Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-11-06
Program jednání 256 kB
174 kB
Záznam z jednání 150 kB
Usnesení č.767 129 kB
183 kB
170/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.768 131 kB
182 kB
865/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.769 127 kB
183 kB
972/17 Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
Usnesení č.770 131 kB
184 kB
1131/17 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.771 126 kB
181 kB
1027/17 Návrh nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
Usnesení č.772 130 kB
182 kB
1164/17 Návrh usnesení vlády k návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019-2020
ikonka - mění usnesení usn. 635/2017
Usnesení č.773 127 kB
182 kB
1083/17 Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zahraničních věcí
Usnesení č.774 135 kB
183 kB
1169/17 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 31/17 o návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení ustanovení § 18 odst. 1, 2 a slov "ve zvýšené míře" v odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, alternativně na zrušení ustanovení § 18 citovaného zákona
Usnesení č.775 131 kB
182 kB
1143/17 Financování oprav komunikací dočasně plnících funkci nevybudovaných částí silničního okruhu na území hlavního města Prahy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2017
Usnesení č.776 209 kB
185 kB
1159/17 Dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané obcí s rozšířenou působností Náchod
Příloha č.1 121 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.776
Usnesení č.777 127 kB
182 kB
1170/17 Žádost o dofinancování dotace pro soukromé školství v roce 2017 na vrub kapitoly Všeobecná pokladní správa
Usnesení č.778 131 kB
182 kB
1160/17 Návrh projektu velké výzkumné infrastruktury ELI Beamlines pro poskytnutí účelové podpory v letech 2018 až 2019
Usnesení č.779 130 kB
182 kB
935/17 Ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu 16/24 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Národní bezpečnostní úřad
Usnesení č.780 132 kB
182 kB
791/17 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/19 – Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Grantová agentura České republiky
Usnesení č.781 130 kB
182 kB
545/17 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/09 – „Nároky z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu“
Usnesení č.782 128 kB
182 kB
567/17 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/33 – „Správa spotřebních daní“
Usnesení č.783 131 kB
182 kB
729/17 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/03 – „Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané Ministerstvem financí za tyto kapitoly a účetnictví Ministerstva financí za rok 2015“
ikonka - bylo změněno Usnesení č.784 129 kB
182 kB
875/17 Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/13 „Peněžní prostředky vynakládané na rozvoj vzdělávání v České republice“
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
ikonka - bylo změněno Usnesení č.785 129 kB
182 kB
1161/17 Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/20 "Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sportu a tělovýchovy"
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
Usnesení č.786 127 kB
182 kB
577/17 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/16 - „Peněžní prostředky určené na zajištění interoperability na stávajících železničních tratích“
Usnesení č.787 129 kB
182 kB
844/17 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce NKÚ č. 16/22 - „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit státní příspěvková organizace ŘSD ČR“
ikonka - bylo změněno Usnesení č.788 129 kB
181 kB
850/17 Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/23 „Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady“
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
Usnesení č.789 129 kB
181 kB
1060/17 Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/12 „Příprava jednotného metodického prostředí pro čerpání podpory EU v programovém období 2014+“
Usnesení č.790 128 kB
182 kB
912/17 Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 16/18 "Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní ústav pro kontrolu léčiv"
Usnesení č.791 128 kB
182 kB
523/17 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/17 "Účetnictví Ministerstva zahraničních věcí"
ikonka - bylo změněno Usnesení č.792 130 kB
182 kB
544/17 Stanovisko Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.16/14 „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu místního rozvoje v rámci iniciativy Leader prostřednictvím Programu rozvoje venkova“
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
Usnesení č.793 130 kB
182 kB
588/17 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/15 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Národní divadlo“
Usnesení č.794 131 kB
184 kB
1104/17 Souhrnná zpráva o stavu připravenosti ústředních orgánů státní správy na povinné přijímání úplného elektronického podání a elektronických faktur
Usnesení č.795 126 kB
180 kB
1165/17 Zpráva o čerpání programů Dohody o partnerství k 30. 9. 2017
Usnesení č.796 128 kB
181 kB
1135/17 Výjimka ze Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem
Usnesení č.797 129 kB
182 kB
1142/17 Úprava pravidel pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Finanční podpora pojištění
Usnesení č.798 135 kB
184 kB
1168/17 Návrh na sjednání Dohody o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé
Usnesení č.799 134 kB
185 kB
1144/17 Návrh na přijetí změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijatých v Ženevě dne 5. května 2017
Usnesení č.800 131 kB
186 kB
1158/17 Návrh na sjednání Protokolu o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
ikonka - bylo změněno Usnesení č.801 135 kB
184 kB
1145/17 Návrh na obeslání 11. zasedání konference smluvních stran Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a 29. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (20. – 24. listopadu 2017, Montreal, Kanada)
Příloha č.1 132 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.801
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
ikonka - bylo změněno Usnesení č.802 138 kB
184 kB
1151/17 Návrh na obeslání 3. Environmentálního shromáždění Organizace spojených národů (UNEA-3) (Nairobi, Keňa, 4. – 6. prosince 2017)
Příloha č.1 130 kB
43 kB
Příloha č.1 k usnesení č.802
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
Usnesení č.803 128 kB
181 kB
1146/17 Návrh na účast předsedy vlády České republiky na Sociálním summitu pro spravedlivá pracovní místa a růst konaném v Göteborgu ve Švédsku ve dnech 16. - 17. listopadu 2017
Usnesení č.804 128 kB
182 kB
1149/17 Návrh na zajištění účasti delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání Výboru delegátů ministrů Rady Evropy ve Štrasburku dne 15. listopadu 2017
Usnesení č.805 124 kB
180 kB
1191/17 Návrh na jmenování člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Usnesení č.806 130 kB
180 kB
1180/17 Změna usnesení vlády ČR ze dne 31. července 2013 č. 580 k financování odstraňování škod a obnovy částí území České republiky poškozených povodněmi v květnu a v červnu 2013
ikonka - mění usnesení usn. 580/2013
Usnesení č.807 134 kB
184 kB
1186/17 Návrh na obeslání 30. Shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO), Londýn, 27. listopadu - 6. prosince 2017
Příloha č.1 135 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.807
Usnesení č.808 129 kB
182 kB
1176/17 Oficiální návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana v Ruské federaci ve dnech 20.–24. listopadu 2017
Usnesení č.809 126 kB
182 kB
1177/17 Návrh účasti předsedy vlády na summitu Východního partnerství v Bruselu dne 24. listopadu 2017
Usnesení č.810 128 kB
182 kB
1178/17 Návrh na uskutečnění pracovní cesty předsedy vlády České republiky na setkání předsedů vlád v rámci iniciativy Čínské lidové republiky k šestnácti zemím střední, východní a jihovýchodní Evropy v Budapešti ve dnech 26. - 28. listopadu 2017
Usnesení č.811 130 kB
182 kB
1179/17 Návrh na vyslání delegace České republiky, vedené ministryní pro místní rozvoj v zastoupení předsedy vlády, na Summit Africká unie-Evropská unie v Pobřeží slonoviny ve dnech 28. – 30. listopadu 2017
Usnesení č.812 127 kB
182 kB
1181/17 Návrh na sjednání Dohody o filmové koprodukci mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael
1107/17 Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy
1140/17 Návrh změn Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii
1126/17 Mezinárodní hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR uskutečněné v roce 2017
1167/17 Zpráva o naplňování Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací a o implementaci Programu podpory „Vysokorychlostní internet“ OP PIK
1141/17 Výcvik posádek na vrtulníkovém trenažeru
1166/17 Analýza vývoje příjmů a domácností ČR v 1. pololetí 2017 a predikce na další období (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
1162/17 Informace o výsledcích čerpání ve Specifickém cíli 3.2 Integrovaného regionálního operačního programu - Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů (předložila ministryně pro místní rozvoj)
1138/17 Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 30. září 2017 (předložil ministr vnitra)
1156/17 Návrh prioritních úkolů pro přípravu a realizaci národních oslav výročí J. A. Komenského 2018-2022 (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
1148/17 Informace o průběhu implementace mimořádného opatření ve věci podpory nigerijských studentů studujících na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze (předložil ministr zahraničních věcí)
1134/17 Informace o usneseních z 24. zasedání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky (předložil ministr průmyslu a obchodu)
1147/17 Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro obecné záležitosti a Rady pro obecné záležitosti podle článku 50 dne 25. 9. 2017 v Bruselu (předložil ministr zahraničních věcí)
1137/17 Informace o průběhu a výsledcích 6. zasedání smluvních stran Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí a 3. zasedání Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (11. – 15. září 2017, Budva, Černá Hora) (předložil 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí)
1163/17 Informace o průběhu a výsledcích 22. Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu UNWTO (Čína, Chengdu, 11. – 16. 9. 2017) (předložila ministryně pro místní rozvoj)
1139/17 Informace o realizaci opatření k odstranění nedostatků vyplývajících z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 14/32 „Peněžní prostředky určené na výstavbu trasy A pražského metra“ (předložil ministr dopravy)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk