Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-01-03
Program jednání 212 kB
170 kB
Záznam z jednání 131 kB
Usnesení č.1 134 kB
186 kB
1252/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů
Usnesení č.2 127 kB
184 kB
762/17 Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění
Usnesení č.3 132 kB
184 kB
345/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zajištěním přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti na výkon mezinárodní spolupráce při správě daní
Usnesení č.4 128 kB
185 kB
1278/17 Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond
Usnesení č.5 130 kB
183 kB
1205/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.6 129 kB
184 kB
1152/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
Usnesení č.7 128 kB
182 kB
1268/17 Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2018, tříletý plán a dlouhodobý plán
Usnesení č.8 132 kB
184 kB
1047/17 Akční plán rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR na léta 2018 až 2020
Usnesení č.9 130 kB
186 kB
1315/17 Návrh podpory vlády České republiky kandidatuře Českého veslařského svazu na pořádání Mistrovství světa ve veslování v roce 2022
Usnesení č.10 145 kB
174 kB
1311/17 Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu v roce 2018
Usnesení č.11 128 kB
186 kB
1213/17 Akční plán boje s korupcí na rok 2018
Usnesení č.12 130 kB
183 kB
1286/17 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 56 a 58)
Příloha č.1 1577 kB
Příloha č.1 k usnesení č.12
Příloha č.2 1620 kB
Příloha č.2 k usnesení č.12
Usnesení č.13 131 kB
182 kB
1325/17 Dispozice s pozemkem parc. č. 484/1 v katastrálním území Nové Město a obci Praha
Usnesení č.14 126 kB
181 kB
1340/17 Návrh usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 16. ledna 2017 č. 42, o aktualizaci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti České republiky pro rok 2017
Usnesení č.15 123 kB
182 kB
1308/17 Jmenování soudců
Usnesení č.16 129 kB
184 kB
1322/17 Změna ve složení Komise k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem financí v rámci programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje – změna přílohy č. 2 usnesení vlády č. 240 ze dne 29.3.2017
Příloha č.1 121 kB
59 kB
Příloha č.1 k usnesení č.16
ikonka - mění usnesení usn. 240/2017
Usnesení č.17 127 kB
181 kB
1285/17 Závěrečné vyhodnocení programu 21711 Podpora regionálního rozvoje
Usnesení č.18 125 kB
182 kB
1307/17 Zpráva o průběžném plnění Priorit spotřebitelské politiky 2015 - 2020
ikonka - bylo změněno Usnesení č.19 129 kB
184 kB
1140/17 Návrh změn Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii
Příloha č.1 175 kB
92 kB
Příloha č.1 k usnesení č.19
ikonka - bylo změněno usn. 138/2018
Usnesení č.20 126 kB
183 kB
1332/17 Čtvrtá periodická zpráva o plnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice
Usnesení č.21 130 kB
184 kB
1294/17 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
Usnesení č.22 130 kB
184 kB
1291/17 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Republikou Salvador o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
Usnesení č.23 127 kB
182 kB
1338/17 Oficiální návštěva předsedy vlády České republiky ve Slovenské republice dne 5. ledna 2018
Usnesení č.24 128 kB
182 kB
1339/17 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana ve Slovenské republice dne 12. prosince 2017
Usnesení č.25 138 kB
187 kB
4/18 Návrh dalšího postupu ve věci zjišťování a zveřejňování údaje o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě fyzických osob v nepodnikatelské sféře Českým statistickým úřadem pro účely zákona č. 236/1995 Sb.
ikonka - mění usnesení usn. 576/2017
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
1173/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
1287/17 O úpravě garance na odstranění staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací dané ekologickou smlouvu č. 139/96 uzavřenou se společností ÚJV Řež, a.s.
1096/17 Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025
1247/17 Návrh na stanovení výše odměny spojené s výkonem funkce člena výboru a člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
849/17 Situační zpráva o stavu plnění opatření (doplňující dokument ke Strategii správy radiového spektra ze dne 3. června 2015)
1275/17 Informace ohledně veřejných zakázek resortu Ministerstva financí zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění
1277/17 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2017 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
1312/17 Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 30. listopadu 2017 (předložil ministr vnitra)
1293/17 Situační zpráva o realizaci Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)
1317/17 Informace o průběhu dotěžení zásob uranu na ložisku Rožná (předložil ministr průmyslu a obchodu)
1279/17 Informace o realizaci Programu ESA BIC Prague pro vládu ČR (předložil ministr průmyslu a obchodu)
1324/17 Zpráva o průběžném vyhodnocení plnění Národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG) (předložil ministr průmyslu a obchodu)
1336/17 Zpráva o plnění cílů Plánu odpadového hospodářství České republiky za období 2015-2016 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí)
1333/17 Výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání jako nástroj plnění cílů Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
1319/17 Zpráva o plnění opatření Akčního plánu pro výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
1284/17 Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc říjen 2017 (předložil ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády)
1341/17 Zpráva o realizaci programu - závěrečné vyhodnocení programu 127 41 "Výstavba pražského metra" (předložil ministr dopravy)
1337/17 Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky "Výroba a dodání inovovaných samolepících vízových štítků - vzor EU" (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)
1242/17 Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „DETEKČNÍ SYSTÉM I“ s využitím obecné výjimky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s ustanovením § 29 písm. b) bod 1. tohoto zákona (předložil ministr vnitra)
1243/17 Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „DETEKČNÍ SYSTÉM II“ s využitím obecné výjimky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s ustanovením § 29 písm. b) bod 1. tohoto zákona (předložil ministr vnitra)
1244/17 Podpora při sběru a analýze dat na OVM“ v rámci projektu r. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0004225 - Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro výkon prioritních agend veřejné správy (předložil ministr vnitra)
1216/17 Veřejná zakázka „Dodávka páry pro budovu Okresního soudu ve Zlíně“, zadávaná formou jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 63 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (předložil ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády)
1292/17 Informace o průběhu českého předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy (19. května – 15. listopadu 2017) (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)
1296/17 Informace o průběhu a výsledcích 39. zasedání Generální konference UNESCO (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)
1331/17 Informace o průběhu a výsledcích 1. zasedání konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti (24. – 29. září 2017, Ženeva, Švýcarsko) (předložil 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí)
1335/17 Informace o průběhu a výsledcích 13. zasedání konference smluvních stran Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (6. – 16. září 2017, Ordos, Čínská lidová republika) (předložil 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí)
1309/17 Informace Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.15/15 - „Zdaňování nemovitostí, převodu nemovitostí a majetku nabytého děděním a darováním" (předložila ministryně financí)
1334/17 Informace o realizaci opatření obsažených ve stanovisku ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 16/09 podle Usnesení vlády ČR č. 781/2017 za Ministerstvo pro místní rozvoj (předložila ministryně pro místní rozvoj)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk