Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-01-17
Program jednání 200 kB
102 kB
Záznam z jednání 97 kB
Usnesení č.37 131 kB
184 kB
1351/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.38 130 kB
184 kB
1329/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.39 127 kB
183 kB
1326/17 Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
Usnesení č.40 126 kB
183 kB
1328/17 Návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Usnesení č.41 127 kB
184 kB
1327/17 Návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Usnesení č.42 132 kB
186 kB
1318/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.43 130 kB
182 kB
16/18 Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 36)
Příloha č.1 116 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.43
Usnesení č.44 129 kB
182 kB
15/18 Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky (sněmovní tisk č. 35)
Příloha č.1 126 kB
55 kB
Příloha č.1 k usnesení č.44
Usnesení č.45 130 kB
182 kB
18/18 Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (sněmovní tisk č. 39)
Příloha č.1 124 kB
45 kB
Příloha č.1 k usnesení č.45
ikonka - bylo změněno Usnesení č.46 138 kB
190 kB
25/18 Koncepce vodní dopravy pro období 2016 – 2023 a její významně negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000, popis a zhodnocení dotčených veřejných zájmů z hlediska směrnice Rady 92/43/EHS
ikonka - bylo změněno usn. 814/2019
Usnesení č.47 127 kB
184 kB
30/18 Návrh změn Jednacího řádu vlády a změn Legislativních pravidel vlády
Příloha č.1 130 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.47
Příloha č.2 116 kB
58 kB
Příloha č.2 k usnesení č.47
ikonka - mění usnesení usn. 798/2016 , usn. 1125/2007 , usn. 816/2007 , usn. 816/2007 , usn. 57/2007 , usn. 1304/2005 , usn. 1072/2004 , usn. 538/2004 , usn. 506/2004 , usn. 853/2003 , usn. 773/2003 , usn. 727/2003 , usn. 590/2003 , usn. 180/2003 , usn. 772/2002 , usn. 75/2016 , usn. 39/2016 , usn. 1050/2014 , usn. 278/2014 , usn. 876/2013 , usn. 36/2010 , usn. 36/2010 , usn. 204/2013 , usn. 820/2012 , usn. 922/2011 , usn. 655/2011 , usn. 101/2011 , usn. 737/2002 , usn. 640/2002 , usn. 1161/2001 , usn. 53/2001 , usn. 1298/2000 , usn. 913/2000 , usn. 596/2000 , usn. 506/2000 , usn. 660/1999 , usn. 610/1998 , usn. 534/1998 , usn. 188/1998 , usn. 1055/6
ikonka - bylo změněno Usnesení č.48 132 kB
186 kB
29/18 Návrh změny Statutu Výboru pro zpravodajskou činnost
ikonka - bylo změněno usn. 206/2019 , usn. 692/2018 , usn. 457/2018
ikonka - mění usnesení usn. 879/2017 , usn. 360/2017 , usn. 544/2014
Usnesení č.49 126 kB
182 kB
28/18 Návrh na prodloužení termínu pro realizaci dispozice s objektem občanské vybavenosti v obci Březová
ikonka - mění usnesení usn. 143/2016 , usn. 658/2014 , usn. 321/2013
Usnesení č.50 125 kB
182 kB
23/18 Návrh na odvolání prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc. z funkce zmocněnce vlády pro evropský výzkum
Usnesení č.51 126 kB
182 kB
27/18 Pracovní návštěva předsedy vlády České republiky v Bulharské republice dne 22. ledna 2018
Usnesení č.52 125 kB
181 kB
40/18 Návrh na jmenování předsedy Českého statistického úřadu
Usnesení č.53 132 kB
182 kB
34/18 Informace o možném vstupu České republiky jako vedlejšího účastníka do řízení o žalobě Polské republiky ve věci T-699/17, kterou se Polská republika domáhá zrušení prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení
Usnesení č.54 129 kB
182 kB
35/18 Pracovní návštěva předsedy vlády Svobodného státu Sasko Michaela Kretschmera v České republice ve dnech 23. – 24. ledna 2018
Usnesení č.55 125 kB
181 kB
Návrh demise vlády
22/18 Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2016 (předložil předseda vlády)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk