Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-08-21
Program jednání 266 kB
194 kB
Záznam z jednání 153 kB
Usnesení č.570 130 kB
183 kB
815/17 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.571 123 kB
180 kB
858/17 Návrh nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
Usnesení č.572 127 kB
182 kB
745/17 Projekt „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství a potravinářství z Ukrajiny“
Usnesení č.573 130 kB
182 kB
839/17 Návrh na finanční zajištění další činnosti vládního zmocněnce pro spolupráci s Agenturou pro evropský globální navigační družicový systém (agenutra GSA)
Příloha č.1 178 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.573
ikonka - mění usnesení usn. 1370/2006 , usn. 144/2012
Usnesení č.574 129 kB
183 kB
845/17 Projekt transformace Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., na národní rozvojovou banku České republiky
Usnesení č.575 126 kB
181 kB
852/17 Návrh podpory znevýhodněných venkovských oblastí
ikonka - bylo změněno Usnesení č.576 170 kB
186 kB
821/17 Návrh postupu s ohledem na záměr Českého statistického úřadu ukončit zveřejňování údaje o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě fyzických osob v nepodnikatelské sféře
ikonka - bylo změněno usn. 25/2018
Usnesení č.577 131 kB
184 kB
30/17 Návrh na poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu
Usnesení č.578 129 kB
184 kB
892/17 Strategie pro uplatňování českých občanů v mezinárodních organizacích
Usnesení č.579 127 kB
181 kB
898/17 Žádost o použití vládní rozpočtové rezervy na speciální vzdělávací potřeby v roce 2017
Usnesení č.580 147 kB
194 kB
891/17 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace a vyjmutí vybraného majetku státu z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 265)
Příloha č.1 37 kB
Příloha č.1 k usnesení č.580
Příloha č.2 214 kB
115 kB
Příloha č.2 k usnesení č.580
ikonka - mění usnesení usn. 595/2016 , usn. 320/2013 , usn. 636/2011
Usnesení č.581 125 kB
180 kB
863/17 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2016
Usnesení č.582 129 kB
181 kB
847/17 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2016
Usnesení č.583 128 kB
182 kB
855/17 3. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2017
Usnesení č.584 128 kB
180 kB
871/17 Systemizace Generálního štábu Armády České republiky na rok 2018
Usnesení č.585 126 kB
181 kB
842/17 Návrh na zabezpečení letecké dopravy humanitární a zdravotnické pomoci vojenským dopravním letadlem Armády České republiky
Usnesení č.586 125 kB
180 kB
859/17 Výroční zpráva o vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby služebními úřady za rok 2016
Usnesení č.587 128 kB
182 kB
833/17 Návrh na udělení státního vyznamenání České republiky – Medaile Za hrdinství
Usnesení č.588 127 kB
182 kB
900/17 O souhlasu s poskytnutím dalších peněžních darů do zahraničí na realizaci Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů v roce 2017
Usnesení č.589 130 kB
181 kB
851/17 Zpráva o aktivitách směřujících k naplnění Národního plánu rozvoje sítí nové generace
ikonka - ruší usnesení usn. 885/2016 , usn. 136/2016
ikonka - bylo změněno Usnesení č.590 130 kB
184 kB
832/17 Změna Statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny, Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a Statutu Rady vlády pro rovnost žen a mužů
Příloha č.1 108 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.590
Příloha č.2 109 kB
28 kB
Příloha č.2 k usnesení č.590
Příloha č.3 108 kB
27 kB
Příloha č.3 k usnesení č.590
Příloha č.4 107 kB
28 kB
Příloha č.4 k usnesení č.590
ikonka - bylo změněno usn. 346/2018
ikonka - mění usnesení usn. 746/2005 , usn. 1073/2004 , usn. 1034/2001 , usn. 885/2016 , usn. 136/2016 , usn. 33/2016 , usn. 544/2015 , usn. 933/2014 , usn. 932/2014 , usn. 262/2014 , usn. 352/2014 , usn. 332/2014 , usn. 530/2013 , usn. 630/2012 , usn. 264/2011 , usn. 60/2012
Usnesení č.591 130 kB
182 kB
893/17 Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 2018 - 2030
Usnesení č.592 130 kB
184 kB
881/17 Návrh na sjednání Dohody o spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království při rozvoji mírového využití jaderné energie
Usnesení č.593 133 kB
183 kB
897/17 Návrh na podpis a ratifikaci Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně souvisejícího s genetickým testováním pro zdravotní účely
ikonka - bylo změněno Usnesení č.594 131 kB
182 kB
824/17 Návrh na sjednání Dodatkového protokolu k Trestněprávní úmluvě o korupci (Štrasburk, 15. 5. 2003)
ikonka - bylo změněno usn. 667/2017
Usnesení č.595 132 kB
184 kB
835/17 Návrh na odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě
Usnesení č.596 133 kB
184 kB
853/17 Návrh na obeslání 13. zasedání konference smluvních stran Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (6. – 16. září 2017, Ordos, Čínská lidová republika)
Příloha č.1 137 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.596
Usnesení č.597 135 kB
186 kB
866/17 Návrh na obeslání 6. zasedání smluvních stran Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí a 3. zasedání Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (11. – 15. září 2017, Budva, Černá Hora)
Příloha č.1 114 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.597
Usnesení č.598 133 kB
182 kB
879/17 Návrh na obeslání 61. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii, konaného ve dnech 18. 9. – 22. 9. 2017 ve Vídni
Usnesení č.599 135 kB
184 kB
902/17 Návrh na obeslání XI. Konference ministrů členů Světové obchodní organizace, jmenování delegace České republiky a stanovení zásad jejího postupu
Usnesení č.600 127 kB
182 kB
885/17 Návrh na uskutečnění společného zasedání vlád České republiky a Slovenské republiky v Lednici dne 4. září 2017
Usnesení č.601 128 kB
182 kB
886/17 Účast předsedy vlády na setkání ve Slavkovském formátu za účasti prezidenta Francouzské republiky E. Macrona v Salcburku v Rakouské republice ve dnech 23. – 24. srpna 2017
Usnesení č.602 129 kB
181 kB
884/17 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Jordánského hášimovského království Haniho Fawziho Al Mulkiho v České republice ve dnech 21. - 24. srpna 2017
Usnesení č.603 127 kB
180 kB
883/17 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Portugalské republiky Augusta Santose Silvy v České republice ve dnech 27.- 29. srpna 2017
Usnesení č.604 126 kB
180 kB
882/17 Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí České republiky v Polské republice dne 7. srpna 2017
Usnesení č.605 130 kB
183 kB
913/17 Odvolání státního tajemníka v Ministerstvu zahraničních věcí a vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zahraničních věcí
Usnesení č.606 124 kB
180 kB
Zpráva o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2016 čj. T33/2017
Usnesení č.607 138 kB
191 kB
Souhrnná hodnotící zpráva o metodické podpoře v oblasti kybernetické bezpečnosti provedené u vybraných ústředních správních úřadů na základě usnesení vlády ze dne 8. února 2017 č. 104 čj. D579/2017
Usnesení č.608 Návrh na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky čj. V393/2017
ikonka - bylo změněno Usnesení č.609 151 kB
188 kB
Schválení záměru nabytí areálu velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti pietního místa v Letech u Písku ve veřejném zájmu státem včetně schválení výše ceny a následných kroků při naložení s tímto majetkem čj. V395/2017
ikonka - bylo změněno usn. 576/2018 , usn. 766/2017
870/17 Koncepce rodinné politiky
894/17 Záměr právní úpravy sjednocení služeb sociální prevence, služeb poskytujících pobytovou péči dětem, služeb sociálně zdravotních nebo výchovných a dalších služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny v působnosti MPSV, MŠMT a MZd do působnosti MPSV, zavedení věkové hranice, před jejímž dosažením není možné děti umisťovat do zařízení kolektivní péče
860/17 Zajištění finančních prostředků k provedení výkonů rozhodnutí (exekucí) obecných stavebních úřadů vydaných ve veřejném zájmu
872/17 Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2016
861/17 Koncepce stabilizace finančního stavu zvláštních účtů privatizace
868/17 Komplexní záměr dislokace Finanční správy na území Statutárního města Brna
836/17 Návrh na poskytnutí mimořádného peněžního daru krajanskému spolku Svaz Čechů v Chorvatské republice na dostavbu základní školy J. A. Komenského v Daruvaru
896/17 Návrh řešení zabezpečení letecké záchranné služby po roce 2020
834/17 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 55)
867/17 Informace pro vládu ČR o východiscích budoucí podoby Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020 - Hlavní teze ČR při vyjednávání SZP po roce 2020
869/17 Zpráva o rodině
878/17 Informace o kandidatuře České republiky na konání Světového dne mládeže v roce 2022 v České republice
904/17 Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018
903/17 Závazky na zavedení mechanismu kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie
910/17 Návrh na kandidáta vlády ČR na předsedu Národní rozpočtové rady
Informace o dalším vývoji obchodního případu Adularya/Yumus Emre v Turecku čj. V392/2017
Informace o aktuální bezpečnostní situaci
862/17 Makroekonomická predikce České republiky (červenec 2017) (předložil ministr financí)
856/17 Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2017 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
846/17 4. Zpráva o implementaci Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu (předložil předseda vlády)
825/17 Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 30. června 2017 (předložil ministr vnitra)
899/17 Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. července 2017 (předložil ministr vnitra)
854/17 Informace o zabezpečení výdajů na společné vzdělávání v roce 2017 (předložil ministr financí)
857/17 Informace o vývoji v oblasti úspor energií, jejich podpory a účinnosti realizovaných opatření (předložil ministr průmyslu a obchodu)
895/17 Roční zpráva o činnosti Stálého výboru pro jadernou energetiku za období leden 2016 – leden 2017 (předložil ministr průmyslu a obchodu)
826/17 Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč (předložil ministr dopravy)
848/17 Informace o stavu přípravy a realizace dálnice D35 v Pardubickém kraji (předložil ministr dopravy)
843/17 Zpráva o pokroku při provádění Dohody o partnerství k 31. 12. 2016 (předložila ministryně pro místní rozvoj)
864/17 Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Optimalizační projekt informační podpory Policie ČR“ v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr vnitra)
901/17 Vybudování univerzálního prostředí pro provoz aplikací a poskytování služeb (UPAAS) (předložil ministr vnitra)
888/17 Nadlimitní veřejná zakázka „Generální oprava OBOGS - OBIGGS“ (předložil ministr obrany)
889/17 Osobní padáky - nákup (předložil ministr obrany)
890/17 Informace o veřejné zakázce „IMPLEMENTACE IEG-B a IEG-C (IEG - Information Exchange Gateway)“ (předložil ministr obrany)
874/17 Změny plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2016 a 2017 (předložil vedoucí Úřadu vlády)
887/17 Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 17. července 2017 v Bruselu (předložil ministr zahraničních věcí)
841/17 Informace o průběhu a výsledcích 70. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se konalo ve dnech 22. – 31. května 2017 v Ženevě (předložili ministři zdravotnictví a zahraničních věcí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk