Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-06-26
Program jednání 210 kB
115 kB
Záznam z jednání 106 kB
Usnesení č.478 129 kB
185 kB
681/17 Návrh poslanců Milana Chovance, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1127)
Příloha č.1 116 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.478
Usnesení č.479 137 kB
190 kB
580/17 Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji
ikonka - bylo změněno Usnesení č.480 132 kB
184 kB
664/17 Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou a hutnickou činností
ikonka - bylo změněno usn. 403/2019
ikonka - mění usnesení usn. 546/2016
Usnesení č.481 134 kB
192 kB
682/17 Návrh změny Statutu Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí
Příloha č.1 286 kB
88 kB
Příloha č.1 k usnesení č.481
ikonka - mění usnesení usn. 171/2015
Usnesení č.482 126 kB
180 kB
690/17 Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2017 a Návrh Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2018
Příloha č.1 229 kB
147 kB
Příloha č.1 k usnesení č.482
Příloha č.2 255 kB
184 kB
Příloha č.2 k usnesení č.482
Usnesení č.483 145 kB
189 kB
691/17 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc květen 2017
Usnesení č.484 128 kB
186 kB
686/17 Jmenování ministra financí guvernérem mezinárodních finančních institucí a Evropské investiční banky
Usnesení č.485 130 kB
182 kB
696/17 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu České republiky na rok 2017, kapitoly Ministerstva zemědělství
Usnesení č.486 129 kB
182 kB
697/17 Žádost o udělení souhlasu kapitole Ministerstvo zemědělství se změnou účelu použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 500 mil. Kč na posílení rozpočtově nekrytých výdajů programů vodního hospodářství v roce 2017
Usnesení č.487 131 kB
188 kB
680/17 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o povolení změny závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2017, kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Usnesení č.488 128 kB
184 kB
679/17 Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého olympijského týmu na Letní evropský olympijský festival mládeže 2017
Usnesení č.489 125 kB
180 kB
675/17 Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a účetní závěrka za rok 2016
Usnesení č.490 128 kB
181 kB
692/17 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Budapešti v souvislosti s účastí na summitu států Visegrádské skupiny a Egyptské arabské republiky ve dnech 3. a 4. července 2017
Usnesení č.491 129 kB
183 kB
705/17 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst ve služebních úřadech pro rok 2017
Usnesení č.492 131 kB
187 kB
711/17 Žádost o zvýšení rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z titulu finančních dopadů nařízení vlády č. 168/2017 Sb.
Usnesení č.493 133 kB
188 kB
712/17 Návrh na obeslání 40. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) (3. až 8. července 2017, Řím, Italská republika) (3. - 8. 7. 2017, Řím, Itálie)
Usnesení č.494 126 kB
180 kB
707/17 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí a obchodu Irska Simona Coveneye v České republice dne 7. července 2017
Usnesení č.495 Návrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Úřadu pro zahraniční styky a informace se zpravodajskými službami cizí moci čj. D498/2017
644/17 Zvýšení nouzových zásob ropy a ropných produktů
665/17 Koncepce rozvoje schopností Policie České republiky vyšetřovat kybernetickou kriminalitu
669/17 Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje
641/17 Smlouva o reklamě - Olympiáda dětí a mládeže a Olympijský odznak
677/17 Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2016 (předložili předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže)
670/17 Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. května 2017 (předložil ministr vnitra)
672/17 Informace o realizaci implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy za rok 2016 (předložil ministr vnitra)
673/17 Zpráva o plnění Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí na období let 2013 až 2017 za rok 2016 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
674/17 Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2016 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
663/17 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro záležitosti romské menšiny v roce 2016 (předložil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu)
676/17 Automatická letecká meteo stanice stacionární 2 (předložil ministr obrany)
695/17 Informace o nadlimitní veřejné zakázce Strakova akademie - oprava vnějšího pláště a oplocení - výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil vedoucí Úřadu vlády)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk