Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-02-14
Program jednání 165 kB
106 kB
Dodatek č.1 134 kB
76 kB
Záznam z jednání 100 kB
Usnesení č.99 129 kB
182 kB
105/18 Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 54)
Příloha č.1 124 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.99
Usnesení č.100 136 kB
186 kB
106/18 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 45/17 o návrhu skupiny poslanců na zrušení ustanovení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 68 odst. 2 a § 71 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 88a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, a návrh na zrušení vyhlášky č. 357/2012 Sb., o uchování, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů
Usnesení č.101 131 kB
185 kB
107/18 Návrh na navýšení prostředků na platy příslušníků Policie České republiky a na změnu systemizace bezpečnostních sborů v kapitole 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2018, v souvislosti s konáním doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky a volby prezidenta republiky
Usnesení č.102 127 kB
184 kB
100/18 Jmenování zástupců Ministerstva financí do dozorčích rad zdravotních pojišťoven.
Usnesení č.103 129 kB
183 kB
101/18 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené předsedou vlády ČR na 54. bezpečnostní konferenci v Mnichově ve dnech 16. – 18. února 2018
Usnesení č.104 129 kB
183 kB
104/18 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na 54. bezpečnostní konferenci v Mnichově ve dnech 16. – 18. února 2018
Usnesení č.105 129 kB
183 kB
98/18 Účast ministra zahraničních věcí na neformálním zasedání ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie v Sofii ve dnech 15. - 16. února 2018
Usnesení č.106 132 kB
186 kB
96/18 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla
Usnesení č.107 132 kB
187 kB
84/18 Návrh na schválení Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
Příloha č.1 162 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.107
Příloha č.2 535 kB
331 kB
Příloha č.2 k usnesení č.107
Usnesení č.108 161 kB
200 kB
97/18 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc listopad a prosinec 2017
ikonka - bylo změněno Usnesení č.109 131 kB
186 kB
109/18 Návrh na přístup České republiky ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
ikonka - bylo změněno usn. 245/2018
ikonka - ruší usnesení usn. 189/2014
Usnesení č.110 127 kB
183 kB
118/18 Návrh změn Statutu Rady vlády pro informační společnost a jmenování vládního zmocněnce pro informační technologie a digitalizaci
Příloha č.1 213 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.110
ikonka - mění usnesení usn. 266/2017 , usn. 889/2015 , usn. 21/2015 , usn. 961/2014
Usnesení č.111 Souhrnný návrh aktualizace priorit činnosti zpravodajských služeb České republiky T2/2018
Usnesení č.112 Návrh, aby vláda stanovila zvláštní postupy zpravodajských služeb při hospodaření s majetkem České republiky a při některých dalších činnostech čj. D40/2018
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
89/18 Závěrečná zpráva z účasti České republiky na Mezinárodní specializované výstavě EXPO Astana 2017
90/18 Makroekonomická predikce České republiky (leden 2018) (předložila ministryně financí)
94/18 Souhrnná zpráva o vyhodnocení kontrolních „check-listů“ k problematice příjmu elektronických faktur u veřejnoprávních původců a kontrolních „check-listů k realizaci příjmu úplného elektronického podání (předložil předseda vlády)
86/18 Průběžné hodnocení implementace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
95/18 Informace o nadlimitní veřejné zakázce s názvem "Provoz a rozvoj Informačního systému Národní dotace - řešení nouzového stavu" (předložil ministr zemědělství)
108/18 Informace o veřejné zakázce "Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu se společností Diag Human SE a panem Josefem Šťávou" (předložila ministryně financí)
87/18 Informace Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/05 „Majetkové účasti státu v obchodních společnostech“ (předložila ministryně financí a ministři průmyslu a obchodu a zemědělství)
Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády č. 44/D ze dne 18. ledna 2016 čj. D989/2017 (předložil ministr vnitra)
Informace o prodeji akcií ČSA a.s. v držení společnosti PRISKO a. s. (předložila ministryně financí) čj. V39/2018

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk