Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-04-18
Program jednání 217 kB
69 kB
Záznam z jednání 109 kB
Usnesení č.236 131 kB
184 kB
173/18 Návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.237 132 kB
184 kB
257/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.238 133 kB
182 kB
290/18 Návrh poslanců Jana Čižinského, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Marka Výborného, Víta Kaňkovského, Jana Bartoška, Stanislava Juránka, Pavly Golasowské a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 128)
Příloha č.1 129 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.238
Usnesení č.239 129 kB
182 kB
291/18 Návrh poslanců Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše, Jiřího Miholy, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona o výběru osob do řídících a kontrolních orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a vlastnické politice státu (nominační zákon) (sněmovní tisk č. 129)
Příloha č.1 130 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.239
Usnesení č.240 129 kB
182 kB
292/18 Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jiřího Miholy, Jana Čižinského, Víta Kaňkovského, Pavla Bělobrádka, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 131)
Příloha č.1 140 kB
64 kB
Příloha č.1 k usnesení č.240
ikonka - bylo změněno Usnesení č.241 129 kB
184 kB
274/18 Metodická podpora v oblasti kybernetické bezpečnosti pro rok 2018
ikonka - bylo změněno usn. 149/2020
Usnesení č.242 138 kB
172 kB
261/18 Zajištění finančních prostředků na kompenzace škod způsobených jarními mrazy a suchem v roce 2017 v rezortu zemědělství
Usnesení č.243 136 kB
190 kB
283/18 Příprava realizace vodních nádrží v regionech postihovaných suchem jako účinné opatření k omezení nedostatku vody a návrh jejich financování
Usnesení č.244 132 kB
184 kB
288/18 Žádost o navýšení rozpočtu kapitoly 333 MŠMT z titulu finančních dopadů nařízení vlády č. 340/2017 Sb. v oblasti soukromého a církevního školství
Usnesení č.245 129 kB
183 kB
296/18 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 14. února 2018 č. 109 k návrhu na přístup České republiky ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
ikonka - mění usnesení usn. 109/2018
Usnesení č.246 124 kB
182 kB
275/18 Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2017
ikonka - bylo změněno Usnesení č.247 130 kB
185 kB
276/18 Návrh úprav statutů Bezpečnostní rady státu a jejích stálých pracovních výborů
Příloha č.1 111 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.247
Příloha č.2 117 kB
40 kB
Příloha č.2 k usnesení č.247
Příloha č.3 118 kB
40 kB
Příloha č.3 k usnesení č.247
Příloha č.4 118 kB
40 kB
Příloha č.4 k usnesení č.247
Příloha č.5 117 kB
39 kB
Příloha č.5 k usnesení č.247
Příloha č.6 112 kB
36 kB
Příloha č.6 k usnesení č.247
ikonka - bylo změněno usn. 206/2019 , usn. 692/2018 , usn. 457/2018
ikonka - mění usnesení usn. 879/2017 , usn. 360/2017 , usn. 544/2014
Usnesení č.248 129 kB
182 kB
271/18 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2017 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
Usnesení č.249 132 kB
187 kB
294/18 Aktualizace Seznamu opatření Národního systému reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu
Usnesení č.250 129 kB
184 kB
284/18 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018
Usnesení č.251 131 kB
184 kB
295/18 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kubánské republiky o sukcesi České republiky do dvoustranných smluv platných mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Kubánskou republikou
ikonka - ruší usnesení usn. 818/2016
Usnesení č.252 128 kB
184 kB
279/18 Cesta ministra kultury, v zastoupení místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí, ke Svatému stolci u příležitosti převozu ostatků kardinála Berana do ČR ve dnech 19. - 20. dubna 2018
Usnesení č.253 129 kB
184 kB
285/18 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Belgickém království v souvislosti s účastí na 2. konferenci na podporu budoucnosti Sýrie a regionu ve dnech 24. - 25. dubna 2018 v Bruselu
Usnesení č.254 128 kB
184 kB
286/18 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničí zemí NATO v Bruselu dne 27. dubna 2018
Usnesení č.255 125 kB
182 kB
312/18 Návrh na jmenování do hodností generálů
Usnesení č.256 124 kB
181 kB
313/18 Návrh na jmenování do hodnosti brigádních generálů
Usnesení č.257 123 kB
181 kB
314/18 Návrh na jmenování do hodnosti brigádního generála
Usnesení č.258 128 kB
183 kB
307/18 Pracovní návštěva ministryně zahraničních věcí Guatemalské republiky Sandry Jovel v České republice ve dnech 24. – 27. dubna 2018
Usnesení č.259 129 kB
183 kB
308/18 Pracovní návštěva generálního tajemníka Organizace amerických států Luise Almagra v České republice ve dnech 24. – 26. dubna 2018
273/18 Zpráva o činnosti inspekce a analýza použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu za rok 2017
270/18 Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 a celkově od počátku privatizace (předložila ministryně financí)
269/18 Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2017 (předložila ministryně financí)
289/18 Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2017 (předložila ministryně financí)
281/18 Čtvrtletní zpráva Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi - 3. čtvrtletí roku 2017 (předložil předseda vlády)
293/18 Informace o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití v roce 2017 (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)
280/18 Zpráva o vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a státních zaměstnanců ve služebních úřadech za rok 2017 (předložil ministr vnitra)
315/18 Informace o dalším postupu ve věci elektronické neschopenky a o přípravě zrušení záměru začlenění agend ČSSZ do Jednotného informačního systému MPSV (předložila ministryně práce a sociálních věcí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk