Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-03-08
Program jednání 155 kB
94 kB
Záznam z jednání 90 kB
Usnesení č.143 132 kB
183 kB
164/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
Usnesení č.144 130 kB
180 kB
163/18 Návrh poslance Jaroslava Foldyny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 80)
Příloha č.1 127 kB
60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.144
Usnesení č.145 129 kB
183 kB
150/18 Spojená 12. a 13. periodická zpráva o plnění závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace
Usnesení č.146 129 kB
181 kB
155/18 Jmenování ministryně financí guvernérkou mezinárodních finančních institucí a Evropské investiční banky
Usnesení č.147 128 kB
180 kB
151/18 Jmenování členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Usnesení č.148 130 kB
182 kB
153/18 Písemná informace o krocích učiněných při realizaci doporučení Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen týkajících se podpory vyššího zastoupení žen v politice (doporučení č. 23) a sterilizací provedených v rozporu s právem (doporučení č. 29)
Usnesení č.149 132 kB
185 kB
160/18 Návrh na podpis a ratifikaci Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně souvisejícího s biomedicínským výzkumem
Usnesení č.150 145 kB
208 kB
149/18 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc leden 2018
Usnesení č.151 128 kB
180 kB
187/18 Návrh na změnu ve funkci náčelníka Generálního štábu Armády České republiky
Usnesení č.152 Návrh systemizace služebních míst BIS na rok 2018 čj. D79/2018
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
158/18 Zpráva o průběhu a výsledcích XI. Konference ministrů členů Světové obchodní organizace (předložil ministr průmyslu a obchodu)
161/18 Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/33„Správa spotřebních daní“ (předložila ministryně financí)
162/18 Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/31„Peněžní prostředky určené na zajištění informační podpory systému financování programů a dotací a vybrané dotace a programy reprodukce majetku“ (předložila ministryně financí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk