Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-09-04
Program jednání 180 kB
130 kB
Dodatek č.1 143 kB
82 kB
Záznam z jednání 112 kB
ikonka - bylo změněno Usnesení č.610 142 kB
192 kB
861/17 Koncepce stabilizace finančního stavu zvláštních účtů privatizace
ikonka - bylo změněno usn. 655/2017
ikonka - mění usnesení usn. 97/2015 , usn. 483/2010 , usn. 576/15
Usnesení č.611 130 kB
182 kB
836/17 Návrh na poskytnutí mimořádného peněžního daru krajanskému spolku Svaz Čechů v Chorvatské republice na dostavbu základní školy J. A. Komenského v Daruvaru
Usnesení č.612 130 kB
184 kB
896/17 Návrh řešení zabezpečení letecké záchranné služby po roce 2020
Usnesení č.613 126 kB
180 kB
903/17 Závazky na zavedení mechanismu kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie
Usnesení č.614 128 kB
181 kB
834/17 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 55)
Příloha č.1 727 kB
Příloha č.1 k usnesení č.614
Usnesení č.615 140 kB
200 kB
926/17 Analýza sdílené ekonomiky a digitálních platforem
Usnesení č.616 123 kB
184 kB
909/17 Jmenování soudců
Příloha č.1 198 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.616
Usnesení č.617 129 kB
184 kB
915/17 Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2017
Usnesení č.618 128 kB
185 kB
928/17 Návrh na hrazení příspěvku do společného rozpočtu velitelství mnohonárodní divize severovýchod v polském Elblagu (HQ MND NE)
Usnesení č.619 126 kB
184 kB
919/17 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2016
Usnesení č.620 134 kB
182 kB
921/17 Změna usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 107, ke konečné dislokaci v objektu Hybernská 1000/8 v Praze 1
ikonka - mění usnesení usn. 107/2013
Usnesení č.621 124 kB
180 kB
911/17 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2016
Usnesení č.622 129 kB
186 kB
925/17 Souhrnná zpráva za rok 2016 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 - 2018
Příloha č.1 158 kB
96 kB
Příloha č.1 k usnesení č.622
Usnesení č.623 137 kB
190 kB
933/17 Návrh na obeslání 1. zasedání konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti (24. – 29. září 2017, Ženeva, Švýcarsko)
Příloha č.1 131 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.623
Usnesení č.624 132 kB
184 kB
920/17 Informace o průběhu a výsledcích 13. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování a dalších souvisejících zasedání (24. dubna - 5. května 2017, Ženeva, Švýcarsko)
Usnesení č.625 134 kB
189 kB
949/17 Návrh navýšení finančních prostředků na řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji schválených usnesením vlády ze dne 16. ledna 2002 č. 50 ke Zprávě o hospodářské situaci Ústeckého kraje
ikonka - mění usnesení usn. 189/2002 , usn. 50/2002
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
923/17 Navýšení rozpočtu Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů
941/17 Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách a v lesních školkách v dubnu a květnu 2017
958/17 Informace pro členy vlády o aktuální situaci v lesním hospodářství v České republice
907/17 Zpráva o inflaci III/2017 (předložil guvernér České národní banky)
938/17 Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. ledna do 30. června 2017 a celkově od počátku privatizace) (předložil ministr financí)
905/17 Organizační členění Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (předložil předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost)
932/17 Informace členům vlády o plnění Pracovního plánu Slavkovské spolupráce pro rok 2017 v souvislosti s rozvojem vysokorychlostního železničního spojení a založení stálé expertní pracovní skupiny k železniční dopravě (předložil ministr dopravy)
914/17 Plnění pracovního plánu Slavkovské spolupráce v oblasti vzdělávání (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
930/17 Veřejná zakázka „LRNS - Radiové komunikační prostředky R&S letecké radiové sítě CRC - opravy a údržba“ (předložil ministr obrany)
931/17 Informace o realizaci vertikální spolupráce na Ostrahu objektů od 1. 1. 2018 na základě § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (předložil ministr obrany)
927/17 Informace pro vládu České republiky o připraveném zadání veřejné zakázky s názvem „Biologický výzkum a monitoring na úrovni krajiny ČR – zajištění odborné podpory pro činnost resortu životního prostředí“ (předložil 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí)
934/17 Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávky náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky střední hmotnostní kategorie Bell 412“ v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr vnitra)
939/17 Informace pro vládu České republiky o realizaci vertikální spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s, při realizaci programu NEMOVITOSTI v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na podporu malých a středních podnikatelů (předložil ministr průmyslu a obchodu)
924/17 Informace o průběhu a výsledcích 6. ministerské konference Světové zdravotnické organizace Životní prostředí a zdraví, která se konala ve dnech 13. až 15. června 2017 v Ostravě (předložil ministr zdravotnictví)
948/17 Informace k žádosti hejtmana Zlínského kraje o prodloužení stavu nebezpečí (předložil ministr vnitra)
942/17 Plnění pracovního plánu Slavkovské spolupráce v oblasti průmyslu (předložil ministr průmyslu a obchodu)
952/17 Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Krajinou domova II" zadávané na základě obecné výjimky z působnosti zákona o zadávání veřejných zakázek (předložil 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk