Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-10-11
Program jednání 232 kB
140 kB
Dodatek č.1 198 kB
97 kB
Dodatek č.2 175 kB
76 kB
Upozornění 126 kB
72 kB
Záznam z jednání 133 kB
Usnesení č.709 130 kB
183 kB
755/17 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.
Usnesení č.710 124 kB
182 kB
985/17 Návrh nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
Usnesení č.711 127 kB
184 kB
1052/17 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2017
Usnesení č.712 124 kB
180 kB
1071/17 Návrh změn v systému investičních pobídek
Usnesení č.713 138 kB
197 kB
1066/17 Zpráva o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin EU a některých dalších surovin
Usnesení č.714 132 kB
183 kB
1029/17 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 19/17 o návrhu skupiny 19-ti senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení § 72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.715 136 kB
188 kB
1067/17 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 22/17 o návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 70 odst. 3 věta první ve slovech „podle tohoto zákona“ zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 225/2017 Sb., a na zrušení ustanovení § 4 odst. 9, 10 a 11 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb.
Usnesení č.716 129 kB
183 kB
1068/17 Organizační zajištění projektu „Zajištění zvýšení bezpečnosti na mezinárodních letištích s pravidelným veřejným leteckým provozem s výjimkou letiště Václava Havla Praha“
Příloha č.1 221 kB
66 kB
Příloha č.1 k usnesení č.716
Usnesení č.717 126 kB
181 kB
1051/17 O souhlasu s poskytnutím peněžního daru Italské republice v souvislosti s realizací Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů v roce 2017
ikonka - bylo změněno Usnesení č.718 129 kB
186 kB
1064/17 Zaměření národní investiční strategie - investičního plánu ČR
ikonka - bylo změněno usn. 741/2019
Usnesení č.719 127 kB
180 kB
1033/17 Návrh řešení systémové podjatosti ve vztahu k činnosti obecných stavebních úřadů a úřadů územního plánování
Usnesení č.720 129 kB
188 kB
1046/17 Vize rozvoje autonomní mobility
Usnesení č.721 125 kB
180 kB
1035/17 Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2016
Usnesení č.722 127 kB
180 kB
1048/17 Průběžná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018
Usnesení č.723 127 kB
182 kB
1055/17 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 19. a 20. října 2017 v Bruselu
ikonka - bylo změněno Usnesení č.724 139 kB
192 kB
1034/17 Návrh na obeslání 23. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, 13. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu a druhé části 1. zasedání smluvních stran Pařížské dohody (6. – 17. listopadu 2017, Bonn, Německo)
Příloha č.1 118 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.724
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
Usnesení č.725 130 kB
181 kB
1054/17 Návrh na účast prezidenta republiky Miloše Zemana na setkání hlav států zemí Visegrádské skupiny v Maďarsku ve dnech 13. - 14. října 2017
Usnesení č.726 127 kB
182 kB
1077/17 Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2017
Usnesení č.727 123 kB
180 kB
1078/17 Návrh na odvolání člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Usnesení č.728 127 kB
180 kB
1088/17 Návrh usnesení vlády k výsledkům srovnávacího přezkumu účinnosti regulace obsažené v nařízení vlády č. 134/2015 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance
Usnesení č.729 128 kB
182 kB
1086/17 O souhlasu s poskytnutím peněžního daru Irácké republice v souvislosti s realizací Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů v roce 2017
Usnesení č.730 126 kB
181 kB
1080/17 Účast předsedy vlády České republiky na Summitu k právům spotřebitelů v Bratislavě dne 13. října 2017
Usnesení č.731 130 kB
181 kB
1081/17 Informace o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí a záležitostí Commonwealthu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Borise Johnsona v České republice dne 25. září 2017
Usnesení č.732 127 kB
180 kB
1059/17 Informace o implementaci „Nové agendy pro města“ a dalších schválených mezinárodních dokumentů Organizace spojených národů a Evropské unie v podmínkách České republiky
Usnesení č.733 127 kB
181 kB
1101/17 Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025
Usnesení č.734 125 kB
180 kB
1106/17 Návrh na jmenování ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 290/2017 Sb.
1065/17 Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 a 2020
1050/17 Příprava opatření na dopravní infrastruktuře využitelných pro přepravu nadrozměrných a těžkých komponent nezbytných pro realizaci nových jaderných zdrojů v lokalitě Temelín a Dukovany
1061/17 Analýza legislativního řešení dopadů revidované směrnice o zbraních
1056/17 Návrh na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2018
1039/17 Návrh Monitoringu hospodaření územních samosprávných celků a návrh na zrušení usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395, o monitoringu hospodaření obcí ve znění usnesení vlády České republiky ze dne 29. září 2010 č. 695 a ze dne 3. října 2012 č. 722
1072/17 Zpráva o plnění Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR
1085/17 Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2018
1094/17 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. listopadu 2017
1069/17 Dlouhodobé strategické financování systému výzkumu, vývoje a inovací (předložil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace)
1063/17 Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech (předložil ministr vnitra)
1049/17 Informace o stavu čerpání rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2017 ke dni 31. 8. 2017 (předložil ministr dopravy)
1053/17 Čtvrtá průběžná informace o postupu příprav a realizace účasti ČR na Mezinárodní specializované výstavě EXPO Astana 2017 včetně předběžného vyhodnocení (předložil ministr průmyslu a obchodu)
1057/17 Rámcová smlouva na zajištění správy a provozu komunikační infrastruktury (předložil ministr vnitra)
1030/17 Úkoly technické pomoci pro Armádu České republiky (předložil ministr obrany)
1031/17 Veřejná zakázka „Munice pro tank T-72M4CZ“ (předložil ministr obrany)
1032/17 Veřejná zakázka „Servisní podpora techniky elektronického boje“ (předložil ministr obrany)
1058/17 Informace o průběhu a výsledcích 7. zasedání smluvních stran Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států a 3. zasedání smluvních stran Protokolu o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí (13. – 16. června 2017, Minsk, Bělorusko) (předložil 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí)
1091/17 Informace o postupu prací při tvorbě Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (předložila ministryně pro místní rozvoj)
1090/17 Informace o změně podoby stanoviska Legislativní rady vlády a stanoviska předsedy Legislativní rady vlády (předložil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu)
1089/17 Zpráva o plnění navrhovaných opatření ke Strategii rozvoje ICT služeb veřejné správy a jejím opatřením na zefektivnění ICT služeb k 30. září 2017 (předložil ministr vnitra)
1095/17 Informace o veřejné zakázce Projekt bezpečnostního výzkumu s názvem „Výzkum a vývoj proprietárních knihoven pro zpracování síťového provozu“ (předložil ministr vnitra)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk