Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-10-23
Program jednání 211 kB
168 kB
Dodatek č.1 142 kB
81 kB
Upozornění 125 kB
73 kB
Záznam z jednání 138 kB
Usnesení č.735 128 kB
182 kB
1074/17 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.736 126 kB
180 kB
1094/17 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. listopadu 2017
ikonka - bylo změněno Usnesení č.737 131 kB
182 kB
1085/17 Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2018
ikonka - bylo změněno usn. 821/2017
Usnesení č.738 132 kB
184 kB
1065/17 Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 a 2020
Usnesení č.739 132 kB
188 kB
1050/17 Příprava opatření na dopravní infrastruktuře využitelných pro přepravu nadrozměrných a těžkých komponent nezbytných pro realizaci nových jaderných zdrojů v lokalitě Temelín a Dukovany
Usnesení č.740 130 kB
182 kB
1061/17 Analýza legislativního řešení dopadů revidované směrnice o zbraních
Usnesení č.741 130 kB
182 kB
1056/17 Návrh na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2018
Usnesení č.742 131 kB
182 kB
1039/17 Návrh Monitoringu hospodaření územních samosprávných celků a návrh na zrušení usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395, o Monitoringu hospodaření obcí ve znění usnesení vlády České republiky ze dne 29. září 2010 č. 695 a ze dne 3. října 2012 č. 722
ikonka - ruší usnesení usn. 722/2012 , usn. 695/2010 , usn. 1395/2008
Usnesení č.743 127 kB
180 kB
1120/17 Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2017
Usnesení č.744 140 kB
188 kB
1084/17 Poskytování podkladů pro zajištění financování administrativních budov přebíraných podle § 19a, nepotřebného majetku přebíraného podle § 19b odst. 1 a majetku přebíraného od likvidátorů státních podniků podle § 55b zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb.
Příloha č.1 176 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.744
Příloha č.2 165 kB
38 kB
Příloha č.2 k usnesení č.744
Příloha č.3 162 kB
42 kB
Příloha č.3 k usnesení č.744
Usnesení č.745 130 kB
182 kB
1122/17 Vyhodnocení cvičení znovuzavedení kontrol na státních hranicích s Rakouskem, Polskem, Slovenskem a Německem v letech 2015 až 2017 (Vyhodnocení schopnosti znovuzavedení ochrany vnitřních hranic)
Usnesení č.746 127 kB
182 kB
1121/17 Bezúplatný převod některých pozemků včetně jejich součástí, které leží na území Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava, do příslušnosti hospodaření Správy Národního parku Šumava
Příloha č.1 430 kB
Příloha č.1 k usnesení č.746
Příloha č.2 173 kB
Příloha č.2 k usnesení č.746
Usnesení č.747 148 kB
185 kB
1128/17 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc září 2017
Usnesení č.748 130 kB
181 kB
1108/17 Zpráva o činnosti inspekce a analýza použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu za rok 2016
Usnesení č.749 132 kB
183 kB
1118/17 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 21/17 o návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení ustanovení bodu 2 a 3, Čl. II. Přechodná ustanovení zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
Usnesení č.750 135 kB
184 kB
1119/17 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 24/17 o návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.751 128 kB
182 kB
1075/17 Podnět Rady vlády České republiky pro lidská práva k podpisu a ratifikaci Opčního protokolu k Mezinárodnímu paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
Usnesení č.752 127 kB
181 kB
1076/17 Národní akční plán pro byznys a lidská práva
Usnesení č.753 124 kB
180 kB
1124/17 Sektorová analýza zaměřená na problematiku nezákonného ovlivňování sportovních výsledků a s tím související korupcí ve sportovním prostředí
Usnesení č.754 126 kB
180 kB
1110/17 O souhlasu s poskytnutím peněžního daru do Irácké republiky v rámci realizace programu MEDEVAC
Usnesení č.755 219 kB
181 kB
1117/17 O souhlasu s poskytnutím peněžního daru na podporu pražské kanceláře Mezinárodní organizace pro migraci
Usnesení č.756 130 kB
180 kB
1125/17 Návrh skupiny grantových projektů Grantové projekty excelence v základním výzkumu (EXPRO)
Usnesení č.757 124 kB
180 kB
1098/17 Koncepční materiál přítomnosti a aktivit České republiky v regionu Blízkého východu
Usnesení č.758 136 kB
186 kB
1079/17 Návrh na přístup k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech (Nassau, 23. května 1992) a k Opčnímu protokolu k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech (Managua, 11. června 1993)
Příloha č.1 254 kB
37 kB
Příloha č.1 k usnesení č.758
Příloha č.2 257 kB
37 kB
Příloha č.2 k usnesení č.758
Usnesení č.759 126 kB
180 kB
1129/17 Návrh nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
Usnesení č.760 129 kB
182 kB
1130/17 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
Usnesení č.761 128 kB
181 kB
1133/17 Návrh usnesení vlády k předložení návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 Poslanecké sněmovně v VIII. volebním období
ikonka - mění usnesení usn. 312/2017
Usnesení č.762 129 kB
180 kB
1132/17 Návrh usnesení vlády k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018
ikonka - mění usnesení usn. 674/2017
Usnesení č.763 130 kB
182 kB
1136/17 Platové náležitosti ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky k 1. 11. 2017
Usnesení č.764 Koncepce rozvoje letištní sítě pro potřeby zajišťování obrany České republiky čj. V481/2017
Usnesení č.765 Směrnice pro jednání o ukončení členství České republiky v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce čj. V457/2017
ikonka - bylo změněno Usnesení č.766 141 kB
186 kB
Změna usnesení vlády ze dne 21. srpna 2017 č. 609/V a zrušení jeho stupně utajení čj. V482/2017
ikonka - bylo změněno usn. 576/2018
ikonka - mění usnesení usn. 609/2017
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
972/17 Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
1083/17 Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zahraničních věcí
1105/17 Koncepce financování reprodukce a modernizace infrastruktury nemocnic v ČR
1047/17 Akční plán rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR na léta 2018 až 2020
1028/17 Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik, do vlastnictví Obce Radvanice podle ustanovení § 16 odst. 8 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
1100/17 Studie proveditelnosti záměru na vytvoření národního regulačního úřadu České republiky pro síťová odvětví, včetně analýzy zkušeností z členských států EU, kde jsou tyto úřady zřízeny a návrh dalšího postupu
1070/17 Problematika vstupu pracovních sil ze zahraničí za účelem podpory podnikatelského prostředí v České republice
1087/17 Portál Občana – Personalizovaná část Portálu veřejné správy
1109/17 Informace Ministerstva zemědělství o současném vývoji na domácím trhu s mléčnými výrobky
1116/17 Informace o stavu plnění „ Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem"
1104/17 Souhrnná zpráva o stavu připravenosti ústředních orgánů státní správy na povinné přijímání úplného elektronického podání a elektronických faktur
1112/17 Veřejná zakázka „Technické zhodnocení APV ISL“
1082/17 Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíce červenec a srpen 2017(předložil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu)
1102/17 Čtvrtletní zpráva o činnosti Vládního výboru pro personální nominace (III. čtvrtletí 2017) (předložil vedoucí Úřadu vlády)
1127/17 Informace o plnění Koncepce připomenutí výročí 1. světové války za rok 2016 (předložil ministr obrany)
1093/17 Analýza nabídky a poptávky na trhu práce, průběžná zpráva - stav k 30. 6. 2017 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
1115/17 Informace o stavu realizace Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (předložil ministr zdravotnictví)
1103/17 Zpráva o plnění úkolů v oblasti bydlení (předložil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu)
1123/17 Souhrnná zpráva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. za rok 2016 (předložil ministr zemědělství)
1111/17 Informace o veřejné zakázce Vypracování projektové dokumentace náhrad komponentů systému řízení palby pro tank T-72M4CZ a dodávka první sady (předložil ministr obrany)
1113/17 Informace o veřejné zakázce Dodávka náhradních dílů pro opravy pohonných jednotek a převodovek tanků T-72M4CZ (předložil ministr obrany)
1114/17 Rámcová dohoda na nákup a servis kryptografických prostředků (předložil ministr vnitra)
1073/17 Informace o průběhu a výsledcích 106. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 5. – 16. června 2017) (předložili ministryně práce a sociálních věcí a ministr zahraničních věcí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk