Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-05-16
Program jednání 209 kB
68 kB
Dodatek č.1 187 kB
63 kB
Záznam z jednání 111 kB
Usnesení č.288 128 kB
182 kB
377/18 Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové a Pavla Kováčika na vydání zákona o zajištění právní pomoci a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o právní pomoci) (sněmovní tisk č. 152)
Příloha č.1 131 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.288
Usnesení č.289 131 kB
182 kB
378/18 Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Jana Farského, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 153)
Příloha č.1 130 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.289
Usnesení č.290 131 kB
182 kB
379/18 Návrh poslanců Petra Gazdíka, Víta Rakušana, Jana Farského, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 154)
Příloha č.1 121 kB
57 kB
Příloha č.1 k usnesení č.290
Usnesení č.291 132 kB
184 kB
357/18 Žádost o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2018 kapitoly 307 - Ministerstvo obrany
Usnesení č.292 128 kB
184 kB
363/18 Návrh na finanční příspěvek České republiky na podporu Společné síly G5 Sahel
Usnesení č.293 133 kB
182 kB
849/17 Situační zpráva o stavu plnění opatření (doplňující dokument ke Strategii správy radiového spektra ze dne 3. června 2015)
Usnesení č.294 136 kB
186 kB
373/18 O schválení vyjmutí majetkové účasti státu ve věci společnosti Český Aeroholding, a.s. z převodu podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů a souhlas s vnitrostátní fúzí
Usnesení č.295 130 kB
184 kB
367/18 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 61)
Příloha č.1 763 kB
Příloha č.1 k usnesení č.295
ikonka - mění usnesení usn. 1132/2016
Usnesení č.296 133 kB
186 kB
365/18 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za I. čtvrtletí 2018
Příloha č.1 119 kB
60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.296
Příloha č.2 114 kB
57 kB
Příloha č.2 k usnesení č.296
Usnesení č.297 130 kB
182 kB
364/18 Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2017
Usnesení č.298 125 kB
182 kB
374/18 Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2017
Usnesení č.299 130 kB
185 kB
360/18 Spojená 5. a 6. periodická zpráva o plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte
Usnesení č.300 129 kB
182 kB
369/18 Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 19. ledna 2015 č. 42 k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o leteckých službách
ikonka - mění usnesení usn. 42/2015
Usnesení č.301 132 kB
186 kB
383/18 Návrh na přijetí změn článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
Usnesení č.302 129 kB
183 kB
382/18 Účast předsedy vlády České republiky na Summitu EU a zemí západního Balkánu v Sofii dne 16. - 17. května 2018
Usnesení č.303 132 kB
184 kB
381/18 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené předsedou vlády na mezinárodní bezpečnostní konferenci GLOBSEC v Bratislavě ve dnech 17. – 19. května 2018 a na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Vídni dne 18. května 2018
Usnesení č.304 126 kB
183 kB
362/18 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Finské republice ve dnech 20. - 21. května 2018
Usnesení č.305 128 kB
184 kB
361/18 Účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR na mezinárodní bezpečnostní konferenci v Bratislavě ve dnech 17. – 19. května 2018
Usnesení č.306 128 kB
182 kB
380/18 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Šrí Lanky Tilaka Marapany v České republice ve dnech 16. - 18. května 2018
Usnesení č.307 128 kB
182 kB
355/18 Program podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2
Usnesení č.308 130 kB
185 kB
386/18 Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA
Usnesení č.309 140 kB
190 kB
384/18 Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2019 se střednědobým výhledem na léta 2020 a 2021 a dlouhodobým výhledem do roku 2025
Usnesení č.310 130 kB
182 kB
348/18 Pravidla pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci nového programu Investiční úvěry Zemědělec
Usnesení č.311 127 kB
184 kB
403/18 Přístup České republiky k účasti v Memorandu o porozumění v Evropském Centru excelence (European Centre of Excellence) pro boj s hybridními hrozbami
368/18 Informace o stavu programu Nová zelená úsporám za rok 2017, identifikační číslo programu 115 280 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí)
371/18 Zpráva o naplňování Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací a o implementaci Programu podpory „Vysokorychlostní internet“ OP PIK (předložil ministr průmyslu a obchodu)
376/18 Pořízení aplikace foto a poskytování služby zajištění pořízení digitalizované fotografie a digitalizovaného podpisu na pracovištích obecních úřadů obcí s rozšířenou působností mezi Ministerstvem dopravy a CENDISem, s.p. (předložil ministr dopravy)
385/18 Hodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2016 (předložil předseda vlády)
390/18 Informace o projednávání návrhu novely zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (předložil ministr vnitra)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk