změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijatých v Manile dne 28. října 2017
Usnesení č.376 131 kB
183 kB
468/18 Návrh na uskutečnění návštěvy vysokých představitelů v České republice a jejich účasti na „Prague European Summit“ v Praze ve dnech 19. – 21. června 2018
Usnesení č.377 132 kB
184 kB
425/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a zákon č. 92/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.378 127 kB
184 kB
497/18 Zpráva o pracovní cestě předsedy vlády ČR do Svobodného státu Sasko dne 11. června 2018
469/18 Informace členům vlády o obnovení Smlouvy o strategické spolupráci a o přípravě zadávacího řízení na zajištění produktů Microsoft (předložil ministr vnitra)
453/18 Druhá zpráva o plnění doporučení Třetího hodnotícího kola Skupiny států proti korupci (GRECO) (předložil ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády)
454/18 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky za rok 2017 (předložil ministr průmyslu a obchodu)
467/18 Veřejná zakázka „Úkoly technické pomoci pro oblast Muniční systémy“, realizována s využitím ustanovení § 189 o vertikální spolupráci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (předložila ministryně obrany)
475/18 Informace o veřejné zakázce "Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu se společností Fynerdale Holdings B.V." (předložila ministryně financí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk