Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-06-06
Program jednání 205 kB
104 kB
Dodatek č.1 179 kB
62 kB
Záznam z jednání 98 kB
Usnesení č.349 131 kB
184 kB
165/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.350 133 kB
183 kB
441/18 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 28/18 o návrhu na zrušení ustanovení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.351 124 kB
180 kB
428/18 Zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2017
Usnesení č.352 136 kB
186 kB
445/18 Dofinancování rozpočtu regionálního školství a podpora lékařských fakult v roce 2018 a změna usnesení vlády ze dne 27. března 2018 č. 206
Příloha č.1 80 kB
Příloha č.1 k usnesení č.352
ikonka - mění usnesení usn. 206/2018
Usnesení č.353 127 kB
180 kB
222/18 Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů v České republice pro 2018 - 2022
Usnesení č.354 60 kB
182 kB
451/18 Žádost o udělení souhlasu kapitole 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se změnou účelu použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v roce 2018 na řešení rozpočtově nekrytých výdajů programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚOHS
Usnesení č.355 131 kB
182 kB
433/18 Zpráva za rok 2017 o rovnosti žen a mužů
Příloha č.1 852 kB
316 kB
Příloha č.1 k usnesení č.355
Usnesení č.356 132 kB
185 kB
372/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.357 132 kB
182 kB
352/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a některé další zákony
Usnesení č.358 130 kB
182 kB
465/18 Navýšení počtu přijímaných žáků ke středoškolskému studiu ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Praze zřízením její pobočky v Karlovarském kraji
Usnesení č.359 129 kB
180 kB
Hrozby a rizika mající vliv na bezpečnost České republiky ve střednědobém a dlouhodobém horizontu (2016 - 2020/2025). Aktualizovaný text na rok 2018 čj. D128/2018
Usnesení č.360 Návrh na vydání souhlasu vlády České republiky ve spolupráci Vojenského zpravodajství se zpravodajskou službou cizí moci čj. D164/2018
425/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a zákon č. …/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
456/18 Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020 a 2021
436/18 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2017 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
449/18 Výroční zpráva o stavu publikace otevřených dat v České republice za rok 2017 (předložil ministr vnitra)
439/18 Zpráva za rok 2017 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv (předložil ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády)
434/18 Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2018 (předložil ministr dopravy)
443/18 „Návrh architektury a datové struktury napojení AISů na eSSL“ v rámci projektu r. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0006498 - “Vytvoření metodického rámce pro úplné elektronické podání" (předložil ministr vnitra)
450/18 Informace pro vládu České republiky o připravované horizontální spolupráci s názvem Mezinárodní brána (eIDAS GTW), evidence vydaných prostředků, rozvoj národního bodu (NIA), dobudování národního bodu dle legislativních změn ČR a implementace kybernetické bezpečnosti („projekt“) (předložil ministr vnitra)
446/18 Informace pro vládu České republiky o nadlimitní veřejné zakázce "Zajištění návrhu, vývoje a provozu Systému jednotného tarifu", zadávané na základě vertikální spolupráce podle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (předložil ministr dopravy)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk