Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-07-10
Program jednání 222 kB
124 kB
Dodatek č.1 183 kB
81 kB
Záznam z jednání 120 kB
Usnesení č.496 126 kB
186 kB
671/17 Návrh nařízení vlády o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice
Usnesení č.497 128 kB
187 kB
668/17 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
Usnesení č.498 125 kB
186 kB
667/17 Návrh nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti
Usnesení č.499 125 kB
186 kB
666/17 Návrh nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozního řádu
Usnesení č.500 124 kB
182 kB
643/17 Návrh nařízení vlády o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti
Usnesení č.501 125 kB
186 kB
395/17 Návrh nařízení vlády o stanovení podrobností souvisejících s vydáním povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
Usnesení č.502 129 kB
186 kB
665/17 Koncepce rozvoje schopností Policie České republiky vyšetřovat kybernetickou kriminalitu
ikonka - bylo změněno Usnesení č.503 138 kB
188 kB
669/17 Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2017 - 2018
ikonka - bylo změněno usn. 562/2018
ikonka - mění usnesení usn. 826/2015 , usn. 73/2014 , usn. 952/2013
Usnesení č.504 132 kB
184 kB
689/17 Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2018
Příloha č.1 569 kB
494 kB
Příloha č.1 k usnesení č.504
Usnesení č.505 130 kB
188 kB
715/17 Informace o snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2016
Usnesení č.506 130 kB
187 kB
708/17 Národní zpráva České republiky pro účely Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady
Usnesení č.507 128 kB
184 kB
706/17 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2016
Usnesení č.508 127 kB
187 kB
701/17 Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení
Příloha č.1 116 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.508
Usnesení č.509 131 kB
187 kB
714/17 Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030
Usnesení č.510 130 kB
186 kB
716/17 Národní jednotka využívající jmennou evidenci cestujících v boji s terorismem (Implementace směrnice PNR)
Usnesení č.511 131 kB
186 kB
687/17 Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2016
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.512 125 kB
180 kB
702/17 Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie za rok 2016
ikonka - bylo zrušeno usn. 504/2018
Usnesení č.513 132 kB
186 kB
699/17 Zpráva o činnosti Ústřední povodňové komise a aktualizace jejího statutu
ikonka - mění usnesení usn. 806/2004
Usnesení č.514 128 kB
180 kB
713/17 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Spolkové republiky Německo Sigmara Gabriela v České republice ve dnech 23. – 24. června 2017
Usnesení č.515 126 kB
180 kB
746/17 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst v Úřadu práce České republiky a v Českém telekomunikačním úřadu
Usnesení č.516 130 kB
186 kB
771/17 Financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2017
Usnesení č.517 129 kB
180 kB
769/17 Poskytnutí peněžních darů do zahraničí mezinárodním organizacím a vybraným institucím v roce 2017 z kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Usnesení č.518 127 kB
181 kB
764/17 Účast 1. místopředsedy vlády a ministra životního prostředí v zastoupení předsedy vlády na Evropském smutečním aktu k uctění památky zesnulého bývalého německého spolkového kancléře Helmuta Kohla ve Štrasburku ve dnech 30. června – 1. července 2017
Usnesení č.519 Návrh na vydání souhlasu vlády České republiky se spoluprací Vojenského zpravodajství se zpravodajskou službou cizí moci čj. D515/2017
694/17 Oficiální návštěva předsedy vlády Rumunska Sorina Grindeanua v České republice dne 11. července 2017
770/17 Informace Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy o aktuální situaci s výskytem afrického moru prasat v ČR ke dni 7. 7. 2017
703/17 Informace členům vlády o aktuálním stavu dofinancování sociálních služeb (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
575/17 Veřejná zakázka „Modernizace 152 mm ShKH vz. 77“, zadávaná s využitím obecné výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (předložil ministr obrany)
Informace vládě o úmyslu realizovat veřejnou zakázku související s přípravou voleb prezidenta republiky dle § 29 písm. a) ZZVZ čj. V297/2017
Konání schůze vlády v 31. týdnu
719/17 Zpráva o zajištění administrativní kapacity implementační struktury Dohody o partnerství a Národního strategického referenčního rámce za rok 2016 - informace do vlády ČR (předložila ministryně pro místní rozvoj)
688/17 Zpráva o naplňování Akčního plánu Strategie digitální gramotnosti České republiky na období 2015 až 2020 v roce 2016 (předložila ministryně práce a sociáních věcí)
684/17 Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2016 (předložil ministr financí)
720/17 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2016 (předložil ministr průmyslu a obchodu)
709/17 Informace o plnění opatření Národního akčního plánu čisté mobility (NAP CM) za rok 2016 (předložil ministr průmyslu a obchodu)
710/17 Souhrnná zpráva o plnění Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2016 - 2019 za rok 2016 (předložil ministr zdravotnictví)
656/17 Informativní zpráva pro schůzi vlády ČR o podobě finančních služeb v prostředí České pošty, s. p. po roce 2017 (předložil ministr vnitra)
685/17 Informace o přípravě stavby Pražského okruhu D0 v úseku Běchovice – D1 (stavba 511) k 24.5.2017 (předložil ministr dopravy)
693/17 Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 15. května 2017 a na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 16. května 2017 v Bruselu (předložil ministr zahraničních věcí)
718/17 Informace o průběhu a výsledcích 26. zasedání Řídící rady Programu OSN pro lidská sídla (UN-Habitat), které se konalo ve dnech 8.-12.května 2017 v Nairobi, Keňská republiky (předložila ministryně pro místní rozvoj)
704/17 Veřejná zakázka „Poskytování komplexní služby pozáručního servisu plánovacího a řídicího systému letectva MSS“ (předložil ministr obrany)
721/17 Veřejná zakázka „PPLRK RBS-70NG“ zadávaná s využitím obecné výjimky podle § 29 písm. s) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (předložil ministr obrany)
717/17 Informace pro vládu ČR o systému Databáze strategií (předložila ministryně pro místní rozvoj)
751/17 Informace o veřejné zakázce "Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky ve dvou investičních sporech" (předložil ministr financí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk