Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-09-25
Program jednání 233 kB
145 kB
Upozornění 126 kB
73 kB
Záznam z jednání 127 kB
Usnesení č.673 125 kB
180 kB
1026/17 Zpráva vlády Bohuslava Sobotky o plnění programového prohlášení 2014 - 2017
ikonka - bylo změněno Usnesení č.674 160 kB
190 kB
950/17 Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 včetně rozpočtové dokumentace
Příloha č.1 202 kB
47 kB
Příloha č.1 k usnesení č.674
Příloha č.2 107 kB
Příloha č.2 k usnesení č.674
ikonka - bylo změněno usn. 762/2017
ikonka - mění usnesení usn. 831/2016
Usnesení č.675 128 kB
181 kB
1020/17 Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018 Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018
Usnesení č.676 128 kB
181 kB
1021/17 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.677 127 kB
182 kB
1022/17 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.678 126 kB
182 kB
1023/17 Návrh nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Usnesení č.679 129 kB
183 kB
996/17 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.
Usnesení č.680 130 kB
182 kB
1003/17 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.681 129 kB
185 kB
1017/17 Rekonstrukce budovy zastupitelského úřadu České republiky v Berlíně
Usnesení č.682 129 kB
181 kB
918/17 Koncepce zavádění metody BIM v České republice
Příloha č.1 199 kB
112 kB
Příloha č.1 k usnesení č.682
Usnesení č.683 149 kB
190 kB
1014/17 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červenec a srpen 2017
Usnesení č.684 130 kB
184 kB
989/17 Materiál Akční plán pro Společnost 4.0
ikonka - ruší usnesení usn. 694/2015
Usnesení č.685 130 kB
184 kB
1010/17 Koncepce vodní dopravy pro období 2016 - 2023
Usnesení č.686 135 kB
190 kB
1024/17 Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR a Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR "Český automobilový průmysl 2025"
Usnesení č.687 136 kB
184 kB
997/17 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 16/17 o návrhu skupiny 42 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení ustanovení § 78 odst. 1 písm. c) a § 78 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 370/2012 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb., a na zrušení nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb.
Usnesení č.688 132 kB
182 kB
1025/17 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 15/17 o návrhu na zrušení § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.689 131 kB
182 kB
1000/17 Odvolání a jmenování členů orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven
Usnesení č.690 128 kB
181 kB
1005/17 Návrh na příspěvek Ministerstva obrany ČR na podporu financování druhé fáze výcviku libyjské pobřežní stráže v rámci rozšířeného mandátu operace EUNAVFOR MED Sophia
Usnesení č.691 126 kB
180 kB
1002/17 Poskytování příspěvku na zvláštní účet Evropského soudu pro lidská práva z kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti
Usnesení č.692 130 kB
183 kB
1013/17 Návrh na sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem
Usnesení č.693 129 kB
180 kB
992/17 Návrh na účast předsedy vlády České republiky na Digitálním summitu pořádaném estonským předsednictvím v Radě Evropské unie v Tallinu v Estonské republice ve dnech 28. - 29. září 2017
Usnesení č.694 130 kB
181 kB
995/17 Návrh na zajištění účasti delegace České republiky vedené prezidentem republiky Milošem Zemanem na zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku dne 10. října 2017
Usnesení č.695 129 kB
181 kB
994/17 Návrh na zajištění účasti delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí v roli předsedy Výboru ministrů Rady Evropy na zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku dne 9. října 2017
Usnesení č.696 131 kB
182 kB
1012/17 Návrh na obeslání 10. Evropského regionálního zasedání Mezinárodní organizace práce (Istanbul, 2. – 5. října 2017)
Usnesení č.697 127 kB
182 kB
993/17 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Irácké republice ve dnech 26. a 27. srpna 2017
Usnesení č.698 130 kB
182 kB
1036/17 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy státní poradkyně a ministryně zahraničních věcí Republiky Myanmarský svaz Aung San Suu Kyi v České republice ve dnech 10. – 12. října 2017
Usnesení č.699 126 kB
180 kB
1038/17 Nominace kandidáta za Českou republiku na funkci soudce Soudního dvora Evropské unie
Usnesení č.700 128 kB
183 kB
1037/17 Zpráva o oficiální návštěvě prezidenta Spolkové republiky Německo Franka-Waltera Steinmeiera v České republice dne 12. září 2017
ikonka - bylo změněno Usnesení č.701 130 kB
184 kB
941/17 Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách a v lesních školkách v dubnu a květnu 2017
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
Usnesení č.702 126 kB
182 kB
1044/17 Návrh na jmenování tří členů předsednictva Technologické agentury České republiky
Usnesení č.703 127 kB
183 kB
1043/17 Informace o řešení aktuální situace v lesním hospodářství v České republice
ikonka - bylo změněno Usnesení č.704 127 kB
184 kB
1042/17 Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v roce 2017
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
Usnesení č.705 125 kB
184 kB
1041/17 Řešení aktuální situace afrického moru prasat v České republice
Usnesení č.706 125 kB
180 kB
1045/17 Návrh na jmenování do hodnosti brigádních generálů
Usnesení č.707 Návrh na změnu ve funkci vedoucího zastupitelského úřadu v hodnosti mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky čj. V465/2017
Usnesení č.708 Návrh na změnu ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky čj. V464/2017
1018/17 Materiál Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy
999/17 Informace ministra financí o postupech Finanční správy České republiky ve věci zajišťovacích příkazů a tzv. korunových dluhopisů
1004/17 Informace o řešení majetkoprávního uspořádání nemovitých věcí v areálu bývalého muničního skladu u Vrbětic a zabezpečení provedení hloubkové pyrotechnické asanace po nabytí vlastnictví pozemků cizích vlastníků prostřednictvím státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
1040/17 Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu o „Horizontální spolupráci v oblasti ochrany půdy“ mezi veřejnými zadavateli podle § 12 ZZVZ.
1019/17 Informace o postupu ve věci kandidatury České republiky na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví v České republice a vývoj v oblasti GSMC (předložil předseda vlády)
990/17 Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2016 (předložil ministr financí)
1015/17 Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč (předložil ministr dopravy)
1001/17 Informace o plnění dodatečných úkolů uvedených v materiálu „Vyhodnocení plnění úkolů vyplývajících z materiálu Posílení systému ochrany Letiště Václava Havla Praha“ (předložil ministr dopravy)
964/17 Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Řešení problematiky sucha v roce 2017“ zadávané mimo působnost zákona o veřejných zakázkách (předložil 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí)
1006/17 Veřejná zakázka „Nákup munice 2018/30 mm-Rámcová dohoda“ zadávaná podle ustanovení § 29 písm. s) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (předložil ministr obrany)
1007/17 Zakázka „Nákup služby v oblasti munice 2018 – Výměna stabilizátorů a revize 120 mm“ zadávaná podle § 189 odst.. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (předložil ministr obrany)
1008/17 Veřejná zakázka „Trhaviny, speciální ženijní náloživo“, zadávaná podle § 29 písm. s) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (předložil ministr obrany)
1009/17 Veřejná zakázka „Ochranný rušič STAR – nákup“ a „Elektronická ochrana pyrotechnika“, zadávaná v souladu s ustanovením § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (předložil ministr obrany)
991/17 Informace o plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v kontrolním závěru NKÚ z kontrolní akce č. 16/08 "Účetní závěrka Ministerstva spravedlnosti za rok 2015" (předložil ministr spravedlnosti)
1016/17 Vyhodnocení opatření Ministerstva obrany ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/38 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (předložil ministr obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk