Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-01-31
Program jednání 206 kB
108 kB
Záznam z jednání 100 kB
Usnesení č.66 130 kB
183 kB
1276/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.67 208 kB
183 kB
1/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.68 128 kB
182 kB
1254/17 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.69 125 kB
182 kB
1346/17 Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Usnesení č.70 130 kB
184 kB
8/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Usnesení č.71 128 kB
182 kB
1313/17 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.72 125 kB
183 kB
1295/17 Návrh nařízení vlády o vyloučení volby uchazeče mezi adaptačním obdobím a rozdílovou zkouškou a o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenčního správce
Usnesení č.73 134 kB
184 kB
51/18 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 38/17 o návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. q), § 10 odst. 2 a 3 a § 11 odst. 3 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.74 133 kB
185 kB
52/18 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 41/17 o návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 169r odst. 1 písm. j) a ustanovení § 172 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 46a odst. 9 a § 73 odst. 8 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.75 133 kB
184 kB
53/18 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 39/17 o návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení ustanovení § 26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.76 132 kB
184 kB
57/18 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 43/17 o návrhu Městského soudu v Praze na zrušení části ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.77 127 kB
182 kB
21/18 Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2016
Usnesení č.78 133 kB
186 kB
48/18 Návrh na přijetí změn přílohy A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech přijatých v Ženevě dne 5. května 2017
Usnesení č.79 132 kB
188 kB
66/18 Režimy za účelem efektivního a cíleného příjmu žádostí o zaměstnanecké karty na zastupitelských úřadech České republiky
Usnesení č.80 124 kB
182 kB
67/18 Návrh na odvolání a jmenování člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Usnesení č.81 125 kB
183 kB
69/18 Statut vládního zmocněnce pro sport
Příloha č.1 196 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.81
68/18 Návrh dalšího postupu ve věci resortního Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a společností European Metals Holdings
32/18 Zpráva o pokroku v odstraňování legislativních a nelegislativních bariér implementace ESI fondů v České republice v programovém období 2014-2020 (předložila ministryně pro místní rozvoj a financí)
41/18 Aktualizace Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 v kontextu probíhajících změn na trhu práce (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
47/18 Zpráva o realizaci opatření přijatých k výsledkům kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu č. 16/02 - Peněžní prostředky určené na projekty informační podpory a na systémy operačního řízení složek integrovaného záchranného systému (předložil ministr vnitra)
58/18 Informace o plnění opatření ze stanoviska Technologické agentury České republiky ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/27 Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Technologická agentura České republiky (předložil předseda vlády)
49/18 Informace o průběhu a výsledcích 5. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (Lillafüred, Maďarsko, 10. – 12. října 2017) (předložil 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk