Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-02-07
Program jednání 207 kB
110 kB
Dodatek č.1 179 kB
78 kB
Záznam z jednání 102 kB
Usnesení č.82 129 kB
181 kB
50/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.83 131 kB
182 kB
59/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony
Usnesení č.84 132 kB
182 kB
1310/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.85 132 kB
185 kB
62/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.86 130 kB
183 kB
72/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.87 128 kB
182 kB
6/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.88 128 kB
182 kB
7/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.89 129 kB
182 kB
20/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.90 132 kB
181 kB
77/18 Návrh poslanců Ivana Bartoše, Jakuba Michálka, Radka Holomčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 50)
Příloha č.1 133 kB
57 kB
Příloha č.1 k usnesení č.90
ikonka - bylo změněno Usnesení č.91 128 kB
182 kB
80/18 Návrh Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018 a návrh Výhledu legislativních prací vlády na léta 2019 až 2021
Příloha č.1 4654 kB
Příloha č.1 k usnesení č.91
Příloha č.2 2875 kB
Příloha č.2 k usnesení č.91
Příloha č.3 1371 kB
Příloha č.3 k usnesení č.91
Příloha č.4 744 kB
Příloha č.4 k usnesení č.91
ikonka - bylo změněno usn. 192/2018
Usnesení č.92 126 kB
176 kB
81/18 Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2018 a Návrh přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2018
Příloha č.1 223 kB
134 kB
Příloha č.1 k usnesení č.92
Příloha č.2 216 kB
127 kB
Příloha č.2 k usnesení č.92
Usnesení č.93 126 kB
182 kB
76/18 Návrh na jmenování místopředsedy a na jmenování člena výboru Státního fondu rozvoje bydlení
Usnesení č.94 133 kB
183 kB
91/18 Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera, Milana Ferance, Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny, Květy Matušovské, Leo Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry Kovářové, Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 76)
Příloha č.1 123 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.94
Usnesení č.95 147 kB
178 kB
92/18 Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.96 129 kB
182 kB
102/18 Návrh změny Statutu Vládního výboru pro personální nominace a návrh na odvolání a jmenování členů Vládního výboru pro personální nominace
Příloha č.1 110 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.96
ikonka - bylo zrušeno usn. 82/2020
ikonka - bylo změněno usn. 508/2018
ikonka - mění usnesení usn. 711/2014 , usn. 177/2014
Usnesení č.97 127 kB
181 kB
99/18 Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí a zahraničního obchodu Maďarska Pétera Szijjárta v České republice dne 1. února 2018
Usnesení č.98 128 kB
180 kB
103/18 Zrušení funkce vládního zmocněnce pro kandidaturu České republiky na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví v České republice
ikonka - mění usnesení usn. 426/2017
63/18 Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč
71/18 Veřejná zakázka „Letecká přilba pro posádky vrtulníků – 2. část“, zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění podle ust. § 63 odst. 3 písm. b) ve spojení s písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
75/18 Informace o stavu uzavírání programového období 2007–2013 (předložila ministryně pro místní rozvoj)
79/18 Informace o průběhu a některých opatřeních prováděných při řešení následků orkánu Herwart v období od 27. října do 1. listopadu 2017 na území České republiky (předložil ministr vnitra)
78/18 Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. prosince 2017 (předložil ministr vnitra)
70/18 Veřejná zakázka „Přístroj nočního vidění monokulární“, zadávaná s využitím obecné výjimky podle ustanovení § 29 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (předložila ministryně obrany)
73/18 Veřejná zakázka „Sběr a archivace datových záznamů palubních zapisovačů letounů Armády České republiky“ zadávána podle zvláštního ustanovení o vertikální spolupráci podle ust. § 189 odst. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (předložila ministryně obrany)
65/18 Informace pro členy vlády o usnesení ze 7. zasedání Rady vlády pro stavebnictví České republiky (předložil ministr průmyslu a obchodu)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk