Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-04-30
Program jednání 202 kB
66 kB
Dodatek č.1 175 kB
76 kB
Dodatek č.2 173 kB
62 kB
Záznam z jednání 72 kB
Usnesení č.272 131 kB
184 kB
225/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.273 129 kB
185 kB
219/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.274 130 kB
182 kB
329/18 Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jana Farského, Víta Rakušana a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 140)
Příloha č.1 127 kB
37 kB
Příloha č.1 k usnesení č.274
Usnesení č.275 131 kB
184 kB
319/18 Návrh na jmenování členů a předsedy Výboru pro rozpočtové prognózy
Usnesení č.276 131 kB
185 kB
331/18 Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů a komunikací plnící funkci nevybudovaného okruhu okolo Prahy z rozpočtu SFDI v roce 2018
Usnesení č.277 129 kB
182 kB
144/18 Prohlášení o strategické spolupráci mezi vládou České republiky a BMW AG
Usnesení č.278 131 kB
186 kB
324/18 Žádost o souhlas vlády ČR s financováním studia českých žáků na Carnotově lyceu v Dijonu ve Francii a Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně ve Svobodném státě Sasko
Usnesení č.279 132 kB
185 kB
327/18 Zpráva o plnění Národního schengenského plánu k 31. prosinci 2017
ikonka - mění usnesení usn. 420/2016 , usn. 198/2014
Usnesení č.280 127 kB
184 kB
322/18 Návrh změny programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TRIO
Usnesení č.281 131 kB
184 kB
334/18 Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2019–2021
Usnesení č.282 125 kB
182 kB
351/18 Návrh na vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů
165/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1330/17 Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2016
320/18 Revokace usnesení vlády ze dne 21. srpna 2017 č. 609 o schválení záměru nabytí areálu velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti pietního místa v Letech u Písku ve veřejném zájmu státem včetně schválení ceny a následných kroků při naložení s tímto majetkem ve znění usnesení vlády ze dne 23. října 2017 č. 766.
325/18 Informace o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2017 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik
326/18 Čtvrtletní zpráva o činnosti Vládního výboru pro personální nominace (I. čtvrtletí 2018) (předložil vedoucí Úřadu vlády)
321/18 Veřejná zakázka "Zařízení pro dálkové ovládání terčů - nákup", zadávaná s využitím obecné výjimky podle ustanovení § 29 písm. s) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v režimu obdobném jednacímu řízení bez uveřejnění (předložila ministryně obrany)
330/18 Veřejná zakázka „Materiál KRYPTO pro letadla AČR - nákup“ realizována mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podle ustanovení § 191 odst. 2 písm. f) zákona podle zvláštních pravidel stanovených mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a vládou Spojených států amerických (předložila ministryně obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk