Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-05-09
Program jednání 166 kB
67 kB
Záznam z jednání 93 kB
Usnesení č.283 128 kB
182 kB
323/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.284 134 kB
182 kB
349/18 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 44/17 o návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 26 věty druhé, § 48 až 51 a přílohy č. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.285 142 kB
195 kB
354/18 Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství v programovém období 2014-2020 za rok 2017
Usnesení č.286 131 kB
182 kB
175/18 Změna Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2020 (BV III/1-VS)
Usnesení č.287 138 kB
186 kB
338/18 Návrh na obeslání 71. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se koná ve dnech 21. – 26. května 2018 v Ženevě
Příloha č.1 115 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.287
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
212/18 Návrh věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
339/18 SPOLEČNÉ STOLETÍ
348/18 Pravidla pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci nového programu Investiční úvěry Zemědělec
370/18 Informace o aktuální situaci v lesním hospodářství v České republice a k naplňování výzvy Agrární komory ČR
345/18 Makroekonomická predikce České republiky (duben 2018) (předložila ministryně financí)
340/18 Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2017 a predikce na další období (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
353/18 Platformy pro problematiku Evropských strukturálních a investičních fondů pro programové období 2014-2020 a pro přípravu programového období po roce 2020 (předložila ministryně pro místní rozvoj)
337/18 Informace o průběhu realizace akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny (předložil ministr průmyslu a obchodu)
344/18 Zpráva o plnění opatření Strategie sociálního začleňování 2014–2020 za rok 2017 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
342/18 Vyrozumění veřejné ochránkyně práv vládě České republiky o nedosažení nápravy zjištěného pochybení úřadu (předložila veřejná ochránkyně práv)
346/18 Informace o nadlimitní veřejné zakázce s názvem "Nákup elektřiny pro objekty Úřadu vlády ČR pro zbývající období roku 2018 a roky 2019 a 2020: 1. část Nákup elektřiny v JŘBÚ" zadané v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil vedoucí Úřadu vlády)
356/18 Informace o realizaci vertikální spolupráce na Asanační a rekultivační opatření ve vojenských újezdech v roce 2018 na základě § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (předložila ministryně obrany)
343/18 Vyhodnocení opatření Ministerstva obrany přijatých ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/05 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republiky (předložila ministryně obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk