Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-05-30
Program jednání 168 kB
67 kB
Záznam z jednání 98 kB
Usnesení č.336 130 kB
184 kB
335/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
Usnesení č.337 132 kB
186 kB
341/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.338 126 kB
184 kB
328/18 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu
Usnesení č.339 130 kB
182 kB
429/18 Návrh poslanců Marka Bendy, Jana Chvojky a Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 161)
Příloha č.1 114 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.339
Usnesení č.340 130 kB
182 kB
430/18 Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Věry Kovářové, Víta Kaňkovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 162)
Příloha č.1 126 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.340
Usnesení č.341 134 kB
184 kB
423/18 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 24/18 o návrhu na zrušení ustanovení § 125c odst. 5 písm. a), § 125c odst. 6 písm. a) a § 125c odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.342 133 kB
186 kB
416/18 Návrh na navýšení prostředků na platy příslušníků Policie České republiky a změnu systemizace bezpečnostních sborů v kapitole 314- Ministerstvo vnitra v roce 2018, v souvislosti s konáním doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 78 Zlín
Usnesení č.343 128 kB
183 kB
410/18 Ukončení projektu Národního inovačního fondu, investiční společnosti, a.s. a realizace finančních nástrojů prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s.
ikonka - ruší usnesení usn. 805/2015 , usn. 862/2011
Usnesení č.344 128 kB
182 kB
414/18 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2017 (ve srovnání s rokem 2016)
Usnesení č.345 125 kB
182 kB
431/18 Návrh na jmenování člena předsednictva Grantové agentury České republiky
ikonka - bylo změněno Usnesení č.346 130 kB
187 kB
413/18 Změna Statutu Rady vlády pro rovnost žen a mužů, Statutu Rady vlády pro lidská práva, Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a Statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Příloha č.1 116 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.346
Příloha č.2 113 kB
34 kB
Příloha č.2 k usnesení č.346
Příloha č.3 115 kB
35 kB
Příloha č.3 k usnesení č.346
Příloha č.4 109 kB
32 kB
Příloha č.4 k usnesení č.346
ikonka - bylo změněno usn. 692/2019 , usn. 633/2019
ikonka - mění usnesení usn. 590/2017 , usn. 544/2015 , usn. 262/2014 , usn. 375/2014 , usn. 352/2014 , usn. 530/2013 , usn. 264/2011 , usn. 60/2012 , usn. 746/2005 , usn. 1073/2004 , usn. 1034/2001 , usn. 933/2014 , usn. 932/2014
Usnesení č.347 125 kB
182 kB
415/18 Standard pozice rezortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů
Usnesení č.348 134 kB
166 kB
427/18 Návrh na přistoupení České republiky k Protokolu o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky Rámcové úmluvy o kontrole tabáku Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku
Příloha č.1 199 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.348
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
440/18 Zpráva vládního zmocněnce o aktuálním stavu záměru posílení pozice agentury GSA
411/18 Zpráva o inflaci II/2018 (předložil guvernér České národní banky)
432/18 Výroční zpráva Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2017 (předložil předseda vlády)
389/18 Informace o usneseních z 25. zasedání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky (předložil ministr průmyslu a obchodu)
418/18 Informace pro vládu České republiky o uzavření smlouvy k nadlimitní veřejné zakázce "Poskytování služeb KIVS v roce 2018" v jednacím řízení bez uveřejnění (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
422/18 Informace k připravované veřejné zakázce v projektu CzechELib – EBSCO V. (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
426/18 Informace o veřejné zakázce SW DEEP SECURE (předložila ministryně obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk