Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-04-04
Program jednání 156 kB
66 kB
Dodatek č.1 135 kB
62 kB
Záznam z jednání 88 kB
Usnesení č.210 125 kB
180 kB
93/18 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách
Usnesení č.211 131 kB
180 kB
236/18 Návrh poslanců Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause, Kateřiny Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 115)
Příloha č.1 121 kB
39 kB
Příloha č.1 k usnesení č.211
Usnesení č.212 127 kB
180 kB
237/18 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Stanislava Grospiče, Alexandera Černého a dalších na vydání ústavního zákona o referendu (sněmovní tisk č. 117)
Příloha č.1 125 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.212
Usnesení č.213 128 kB
180 kB
238/18 Návrh poslanců Hany Aulické Jírovcové, Pavla Kováčika, Zdeňka Ondráčka a Leo Luzara na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) (sněmovní tisk č. 118)
Příloha č.1 147 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.213
Usnesení č.214 130 kB
184 kB
245/18 Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech
Usnesení č.215 126 kB
181 kB
252/18 Návrh na pověření ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost k podpisu smlouvy o Vládním bezpečnostním programu se společností Microsoft
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
228/18 Zpráva o uskutečněných krocích v plnění „Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025“ v roce 2017 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
241/18 Zpráva o vyhodnocení potenciálních možností účasti ČR v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v kontextu stárnutí populace (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
243/18 Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky za rok 2017 (předložil ministr průmyslu a obchodu)
224/18 Informace o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Zajištění Národního koordinačního centra mezinárodního monitoringu zdravotního stavu lesů v rámci programu ICP FORESTS v roce 2018-2022“ (předložil ministr zemědělství)
231/18 Informace Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/21 „Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice“ (předložili ministryně financí a ministr průmyslu a obchodu)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk