Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-01-10
Program jednání 208 kB
67 kB
Záznam z jednání 95 kB
Usnesení č.27 131 kB
182 kB
1323/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.28 131 kB
180 kB
10/18 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (sněmovní tisk č. 30)
Příloha č.1 128 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.28
Usnesení č.29 129 kB
180 kB
11/18 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (sněmovní tisk č. 31)
Příloha č.1 124 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.29
Usnesení č.30 130 kB
180 kB
12/18 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 32)
Příloha č.1 113 kB
25 kB
Příloha č.1 k usnesení č.30
Usnesení č.31 130 kB
180 kB
13/18 Návrh poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 33)
Příloha č.1 125 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.31
Usnesení č.32 131 kB
180 kB
14/18 Návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 34)
Příloha č.1 123 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.32
Usnesení č.33 132 kB
181 kB
17/18 Návrh poslanců Vladimíra Koníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 38)
Příloha č.1 118 kB
55 kB
Příloha č.1 k usnesení č.33
Usnesení č.34 134 kB
183 kB
3/18 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 34/17 o návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení § 148 odst. 3 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Usnesení č.35 123 kB
180 kB
1342/17 Návrh na jmenování rektora Akademie výtvarných umění v Praze
Usnesení č.36 129 kB
181 kB
19/18 Zpráva o oficiální návštěvě prezidenta Maďarska Jánose Ádera v České republice ve dnech 5. – 6. prosince 2017
5/18 Informace pro vládu o přípravě Plavebního stupně Děčín a Plavebního stupně Přelouč II (předložil ministr dopravy)
1348/17 Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/09 – „Nároky z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu“ (předložila ministryně financí)
9/18 Zpráva o postupu prací na budování nové budovy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v Černých Polích v Brně (předložili předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost)
1345/17 Návrhy změn dopravní infrastruktury v lokalitách připravovaných vodních děl Pěčín a Vlachovice (předložil ministr dopravy)
1344/17 Zpráva o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR do roku 2017 (předložil ministr průmyslu a obchodu)
1347/17 Informace o činnosti Národního inovačního fondu za II. pololetí 2017 (předložil ministr průmyslu a obchodu)
1343/17 Metodický postup k Systému měření a hodnocení veřejné správy v České republice (předložil ministr vnitra)
1350/17 Průběžná zpráva o realizaci projektu Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro výkon prioritních agend veřejné správy (předložil ministr vnitra)
1283/17 Informace o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích v roce 2016 (předložili 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zdravotnictví)
2/18 Informace: Souhrnná zpráva o meziresortním naplňování strategických dokumentů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví za rok 2016 (předložil ministr zdravotnictví)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk