Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-03-27
Program jednání 164 kB
71 kB
Dodatek č.1 145 kB
63 kB
Záznam z jednání 104 kB
Usnesení č.190 127 kB
184 kB
176/18 Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní
Usnesení č.191 130 kB
183 kB
137/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.192 129 kB
182 kB
216/18 Návrh poslanců Jana Hamáčka, Lubomíra Zaorálka, Kateřiny Valachové, Jana Birke a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu (sněmovní tisk č. 111)
Příloha č.1 124 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.192
ikonka - mění usnesení usn. 91/2018
Usnesení č.193 129 kB
182 kB
217/18 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Stanislava Grospiče a Květy Matušovské na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr (sněmovní tisk č. 112)
Příloha č.1 130 kB
66 kB
Příloha č.1 k usnesení č.193
Usnesení č.194 128 kB
183 kB
218/18 Usnesení vlády o prioritách Koncepce Ministerstva vnitra pro asistenci uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlaky pro rok 2018 a poskytnutí peněžních darů do zahraničí v rámci Programu Ministerstva vnitra „Pomoc na místě“ v roce 2018
Usnesení č.195 133 kB
186 kB
85/18 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/27 – "Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných správců kapitol státního rozpočtu"
Usnesení č.196 130 kB
182 kB
74/18 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/01 „Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu a obnovu kulturních památek“
Usnesení č.197 130 kB
182 kB
82/18 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/21 „Správa daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu"
Usnesení č.198 130 kB
182 kB
83/18 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/30 – „Peněžní prostředky státní pokladny a řízení likvidity státní pokladny“
Usnesení č.199 127 kB
181 kB
171/18 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce NKÚ č. 17/10 „Pořízení a provoz systému výběru mýtného za užívání silniční infrastruktury České republiky"
Usnesení č.200 126 kB
182 kB
213/18 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce NKÚ č. 17/05 "Výstavba, modernizace a rekonstrukce dálnic"
Usnesení č.201 128 kB
184 kB
170/18 Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/28 "Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti"
Usnesení č.202 129 kB
185 kB
214/18 Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/03 – „Zdravotnické informační systémy ve správě organizačních složek resortu zdravotnictví“
Usnesení č.203 283 kB
182 kB
188/18 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/08 "Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2016, účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2016 a údaje předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016"
Usnesení č.204 128 kB
182 kB
54/18 Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/31 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol
Usnesení č.205 142 kB
200 kB
220/18 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc únor 2018
ikonka - bylo změněno Usnesení č.206 130 kB
186 kB
199/18 Zavedení nové slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty
Příloha č.1 86 kB
Příloha č.1 k usnesení č.206
ikonka - bylo změněno usn. 352/2018
Usnesení č.207 125 kB
183 kB
227/18 Informace o aktuálním finančním zajištění a stavu realizace projektů k významným výročím roku 2018 spojených s naší státností
Usnesení č.208 127 kB
182 kB
233/18 Návrh usnesení vlády o služebním hodnocení náměstka ministra vnitra pro státní službu za rok 2017
Usnesení č.209 137 kB
186 kB
Souhrnný přehled objektů, které mohou být za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu napadeny, se stavem k 1.1.2018 čj. V61/2018
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
226/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
223/18 Zahraniční projekt Ministerstva zemědělství „Zvýšení dopadu ekologických zemědělských podniků v iráckém Kurdistánu"
Informace vládě o úmyslu realizovat veřejnou zakázku "I. etapa realizace úprav eGonService Bus - veřejné a neveřejné logy" dle § 29 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů čj. D96/2018
221/18 Zpráva o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2017 (předložil ministr dopravy)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk