Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-09-11
Program jednání 224 kB
128 kB
Dodatek č.1 176 kB
76 kB
Záznam z jednání 109 kB
Usnesení č.626 127 kB
180 kB
904/17 Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018
Usnesení č.627 127 kB
183 kB
876/17 Návrh nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
Usnesení č.628 128 kB
182 kB
877/17 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.629 128 kB
182 kB
867/17 Informace pro vládu ČR o východiscích budoucí podoby Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020 - Hlavní teze ČR při vyjednávání SZP po roce 2020
Usnesení č.630 130 kB
184 kB
860/17 Zajištění finančních prostředků k provedení výkonů rozhodnutí (exekucí) obecných stavebních úřadů vydaných ve veřejném zájmu
Usnesení č.631 126 kB
180 kB
872/17 Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2016
Usnesení č.632 127 kB
180 kB
917/17 Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2016
Příloha č.1 112 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.632
Usnesení č.633 126 kB
182 kB
910/17 Návrh na kandidáta vlády ČR na předsedu Národní rozpočtové rady
Usnesení č.634 133 kB
186 kB
868/17 Komplexní záměr dislokace Finanční správy na území Statutárního města Brna
Příloha č.1 63 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.634
Příloha č.2 534 kB
350 kB
Příloha č.2 k usnesení č.634
ikonka - bylo změněno Usnesení č.635 130 kB
182 kB
937/17 Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019 - 2020
ikonka - bylo změněno usn. 772/2017
Usnesení č.636 129 kB
184 kB
953/17 Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020
Usnesení č.637 130 kB
182 kB
916/17 Návrh na vydání předchozího souhlasu vlády k vydání rozhodnutí Ministerstva obrany o převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele podniku Vojenské lesy a statky ČR, s.p. do státního rozpočtu
Usnesení č.638 133 kB
184 kB
960/17 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 18/17 o návrhu skupiny 25 senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, případně některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Usnesení č.639 132 kB
184 kB
929/17 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za II. čtvrtletí 2017
Usnesení č.640 130 kB
182 kB
945/17 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu České republiky na rok 2017 kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství
Usnesení č.641 130 kB
182 kB
959/17 Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2017
Usnesení č.642 130 kB
184 kB
957/17 Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2016 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2016
Příloha č.1 113 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.642
Usnesení č.643 134 kB
185 kB
955/17 Poskytnutí peněžního daru do zahraničí na realizaci stavby uměleckého objektu (rozhledny) v Jeruzalémě a na obnovu hrobu plk. Rosíka v Etiopii a vydání souhlasu vlády k vyčlenění peněžních prostředků kapitoly 306 – MZV na postavení památníku obětem politických represí v Kazachstánu
Usnesení č.644 131 kB
184 kB
908/17 Návrh na přijetí změny článku 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
Usnesení č.645 137 kB
186 kB
947/17 Návrh na obeslání 72. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů a k pracovní návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana a pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí ve Spojených státech amerických
Usnesení č.646 130 kB
182 kB
981/17 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2017 kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství
Usnesení č.647 Poskytnutí pomoci české menšině v Bolívarovské republice Venezuela čj. V432/2017
950/17 Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 včetně rozpočtové dokumentace
918/17 Koncepce zavádění metody BIM v České republice
936/17 Návrh systémového řešení zabezpečení přesídlených krajanů
951/17 Návrh na změnu programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA
940/17 Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2016 (předložil předseda vlády)
906/17 Konečná zpráva o plnění úkolů obsažených v materiálu „Návrh systémových změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost systému veřejného zdravotního pojištění“ (předložil ministr zdravotnictví)
946/17 Využití vodíkového pohonu v dopravě v České republice (předložil ministr dopravy)
943/17 Informace o připravovaných nadlimitních veřejných zakázkách v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění – zabezpečení provozu informačních systémů celní správy v oblasti celního a daňového řízení (předložil ministr financí)
944/17 Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění – implementace pracovního programu pro celní kodex Unie (předložil ministr financí)
956/17 Vytvoření nových funcionalit v Registru práv a povinností (předložil ministr vnitra)
954/17 Informace o realizaci vertikální spolupráce na Vnitřní úklidy a venkovní údržbu zabezpečovanou VLS ČR, s. p. na základě § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (předložil ministr obrany)
966/17 Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce „ADIS - Legislativní a procesní změny v roce 2017 a 2018“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr financí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk