Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-02-27
Program jednání 163 kB
104 kB
Dodatek č.1 136 kB
77 kB
Záznam z jednání 93 kB
Usnesení č.132 130 kB
182 kB
147/18 Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 69)
Příloha č.1 122 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.132
Usnesení č.133 131 kB
182 kB
148/18 Návrh poslanců Vojtěcha Munzara, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 77)
Příloha č.1 125 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.133
Usnesení č.134 125 kB
182 kB
1062/17 Věcný záměr zákona o územně správním členění státu
Usnesení č.135 131 kB
184 kB
139/18 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za IV. čtvrtletí 2017
Příloha č.1 110 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.135
Příloha č.2 112 kB
58 kB
Příloha č.2 k usnesení č.135
Usnesení č.136 130 kB
184 kB
142/18 Dopravní sektorové strategie - Aktualizace 2017
Usnesení č.137 131 kB
184 kB
146/18 Zhodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů na rok 2018 a střednědobých výhledů na roky 2019 a 2020 činných zdravotních pojišťoven
Příloha č.1 113 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.137
Usnesení č.138 128 kB
182 kB
138/18 Návrh změny Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii a Jednacího řádu vlády
Příloha č.1 114 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.138
ikonka - mění usnesení usn. 1304/2005 , usn. 19/2018 , usn. 1344/2009
Usnesení č.139 127 kB
182 kB
135/18 5. aktualizace Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu
ikonka - bylo změněno Usnesení č.140 128 kB
183 kB
136/18 Návrh změn Statutu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí
Příloha č.1 111 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.140
ikonka - bylo změněno usn. 56/2019 , usn. 538/2018
ikonka - mění usnesení usn. 38/2017 , usn. 629/2014
Usnesení č.141 129 kB
182 kB
152/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.142 126 kB
182 kB
154/18 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. března 2018
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
64/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
149/18 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc leden 2018
140/18 Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2017 (předložil ministr dopravy)
134/18 Zpráva o naplňování Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací a o implementaci Programu podpory „Vysokorychlostní internet“ OP PIK (předložil ministr průmyslu a obchodu)
133/18 Zpráva o stavu realizace Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání (předložil ministr průmyslu a obchodu)
141/18 Zpráva o činnosti Vládního výboru pro personální nominace za rok 2017 (předložil vedoucí Úřadu vlády)
132/18 Informace Ministerstva kultury o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/15 – „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Národní divadlo“ (předložil ministr kultury)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk