Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-07-24
Program jednání 259 kB
236 kB
Upozornění 126 kB
73 kB
Záznam z jednání 174 kB
Usnesení č.520 125 kB
184 kB
700/17 Návrh nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie
Usnesení č.521 130 kB
180 kB
788/17 Návrh poslanců Jana Farského, Mariana Jurečky, Petra Gazdíka, Jaroslava Klašky, Věry Kovářové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (sněmovní tisk č. 1138)
Příloha č.1 127 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.521
Usnesení č.522 131 kB
182 kB
822/17 O návrhu na jmenování ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, odvolání vládního zmocněnce pro oblast kybernetické bezpečnosti a o změně usnesení vlády č. 1178 ze dne 19. prosince 2016
ikonka - mění usnesení usn. 1178/2016
Usnesení č.523 125 kB
180 kB
805/17 Možné rozpočtové posílení investic vlády v roce 2017
Usnesení č.524 127 kB
180 kB
741/17 Informace ministra financí k zajišťovacím příkazům a jejich využití ze strany Finanční správy České republiky
Usnesení č.525 138 kB
186 kB
810/17 Návrh na sjednání Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP na období 2014-2021 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou a Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu Norska na období 2014-2021 mezi Norským královstvím a Českou republikou
Usnesení č.526 130 kB
182 kB
818/17 Zabezpečení plošného zavádění občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním čipem a dalších legislativních požadavků
ikonka - mění usnesení usn. 186/2015
Usnesení č.527 129 kB
184 kB
784/17 Návrh na zřízení dotačních programů za účelem zvýšení ochrany měkkých cílů
Usnesení č.528 134 kB
186 kB
740/17 Návrh Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky
Usnesení č.529 142 kB
190 kB
730/17 Zpráva o stavu přípravy a realizace opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy, včetně návrhu na zabezpečení finančních prostředků na majetkoprávní vypořádání nemovitých věcí dotčených realizací stavby přeložky silnice „I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa“
Příloha č.1 178 kB
70 kB
Příloha č.1 k usnesení č.529
Usnesení č.530 131 kB
184 kB
761/17 Národní program environmentálního značení (NPEZ) – aktualizace 2017
ikonka - ruší usnesení usn. 356/2007
Usnesení č.531 135 kB
192 kB
781/17 Pravidla uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy
ikonka - ruší usnesení usn. 465/2010
Usnesení č.532 133 kB
188 kB
797/17 Žádosti sociálních partnerů o příspěvek na činnost podle § 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018, schválené 137. Plenární schůzí RHSD ČR konané dne 29. května 2017
ikonka - bylo změněno Usnesení č.533 129 kB
182 kB
754/17 Rozbor legislativních změn nutných k zajištění závazků vyplývajících z úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 189 o pracovnících v cizí domácnosti
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
ikonka - mění usnesení usn. 336/2012
Usnesení č.534 130 kB
182 kB
807/17 Vyhodnocení čerpání ve Specifickém cíli 3.2 Integrovaného regionálního operačního programu - Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů“
Usnesení č.535 129 kB
180 kB
768/17 Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2016
Usnesení č.536 129 kB
186 kB
732/17 Návrh jednotné koncepce správy a následného využívání rekultivovaných území
Usnesení č.537 128 kB
182 kB
775/17 Zpráva o postupu prací na řešení problémů popsaných v Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin
Usnesení č.538 154 kB
200 kB
823/17 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červen 2017
Usnesení č.539 130 kB
183 kB
813/17 Základní aspekty kandidatury České republiky na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví v České republice
Usnesení č.540 132 kB
181 kB
734/17 Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů za rok 2017 (Expertních panelů a Oborových verifikačních a hodnoticích panelů)
Příloha č.1 124 kB
73 kB
Příloha č.1 k usnesení č.540
Usnesení č.541 127 kB
186 kB
763/17 Pravidla pro čerpání finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích Evropské unie
Příloha č.1 504 kB
136 kB
Příloha č.1 k usnesení č.541
ikonka - mění usnesení usn. 1081/2015
Usnesení č.542 129 kB
182 kB
750/17 Rozšíření pokrytí systémem automatické biometrické detekce obličejů na letišti Václava Havla Praha
Usnesení č.543 130 kB
192 kB
752/17 Zajištění zvýšení bezpečnosti na mezinárodních letištích s pravidelným veřejným leteckým provozem s výjimkou letiště Václava Havla Praha
Usnesení č.544 132 kB
181 kB
795/17 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 16. prosince 2008 č. 1604, k zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a prostorů, ve znění usnesení vlády ze dne 13. července 2011 č. 518
ikonka - mění usnesení usn. 1604/2008 , usn. 518/2011
Usnesení č.545 128 kB
182 kB
738/17 Systém měření a hodnocení veřejné správy v České republice
Usnesení č.546 126 kB
180 kB
726/17 Výroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2016
Usnesení č.547 131 kB
186 kB
733/17 Návrh na jmenování mezirezortních komisí týkajících se řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu, řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
Příloha č.1 115 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.547
Příloha č.2 113 kB
30 kB
Příloha č.2 k usnesení č.547
Příloha č.3 113 kB
30 kB
Příloha č.3 k usnesení č.547
ikonka - ruší usnesení usn. 1192/2005 , usn. 648/2004 , usn. 1024/2003 , usn. 763/2003 , usn. 720/2015 , usn. 1064/2014
Usnesení č.548 130 kB
186 kB
725/17 Výroční zpráva o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2016
Usnesení č.549 129 kB
186 kB
808/17 Zásady urbánní politiky - Aktualizace 2017
Usnesení č.550 129 kB
180 kB
767/17 Zpráva o uplatňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (vyhodnocení za roky 2014-2016)
Usnesení č.551 126 kB
185 kB
774/17 Návrh na jmenování rektora Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Usnesení č.552 128 kB
186 kB
736/17 Žádost o souhlas vlády České republiky se členstvím Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Mezinárodní radě muzeí ICOM (International Council of Museums)
Usnesení č.553 131 kB
182 kB
780/17 Aktualizovaný Národní implementační plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech v České republice na léta 2018-2023
Usnesení č.554 126 kB
184 kB
735/17 Změna ve složení členů Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
Usnesení č.555 130 kB
186 kB
785/17 Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2016
Usnesení č.556 131 kB
186 kB
778/17 Úvodní zpráva České republiky o plnění Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte týkajícího se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie
Usnesení č.557 130 kB
186 kB
776/17 Národní zpráva České republiky pro třetí cyklus Univerzálního periodického přezkumu 2013 – 2017
Usnesení č.558 136 kB
188 kB
809/17 Návrh na obeslání 22. Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu UNWTO (Čína, Chengdu, 11. - 16. 9. 2017)
Usnesení č.559 135 kB
192 kB
783/17 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem a Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Mongolska k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
Usnesení č.560 134 kB
186 kB
840/17 Informace o dalším postupu ve vztahu k obchodnímu případu Adularya/Yunus Emre v Turecku - změna usnesení vlády č. 269 za dne 5. dubna 2017
ikonka - mění usnesení usn. 269/2017
Usnesení č.561 225 kB
184 kB
827/17 O souhlasu s poskytnutím dobrovolného příspěvku do Svěřeneckého fondu EU pro Afriku na podporu libyjské pobřežní a námořní stráže
Usnesení č.562 128 kB
184 kB
837/17 Změna Pravidel pro výběr kandidáta na funkci soudce Soudního dvora Evropské unie
Příloha č.1 116 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.562
ikonka - mění usnesení usn. 525/2011
Usnesení č.563 127 kB
180 kB
830/17 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra pro odchod Velké Británie z EU Davida Davise v České republice dne 25. července 2017
Usnesení č.564 128 kB
182 kB
831/17 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí České republiky v Rakouské republice dne 20. července 2017
Usnesení č.565 129 kB
182 kB
829/17 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Budapešti v souvislosti s účastí na summitu zemí Visegrádské skupiny a Státu Izrael dne 19. července 2017
Usnesení č.566 124 kB
180 kB
Zpráva o činnosti Bezpečnostní informační služby za rok 2016 čj. T35/2017
Usnesení č.567 125 kB
180 kB
Zpráva o činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace za rok 2016 čj. T31/2017
Usnesení č.568 129 kB
181 kB
Zpráva o zajišťování obrany státu v roce 2016 čj. V326/2017
Usnesení č.569 Poskytnutí peněžního daru v souvislosti s aktivitami České republiky v boji proti nelegální migraci a militantnímu islamismu čj. D586/2017
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
745/17 Projekt „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství a potravinářství z Ukrajiny“
796/17 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Guatemalské republiky Carlose Raúla Moralese Moscosa v České republice ve dnech 25. – 27. července 2017
828/17 Informace pro vládu České republiky o zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Provoz Národního informačního systému integrovaného záchranného systému“ podle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek
838/17 Informace ministerstva zemědělství o aktuální situaci v oblasti „dvojí kvality“ výrobků na jednotném trhu EU
839/17 Návrh na zrušení funkce vládního zmocněnce pro spolupráci s Agenturou pro evropský globální navigační družicový systém (GSA)
811/17 Informace k datu spuštění účtenkové loterie
819/17 Aktuální informace o stavu sportovních dotačních programů MŠMT
759/17 Informace o postupu ve věci řešení dopadů plánovaného rozšíření těžby polského hnědouhelného dolu Turów v rámci projektu České geologické služby
747/17 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2016 (předložil guvernér České národní banky)
806/17 Informace pro vládu České republiky o koncepci školení zaměstnanců státní správy v oblasti kybernetické bezpečnosti (předložil předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu)
820/17 Čtvrtletní zpráva Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi – 1. čtvrtletí roku 2017 (předložil předseda vlády)
753/17 Čtvrtletní zpráva o činnosti Vládního výboru pro personální nominace (II. čtvrtletí 2017) (předložil vedoucí Úřadu vlády)
792/17 Informace pro vládu k postupu společnosti PRISKO a.s. vůči společnosti OKD, a.s. (předložil ministr financí)
728/17 Memorandum o spolupráci (předložili ministři financí a vnitra)
773/17 Zpráva o plnění Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025 za rok 2016 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
757/17 Souhrnná informace o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců za rok 2016 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
737/17 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2016 (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
798/17 Zpráva o činnosti vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie za rok 2016 (předložil ministr zahraničních věcí)
723/17 Informace o realizaci pomoci Ukrajině při její obnově a na podporu její demokratické transformace v období let 2014 - 2016 (předložil ministr zahraničních věcí)
793/17 Informace pro Vládu ČR o problematice světelného znečištění (předložil 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí)
760/17 Zpráva k plnění usnesení vlády č. 611/2015 - Komplexní řešení problematiky negativních jevů při výkupu kovových odpadů v ČR (předložil 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí)
772/17 Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020 na roky 2017-2018 (předložila ministryně pro místní rozvoj)
794/17 Informace o akcích Národního programu podpory cestovního ruchu za rok 2015, souhrnné informace o Národním programu podpory cestovního ruchu 2010 – 2016 a informace o novém Národním programu podpory cestovního ruchu v regionech (předložila ministryně pro místní rozvoj)
758/17 Informace členům vlády o zřízení Meziresortního řídícího a pracovního týmu Programu Rychlých spojení (předložil ministr dopravy)
731/17 Informace s průběžným vyhodnocením dosažení jednotlivých cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví na období 2016 - 2020 (předložil ministr zdravotnictví)
739/17 Výroční zpráva stavu veřejné správy v České republice za rok 2016 (předložil ministr vnitra)
748/17 Zpráva o činnosti Rady vlády pro informační společnost do 30. června 2017 (předložil ministr vnitra)
749/17 Zpráva o činnosti Pracovní skupiny Rady vlády pro informační společnost pro jednací řízení bez uveřejnění do 31. května 2017 (předložil ministr vnitra)
727/17 Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2016 (předložil ministr průmyslu a obchodu a předsedkyně Energetického regulačního úřadu)
722/17 Zpráva o činnosti Českého báňského úřadu a obvodních báňských úřadů za rok 2016 (předložil ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu)
724/17 Informace o činnosti Národního inovačního fondu za I. pololetí 2017 (předložil ministr průmyslu a obchodu)
742/17 Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu pro snížení používání pesticidů v ČR za rok 2016 (předložil ministr zemědělství)
744/17 Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc květen 2017 (předložil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu)
777/17 Průběžná informace o plnění úkolu připravit a vládě předložit návrh státní podpory rozvoje firemního dárcovství (předložil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu)
782/17 Analýza vlivu herního průmyslu na možná rizika korupčního jednání v rámci veřejné správy a návrh řešení (předložil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu)
786/17 Výroční zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování v roce 2016 (předložil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu)
787/17 Zpráva za rok 2016 o naplňování Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018 a Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích (předložil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu)
743/17 Informace k připravované veřejné zakázce s názvem Správa finančního nástroje v rámci Specifického cíle 3.5 Operačního programu Životní prostředí a k připravované Dohodě o financování podle čl. 38 odst. 7 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013 uzavírané mezi subjekty MŽP a SFŽP ČR formou horizontální spolupráce podle § 12 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (předložil 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí)
756/17 Informace pro vládu České republiky o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Zajištění provozu a rozvoje rozpočtového systému ASPE" zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (předložil ministr dopravy)
779/17 Informace pro vládu České republiky o zadávání veřejné zakázky s názvem "Zajištění technologických prostor a služeb datového centra pro kritické informační systémy základních registrů" formou jednacího řízení bez uveřejnění (předložil ministr vnitra)
812/17 Informace pro vládu České republiky o připravované horizontální spolupráci s názvem Modulární registr pro informační systémy ("MORIS") (předložil ministr vnitra)
816/17 Zajištění provozu Informačního systému registru smluv 2017+ (předložil ministr vnitra)
817/17 Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Podpora Analyticko Rešeršního a Monitorovacího Systému – ARMS“ v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr vnitra)
789/17 Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Smlouva o systémové podpoře a servisu IS MZV-V (2017 – 2020)“ (předložil ministr zahraničních věcí)
799/17 Informace o realizaci vertikální spolupráce na Vnitřní úklidy zabezpečované VLS ČR v areálech PS 0112 LZ Čáslav na základě § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (předložil ministr obrany)
800/17 Veřejná zakázka „Systémy vojenské letecké informační služby - nákup“ (předložil ministr obrany)
801/17 Informace o veřejné zakázce Smlouvy o dodávkách tepelné energie (předložil ministr obrany)
802/17 Veřejná zakázka „Integrace národních hlasových a komunikačních služeb do ACCS“ (předložil ministr obrany)
803/17 Veřejná zakázka „Lehké obrněné vozidlo S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II“ (předložil ministr obrany)
804/17 Veřejná zakázka „Pořízení kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních a spojovacích a kolových obrněných vozidel MKPP na podvozkové platformě TITUS 6x6“ (předložil ministr obrany)
814/17 Zadání veřejné zakázky „Propagační kampaň sladkovodní akvakultury ve veřejnoprávní televizi“ na základě výjimky z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (předložil ministr zemědělství)
790/17 Informace o průběhu a výsledcích mimořádné schůzky členských zemí NATO na nejvyšší úrovni v Bruselu dne 25. května 2017 (předložil ministr zahraničních věcí)
765/17 Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 19. června 2017 a na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 20. června 2017 v Lucemburku (předložil ministr zahraničních věcí)
Informace o výstavbě nového ústředí Organizace Severoatlantické smlouvy v Bruselu za období leden 2016 - květen 2017 (předložil ministr zahraničních věcí) čj. V317/2017

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk