Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-11-29
Program jednání 255 kB
176 kB
Dodatek č.1 173 kB
76 kB
Dodatek č.2 188 kB
86 kB
Záznam z jednání 147 kB
Usnesení č.813 128 kB
183 kB
1155/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.814 129 kB
182 kB
1153/17 Návrh zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu
Usnesení č.815 128 kB
181 kB
1217/17 Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Usnesení č.816 126 kB
182 kB
1221/17 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Usnesení č.817 130 kB
183 kB
1206/17 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
Usnesení č.818 133 kB
184 kB
1224/17 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 32/17 o návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.819 130 kB
183 kB
1184/17 Návrh na navýšení prostředků na platy příslušníků Policie České republiky a na změnu systemizace bezpečnostních sborů v kapitole 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2017, v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky
Usnesení č.820 126 kB
180 kB
1240/17 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. prosince 2017
Usnesení č.821 128 kB
182 kB
1239/17 Návrh na úpravu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2018
ikonka - mění usnesení usn. 737/2017
Usnesení č.822 127 kB
181 kB
1215/17 Návrh systemizace příslušníků Vězeňské služby České republiky na rok 2018
Usnesení č.823 131 kB
182 kB
1236/17 Uvolnění prostředků za účelem poskytnutí návratné finanční výpomoci ČVUT v roce 2017 na vrub kapitoly Všeobecná pokladní správa
ikonka - bylo změněno Usnesení č.824 135 kB
188 kB
1171/17 Program podpory české účasti při stabilizaci a rekonstrukci Iráku v období 2018 – 2021 a změna usnesení vlády ČR ze dne 27. června 2016 č. 588/2016 o poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii v období 2016 – 2019
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
Usnesení č.825 129 kB
182 kB
1202/17 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 57)
Příloha č.1 1127 kB
Příloha č.1 k usnesení č.825
Usnesení č.826 128 kB
180 kB
1208/17 Souhlas s bezúplatným převodem technické infrastruktury vybudované podnikem Vojenské lesy a statky ČR, s. p., podle § 16 odst. 8 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, do vlastnictví obce Město Libavá, v rámci realizace zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)
Usnesení č.827 131 kB
184 kB
1197/17 Návrh na schválení personálních projektů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů zpracovaných podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.828 128 kB
182 kB
1212/17 Východiska pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017
Usnesení č.829 132 kB
184 kB
1192/17 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2017
Příloha č.1 117 kB
59 kB
Příloha č.1 k usnesení č.829
Usnesení č.830 125 kB
181 kB
1229/17 Návrh na jmenování 11 rektorů veřejných vysokých škol na období 2018-2022
Usnesení č.831 124 kB
180 kB
1230/17 Návrhy na jmenování profesorů
Usnesení č.832 129 kB
182 kB
1187/17 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2016
Usnesení č.833 130 kB
184 kB
1198/17 Platové náležitosti finančního arbitra k 1. 11. 2017
Usnesení č.834 130 kB
183 kB
1220/17 Dofinancování programu poskytování stipendií vlády České republiky v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v roce 2017
Usnesení č.835 129 kB
180 kB
1172/17 Návrh na oddlužení státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve vztahu ke státnímu rozpočtu České republiky
Usnesení č.836 132 kB
182 kB
1223/17 Zprávy o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace a jejích poradních orgánů za rok 2017 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a členů jejích poradních orgánů za rok 2017
Příloha č.1 129 kB
69 kB
Příloha č.1 k usnesení č.836
Příloha č.2 111 kB
56 kB
Příloha č.2 k usnesení č.836
Usnesení č.837 128 kB
181 kB
1211/17 Definice druhů výsledků (samostatná příloha č. 4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací)
Usnesení č.838 127 kB
180 kB
1225/17 Implementační plán Strategie resortu Ministerstva zemědělství na období 2017-2020
Usnesení č.839 135 kB
184 kB
1182/17 Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2018–2022
Usnesení č.840 134 kB
186 kB
1200/17 Pozvání účastnických států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě k pozorování volby prezidenta České republiky
Usnesení č.841 130 kB
182 kB
1174/17 Návrh na poskytnutí příspěvku Organizaci spojených národů na činnosti v rámci Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států na roky 2018 a 2019
Usnesení č.842 127 kB
182 kB
1227/17 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 14. a 15. prosince 2017 v Bruselu
Usnesení č.843 129 kB
182 kB
1228/17 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničí zemí NATO v Bruselu ve dnech 5. – 6. prosince 2017
Usnesení č.844 128 kB
182 kB
1226/17 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ve Vídni ve dnech 7. - 8. prosince 2017
Usnesení č.845 136 kB
185 kB
1214/17 Návrh na obeslání 37. zasedání stálého výboru Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Štrasburk, Francie, 5.–8. prosince 2017)
Příloha č.1 112 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.845
Usnesení č.846 129 kB
180 kB
1196/17 Informace o průběhu a výsledcích 40. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO)
Usnesení č.847 152 kB
192 kB
1237/17 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc říjen 2017
Usnesení č.848 129 kB
182 kB
1262/17 Poskytnutí mimořádné dotace na řešení krizové situace Fondu ohrožených dětí
Usnesení č.849 125 kB
182 kB
1259/17 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů příslušníků bezpečnostních sborů
Usnesení č.850 128 kB
183 kB
1258/17 Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2018
Usnesení č.851 133 kB
183 kB
1251/17 Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky k převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele podniku Lesy České republiky, s.p. do státního rozpočtu podle ustanovení § 19 odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.852 130 kB
184 kB
1256/17 Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem
Usnesení č.853 136 kB
190 kB
1253/17 Aktualizace Rámcového rezortního interního protikorupčního programu
ikonka - mění usnesení usn. 1077/2015 , usn. 851/2013 , usn. 752/2013
Usnesení č.854 129 kB
184 kB
1257/17 Návrh na obeslání „One Planet Summit“ k financování opatření na ochranu klimatu v Paříži dne 12. prosince 2017
Usnesení č.855 Informace o jednáních se zástupci Polské republiky ve věci státních hranic čj. D663/2017
Usnesení č.856 124 kB
181 kB
1255/17 Návrh demise vlády
1190/17 Informace ministra financí k mlčenlivosti Finanční správy České republiky a využívání zajišťovacích příkazů ze strany Finanční správy
1185/17 Informace k připravovaným veřejným zakázkám projektu CzechELib
1241/17 Návrh usnesení vlády k systemizaci Policie České republiky a k systemizaci Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2018
1204/17 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu České republiky na rok 2017, kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra
1250/17 Koncept a finanční zabezpečení výstavy „Sluneční králové“ v roce 2019
1222/17 Příprava koncepčního řešení provádění důchodového pojištění
1231/17 Čtvrtletní zpráva Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi – 2. čtvrtletí roku 2017 (předložil předseda vlády)
1210/17 Souhrnná zpráva o plnění aktivit Plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami (předložil předseda vlády)
1209/17 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016 (předložil předseda vlády)
1233/17 Zpráva o inflaci IV/2017 (předložil guvernér České národní banky)
1235/17 Makroekonomická predikce České republiky (listopad 2017) (předložil ministr financí)
1232/17 Fiskální výhled České republiky (listopad 2017) (předložil ministr financí)
1183/17 Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání a centrálního nákupu státu za rok 2016 (předložil ministr financí)
1175/17 Souhrnná zpráva MMR-NOK o plánování personálních kapacit v rámci implementační struktury ESI fondů (předložila ministryně pro místní rozvoj)
1092/17 Vyhodnocení účinnosti Dopravní politiky ČR pro období 2014 - 2020 s výhledem do roku 2050 (předložil ministr dopravy)
1234/17 Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč (předložil ministr dopravy)
1238/17 Informace pro vládu ČR ve věci výběrového řízení Rady Českého telekomunikačního úřadu na držitele poštovní licence pro období 2018 až 2022 s dopady na Českou poštu, s. p. (předložil ministr vnitra)
1219/17 Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. říjnu 2017 (předložil ministr vnitra)
1218/17 Informace o průběhu poskytování asistence při přesídlování krajanů v roce 2017 (předložil ministr vnitra)
1199/17 Rozvoj Registru práv a povinností a agendového informačního souboru Registru práv a povinností (předložil ministr vnitra)
1193/17 Informace o veřejné zakázce "Služby mobilního operátora pro resort MPO_JŘBU" (předložil ministr průmyslu a obchodu)
1188/17 Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Provoz a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe PRAIS – Dodatek č.2“ (předložil ministr zemědělství)
1203/17 Změny plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2016 a 2017 (předložil vedoucí Úřadu vlády)
1249/17 První zpráva o přípravě a realizaci účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji (předložil ministr zahraničních věcí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk