Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-03-14
Program jednání 167 kB
110 kB
Dodatek č.1 143 kB
82 kB
Záznam z jednání 104 kB
Usnesení č.153 126 kB
183 kB
156/18 Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Usnesení č.154 125 kB
182 kB
157/18 Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
Usnesení č.155 130 kB
182 kB
178/18 Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Jana Farského, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 83)
Příloha č.1 128 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.155
Usnesení č.156 131 kB
182 kB
179/18 Návrh poslanců Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (sněmovní tisk č. 84)
Příloha č.1 176 kB
66 kB
Příloha č.1 k usnesení č.156
Usnesení č.157 131 kB
182 kB
180/18 Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 85)
Příloha č.1 128 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.157
Usnesení č.158 131 kB
182 kB
181/18 Návrh poslanců Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 86)
Příloha č.1 119 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.158
Usnesení č.159 131 kB
182 kB
182/18 Návrh poslanců Marka Bendy, Ondřeje Veselého, Patrika Nachera, Mikuláše Ferjenčíka, Mariana Bojko, Leo Luzara, Dominika Feriho, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (sněmovní tisk č. 87)
Příloha č.1 138 kB
68 kB
Příloha č.1 k usnesení č.159
Usnesení č.160 130 kB
182 kB
183/18 Návrh poslanců Jany Pastuchové, Heleny Válkové, Radky Maxové, Patrika Nachera, Davida Kasala, Karla Raise, Rostislava Vyzuly, Martina Kolovratníka a Jaroslava Bžocha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 89)
Příloha č.1 114 kB
39 kB
Příloha č.1 k usnesení č.160
Usnesení č.161 130 kB
182 kB
184/18 Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Aleny Gajdůškové a Jana Bartoška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 99)
Příloha č.1 127 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.161
Usnesení č.162 132 kB
184 kB
185/18 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 40/17 o návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení ustanovení § 33 odst. 9 a § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.163 133 kB
184 kB
186/18 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 7/18 o návrhu Městského soudu v Praze na zrušení části ustanovení § 65 odst. 1 a § 65 odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.164 127 kB
182 kB
172/18 Program VADIUM 2018 až 2023
Usnesení č.165 131 kB
183 kB
89/18 Závěrečná zpráva z účasti České republiky na Mezinárodní specializované výstavě EXPO Astana 2017
Usnesení č.166 129 kB
182 kB
64/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikonka - bylo změněno Usnesení č.167 134 kB
166 kB
194/18 Přesun agendy udržitelného rozvoje
Příloha č.1 249 kB
70 kB
Příloha č.1 k usnesení č.167
ikonka - bylo změněno usn. 598/2020
ikonka - mění usnesení usn. 292/2017 , usn. 622/2015
Usnesení č.168 128 kB
184 kB
196/18 Agenda Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky
ikonka - mění usnesení usn. 634/2016 , usn. 1028/2014
Usnesení č.169 129 kB
184 kB
197/18 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. dubna 2018
Usnesení č.170 125 kB
180 kB
174/18 Realizace projektu eJustice prostřednictvím vzájemné spolupráce Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva financí
Usnesení č.171 132 kB
184 kB
208/18 Změna příslušnosti hospodaření s majetkovými účastmi státu ve společností Česká exportní banka,a.s. a Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., z Ministerstva průmyslu a obchodu, z Ministerstva zahraničních věcí a z Ministerstva zemědělství na Ministerstvo financí
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
144/18 Prohlášení o strategické spolupráci mezi vládou České republiky a BMW AG
175/18 Změna Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2020 (BV III/1-VS)
167/18 Informace o plnění Akčního plánu Koncepce vězeňství do roku 2025 pro rok 2017 (předložil ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády)
166/18 Informace k plnění Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy České republiky, s.p., od roku 2012 (předložil ministr zemědělství)
169/18 Informace o veřejné zakázce "Odkup části areálu Kláštera Sázava" (předložil ministr kultury)
177/18 Informace pro vládu České republiky o uzavření rámcové dohody k nadlimitní veřejné zakázce "Nákup eLTO pro vytápění objektů Praha6, Pelléova 19 a 21" v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr vnitra)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk