Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-09-18
Program jednání 178 kB
126 kB
Dodatek č.1 136 kB
77 kB
Upozornění 126 kB
72 kB
Záznam z jednání 114 kB
Usnesení č.648 129 kB
182 kB
922/17 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
Usnesení č.649 129 kB
182 kB
961/17 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.650 126 kB
185 kB
986/17 Návrh nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru
Usnesení č.651 128 kB
181 kB
880/17 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.652 125 kB
181 kB
766/17 Návrh nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
Usnesení č.653 125 kB
180 kB
683/17 Návrh věcného záměru nového zákona o ochraně spotřebitele
Usnesení č.654 130 kB
185 kB
870/17 Koncepce rodinné politiky
Usnesení č.655 140 kB
189 kB
962/17 Zpráva o postupu prací a čerpání finančních prostředků ze Smlouvy č. 5541-2012-452-S-0254/12/01 uzavřené mezi MF a DIAMO, s. p., o úhradě nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem a jeho další financování v letech 2018 až 2022
ikonka - mění usnesení usn. 1128/2003 , usn. 610/2017 , usn. 783/2010
Usnesení č.656 128 kB
182 kB
951/17 Návrh na změnu programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA
Usnesení č.657 128 kB
181 kB
978/17 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. října 2017
Usnesení č.658 132 kB
182 kB
977/17 Technická revize Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 týkající se projektů financovaných z evropských strukturálních fondů
Usnesení č.659 136 kB
186 kB
984/17 Návrh na obeslání 5. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (Lillafüred, Maďarsko, 10. – 12. října 2017)
Příloha č.1 125 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.659
Usnesení č.660 136 kB
186 kB
983/17 Návrh na obeslání 12. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Manila, Filipíny, 23. - 28. října 2017)
Příloha č.1 115 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.660
Usnesení č.661 132 kB
184 kB
967/17 Návrh na obeslání 39. zasedání Generální konference UNESCO (Paříž, 30. října až 14. listopadu 2017)
Usnesení č.662 127 kB
181 kB
982/17 Pracovní návštěva předsedy vlády Italské republiky Paola Gentiloniho v České republice dne 7. září 2017
Usnesení č.663 139 kB
187 kB
969/17 Návrh na vypovězení Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech ze dne 19. srpna 1985 a k návrhu na sjednání Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích ze dne 3. července 2016
ikonka - bylo změněno Usnesení č.664 132 kB
184 kB
973/17 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
ikonka - bylo změněno usn. 705/2018
Usnesení č.665 133 kB
184 kB
987/17 Změna příslušnosti hospodařit s majetkem České republiky - Památník Hodonín u Kunštátu z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského na Muzeum romské kultury
ikonka - mění usnesení usn. 589/2009 , usn. 158/2011
Usnesení č.666 130 kB
182 kB
1011/17 Návrh dalšího postupu České republiky ve věci prováděcího rozhodnutí Evropské komise C(2017) 4682 ze dne 6. července 2017, kterým se ruší část pomoci Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj
Usnesení č.667 129 kB
180 kB
998/17 Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 21. srpna 2017 č. 594 k návrhu na sjednání Dodatkového protokolu k Trestněprávní úmluvě o korupci
ikonka - mění usnesení usn. 594/2017
Usnesení č.668 Návrh zadání úkolu Bezpečnostní informační službě čj. D706/2017
Usnesení č.669 Peněžní dar Albánské republice za účelem posílení spolupráce v oblasti kyberkriminality čj. V440/2017
Usnesení č.670 130 kB
181 kB
Schválení výše účasti státního rozpočtu na realizaci programu reprodukce majetku 107V08 čj. V452/2017
Usnesení č.671 133 kB
180 kB
Schválení výše účasti státního rozpočtu na realizaci programu reprodukce majetku 107V220 čj. V451/2017
Usnesení č.672 126 kB
180 kB
Návrh na jmenování do hodnosti generálů čj. V450/2017
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
988/17 Základní teze rekodifikace veřejného stavebního práva
971/17 Analýza odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu a rušení provozu elektronických komunikací Policií ČR za rok 2016 (předložil ministr vnitra)
979/17 Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. srpna 2017 (předložil ministr vnitra)
970/17 Implementační zpráva Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů v roce 2016 (předložil ministr vnitra)
963/17 Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za II. čtvrtletí 2017 (předložil ministr dopravy)
965/17 Výroční zpráva o činnosti Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod za rok 2016 (předložil ministr dopravy)
968/17 Dodatek č. 2 k smlouvě o zajištění správy a provozu komunikační infrastruktury 2016 (předložil ministr vnitra)
980/17 Informace pro vládu České republiky o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Údržba systému AFIS“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr vnitra)
974/17 Zakázka „ALO CZ - Místo koordinace ve vzdušném prostoru úkolových uskupení“ zadávaná podle § 189 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (předložil ministr obrany)
975/17 Veřejná zakázka „Mezinárodní interoperiabilní program (dále jen MIP) blok 4 – Realizace prototypu interoperabilního rozhraní podle specifikace MIP Blok 4, zajišťujícího interoperabilitu podle Federated Mission Networking, a jeho integrace do stávajícího prostředí Informačního systému Velení a řízení pozemních Sil - MIP“, zadávaná podle § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (předložil ministr obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk