Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-04-11
Program jednání 182 kB
69 kB
Dodatek č.1 136 kB
62 kB
Záznam z jednání 113 kB
Usnesení č.216 135 kB
189 kB
131/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.217 124 kB
184 kB
244/18 Návrh nařízení vlády, kterým se zrušují některá nařízení vlády
Usnesení č.218 130 kB
182 kB
267/18 Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Jana Farského, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 123)
Příloha č.1 128 kB
43 kB
Příloha č.1 k usnesení č.218
Usnesení č.219 129 kB
182 kB
264/18 Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Ondřeje Veselého, Petra Dolínka, Jiřího Běhounka, Jana Chvojky, Kateřiny Valachové, Jana Hamáčka a Bohuslava Sobotky na vydání zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném) (sněmovní tisk č. 126)
Příloha č.1 126 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.219
Usnesení č.220 134 kB
184 kB
265/18 „Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 14/18 o návrhu II. senátu Ústavního soudu na zrušení ustanovení § 243b ve slovech „§ 43“ a ustanovení § 241b odst. 3 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů“.
Usnesení č.221 145 kB
178 kB
230/18 Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021
Usnesení č.222 127 kB
183 kB
266/18 Zajištění finančních prostředků k provedení výkonů rozhodnutí (exekucí) obecných stavebních úřadů vydaných ve veřejném zájmu
Usnesení č.223 126 kB
182 kB
235/18 Užití Přehledu obvyklých cen ICT prací při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
Usnesení č.224 129 kB
183 kB
259/18 Návrh usnesení vlády o pověření ministryně práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministryní financí a ministrem vnitra provedením kolektivního vyjednávání a předložením návrhu kolektivní dohody vyššího stupně podle § 143 odst. 3 písm. b) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě
Usnesení č.225 131 kB
185 kB
1096/17 Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025
Usnesení č.226 133 kB
186 kB
234/18 Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2017
Usnesení č.227 125 kB
181 kB
263/18 Statut Výboru pro rozpočtové prognózy
Usnesení č.228 129 kB
184 kB
249/18 Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2019 a léta následující
Usnesení č.229 132 kB
186 kB
251/18 Návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Protokolu o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a Protokolu o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví
Usnesení č.230 141 kB
190 kB
255/18 Návrh na ratifikaci Změn z roku 2016 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 a stanovisko ke Změnám z roku 2016 k úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003, přijatým na 105. Mezinárodní konferenci práce v roce 2016
Příloha č.1 117 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.230
Usnesení č.231 124 kB
182 kB
223/18 Zahraniční projekt Ministerstva zemědělství „Zvýšení dopadu ekologických zemědělských podniků v iráckém Kurdistánu"
Usnesení č.232 130 kB
186 kB
277/18 Návrh na sjednání Protokolu prodlužujícího a upravujícího Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci
Usnesení č.233 127 kB
182 kB
282/18 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Slovenské republiky Petera Pellegriniho v České republice dne 11. dubna 2018
Usnesení č.234 Návrh na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky čj. V107/2018
Usnesení č.235 Návrh na změnu ve funkci vedoucího zastupitelského úřadu v hodnosti mimořádného velvyslance České republiky čj. V110/2018
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
261/18 Zajištění finančních prostředků na kompenzace škod způsobených jarními mrazy a suchem v roce 2017 v rezortu zemědělství
222/18 Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů v České republice pro 2018 - 2022
254/18 Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2017 (předložila ministryně financí)
253/18 Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2017 (předložila ministryně financí)
246/18 Vyhodnocení zdrojů a zásob superstrategických (kritických) surovin Evropské unie v České republice (předložil ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí)
247/18 Státní ingerence při využívání superstrategických surovin v členských státech EU (předložil ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí)
232/18 Metodika vyhodnocení územních nároků průmyslových zón (předložil ministr průmyslu a obchodu)
250/18 Informace o neobnovení železniční tratě Lovosice – Řetenice – Teplice v Čechách poškozené sesuvem na dálnici D8 u Dobkoviček a ukončení činnosti pracovní skupiny ustanovené vládou v souvislosti s havarijní situací způsobenou tímto sesuvem (předložil ministr dopravy)
256/18 Pravidelná informace členům vlády o stavu přípravy Rychlých spojení k březnu 2018 (předložil ministr dopravy)
248/18 Informace o plnění Státní kulturní politiky a její implementace (předložil ministr kultury)
239/18 Informace o veřejných zakázkách v oblasti VaV „DF MANPACK, GERASIM, MINI VTOL UAS, KOPR a DPzP“, realizované s využitím ustanovení § 189 o vertikální spolupráci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (předložila ministryně obrany)
240/18 Veřejná zakázka „Kompletní opravy vyhřívaných pancéřových oken“, realizována s využitím ustanovení § 189 o vertikální spolupráci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (předložila ministryně obrany)
262/18 Správa Záručního fondu při realizaci Programu VADIUM 2018 AŽ 2023 (předložil ministr průmyslu a obchodu)
287/18 Informace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem systém elektronického mýtného (předložil ministr dopravy)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk