Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-03-21
Program jednání 223 kB
128 kB
Upozornění 123 kB
59 kB
Záznam z jednání 110 kB
Usnesení č.172 128 kB
182 kB
55/18 Návrh zákona o zpracování osobních údajů
Usnesení č.173 128 kB
183 kB
56/18 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
Usnesení č.174 130 kB
180 kB
200/18 Návrh poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 102)
Příloha č.1 125 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.174
Usnesení č.175 131 kB
180 kB
201/18 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 103)
Příloha č.1 120 kB
57 kB
Příloha č.1 k usnesení č.175
Usnesení č.176 130 kB
180 kB
202/18 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 104)
Příloha č.1 127 kB
55 kB
Příloha č.1 k usnesení č.176
Usnesení č.177 131 kB
181 kB
203/18 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 105)
Příloha č.1 117 kB
49 kB
Příloha č.1 k usnesení č.177
Usnesení č.178 129 kB
180 kB
204/18 Návrh poslanců Jana Hamáčka, Jana Birke, Kateřiny Valachové a Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 109)
Příloha č.1 115 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.178
Usnesení č.179 132 kB
181 kB
205/18 Návrh poslanců Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 110)
Příloha č.1 123 kB
59 kB
Příloha č.1 k usnesení č.179
Usnesení č.180 133 kB
182 kB
209/18 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 15/18 o návrhu skupiny senátorů na zrušení části ustanovení § 28 a § 38 odst. 1 věty první zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.181 134 kB
188 kB
211/18 Návrh podpory vlády České republiky kandidatuře Českého svazu juda na pořádání Mistrovství Evropy v judu v roce 2020, resp. 2021
ikonka - bylo zrušeno usn. 844/2019
Usnesení č.182 133 kB
184 kB
195/18 Změny ve složení členů Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury
Usnesení č.183 131 kB
182 kB
191/18 Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky k vydání rozhodnutí Ministerstva dopravy o převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele státního podniku Řízení letového provozu České republiky do státního rozpočtu
Usnesení č.184 137 kB
186 kB
193/18 Návrh opatření k řešení dopadů plánovaného rozšíření těžby polského hnědouhelného dolu Turów na české území
Usnesení č.185 126 kB
183 kB
192/18 Řešení problematiky světelného znečištění
Usnesení č.186 127 kB
181 kB
210/18 Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2017
Usnesení č.187 127 kB
181 kB
206/18 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 21. – 23. března 2018 v Bruselu
Usnesení č.188 130 kB
182 kB
207/18 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy náměstkyně generálního tajemníka OSN Aminy Mohammed a předsedy Valného shromáždění OSN Miroslava Lajčáka v rámci Přípravné konference Hospodářské a sociální rady OSN v Praze ve dnech 25.-27.3.2018
ikonka - bylo změněno Usnesení č.189 156 kB
206 kB
198/18 Návrh na změnu některých usnesení vlády
ikonka - bylo změněno usn. 169/2020
ikonka - mění usnesení usn. 686/2006 , usn. 421/2006 , usn. 302/2004 , usn. 26/2004 , usn. 175/2002 , usn. 824/2017 , usn. 801/2017 , usn. 792/2017 , usn. 785/2017 , usn. 724/2017 , usn. 464/2017 , usn. 294/2017 , usn. 7/2017 , usn. 175/2007 , usn. 802/2017 , usn. 788/2017 , usn. 784/2017 , usn. 704/2017 , usn. 701/2017 , usn. 533/2017 , usn. 395/2017 , usn. 355/2017 , usn. 339/2017 , usn. 230/2017 , usn. 220/2017 , usn. 1086/2016 , usn. 840/2016 , usn. 735/2016 , usn. 705/2016 , usn. 613/2016 , usn. 609/2016 , usn. 588/2016 , usn. 551/2016 , usn. 538/2016 , usn. 480/2016 , usn. 430/2016 , usn. 103/2016 , usn. 1066/2015 , usn. 977/2015 , usn. 955/2015 , usn. 941/2015 , usn. 824/2015 , usn. 621/2015 , usn. 612/2015 , usn. 268/2015 , usn. 229/2015 , usn. 19/2015 , usn. 1014/2014 , usn. 583/2014 , usn. 640/2013 , usn. 690/2008
85/18 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/27 – "Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných správců kapitol státního rozpočtu"
82/18 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/21 „Správa daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu"
83/18 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/30 – „Peněžní prostředky státní pokladny a řízení likvidity státní pokladny“
171/18 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce NKÚ č. 17/10 „Pořízení a provoz systému výběru mýtného za užívání silniční infrastruktury České republiky"
170/18 Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/28 "Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti"
188/18 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/08 "Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2016, účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2016 a údaje předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016"
54/18 Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/31 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol
74/18 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/01 „Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu a obnovu kulturních památek“
189/18 Informace o veřejné zakázce Dodávka přístrojového vybavení pro modernizaci vrtulníků SOATU AČR (předložila ministryně obrany)
190/18 Informace o veřejné zakázce Dodávka náhradních dílů pro letecké motory TV3-117 a Al všech modifikací (předložila ministryně obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk