Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-02-21
Program jednání 210 kB
115 kB
Záznam z jednání 102 kB
Usnesení č.113 128 kB
182 kB
61/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.114 125 kB
182 kB
1099/17 Věcný záměr zákona o lobbingu
Usnesení č.115 130 kB
180 kB
125/18 Návrh poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 61)
Příloha č.1 129 kB
45 kB
Příloha č.1 k usnesení č.115
Usnesení č.116 131 kB
181 kB
126/18 Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Vojtěcha Filipa, Zdeňka Ondráčka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 65)
Příloha č.1 129 kB
60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.116
Usnesení č.117 130 kB
180 kB
127/18 Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 70)
Příloha č.1 119 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.117
Usnesení č.118 127 kB
181 kB
116/18 Vyjádření České republiky k doporučením obsaženým ve zprávě pracovní skupiny k Universálnímu periodickému přezkumu
Usnesení č.119 128 kB
181 kB
119/18 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání neformální Evropské rady dne 23. února 2018 v Bruselu
Usnesení č.120 132 kB
182 kB
123/18 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na 37. zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě ve dnech 26. - 27. února 2018 a jednání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a zemí Střední Asie v Budapešti dne 27. února 2018
Usnesení č.121 129 kB
181 kB
128/18 Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2017
Usnesení č.122 130 kB
182 kB
130/18 Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období červenec až prosinec 2017
Usnesení č.123 129 kB
185 kB
120/18 Návrh na přijetí změn Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
Usnesení č.124 133 kB
184 kB
114/18 Informace o průběhu a výsledcích 37. zasedání stálého výboru Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva) (5.–8. prosince 2017, Štrasburk, Francie)
Usnesení č.125 124 kB
180 kB
129/18 Návrh na odvolání členky předsednictva Grantové agentury České republiky
Usnesení č.126 130 kB
182 kB
113/18 Návrh na odvolání a jmenování členů a náhradníka člena Státní volební komise
Usnesení č.127 135 kB
185 kB
122/18 Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven
Usnesení č.128 129 kB
180 kB
115/18 Návrh změny osoby pověřené výkonem akcionářských práv v obchodní společnosti Státní zkušebna strojů a.s.
Usnesení č.129 128 kB
181 kB
143/18 Návrh účasti delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na schůzce ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a Austrálie dne 22. února 2018 v Maďarsku
Usnesení č.130 137 kB
185 kB
145/18 Sledování vývoje předpokládaného použití rozpočtových prostředků včetně nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2018
Příloha č.1 1063 kB
Příloha č.1 k usnesení č.130
Usnesení č.131 Pravidla ochrany signálového zpravodajství v působnosti Vojenského zpravodajství jako národní autority v rámci NATO čj. V28/2018
110/18 Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. ledna 2018
Informace o realizaci usnesení vlády č. 64/V/2017 o poskytnutí pomoci české menšině v Bolívarovské republice Venezuela čj. V40/2018
112/18 Zpráva o inflaci I/2018 (předložil guvernér České národní banky)
117/18 Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2017 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
124/18 Informace o průběhu a výsledcích hlavní (podzimní) části 72. zasedání VS OSN (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)
111/18 Zpráva o plnění nápravných opatření přijatých ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/04 "Majetek, s nímž mají právo hospodařit státní podniky v působnosti Ministerstva zdravotnictví" (předložil ministr zdravotnictví)
121/18 Informace Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/09 „Nároky z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu“ (předložil ministr zemědělství)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk