Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-06-05
Program jednání 206 kB
104 kB
Dodatek č.1 179 kB
77 kB
Záznam z jednání 100 kB
Usnesení č.424 127 kB
186 kB
447/17 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.425 131 kB
185 kB
583/17 Návrh poslance Radka Vondráčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. (sněmovní tisk č. 1124)
Příloha č.1 125 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.425
ikonka - bylo změněno Usnesení č.426 131 kB
182 kB
585/17 Vytvoření funkce vládního zmocněnce pro kandidaturu České republiky na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví v České republice
Příloha č.1 240 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.426
ikonka - bylo změněno usn. 98/2018
Usnesení č.427 128 kB
184 kB
436/17 Aktualizace usnesení vlády č. 97 ze dne 9. února 2015 k návrhu zabezpečení investiční přípravy akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu
Usnesení č.428 125 kB
184 kB
536/17 Koncepce rozvoje Policie České republiky do roku 2020
Usnesení č.429 132 kB
186 kB
508/17 Podpora obslužnosti venkova
Usnesení č.430 134 kB
188 kB
476/17 Aktualizace Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti
Usnesení č.431 130 kB
188 kB
522/17 Příprava návrhu věcného záměru zákona, kterým budou vytvořeny právní podmínky pro zvyšování fyzické zdatnosti obyvatel České republiky, jejich znalostí a dovedností a vytváření mravních vlastností a etických zásad, které by mohli využít k obraně státu (zákon o dobrovolné účasti obyvatel na zajišťování obrany státu)
Usnesení č.432 131 kB
187 kB
573/17 Jmenování členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
Usnesení č.433 131 kB
181 kB
578/17 Návrh na uskutečnění bilaterální návštěvy spolkového ministra pro Evropu, integraci a zahraniční věci Rakouské republiky Sebastiana Kurze v České republice dne 14. června 2017 a uskutečnění „Prague European Summit“ v Praze ve dnech 13. – 15. června 2017
Usnesení č.434 131 kB
182 kB
591/17 Změna Návrhu revize Dohody o partnerství a programů v programovém období 2014–2020 ve vazbě na snížení alokace kohezní politiky v České republice v letech 2017 až 2020
ikonka - mění usnesení usn. 368/2017
Usnesení č.435 129 kB
182 kB
600/17 Návrh na změnu v obsazení funkce místopředsedy Bezpečnostní rady státu
ikonka - mění usnesení usn. 544/2014
Usnesení č.436 124 kB
184 kB
607/17 Návrhy na jmenování profesorů
Usnesení č.437 133 kB
184 kB
616/17 Informace o přípravě valné hromady ČEZ, a. s.
Usnesení č.438 126 kB
184 kB
617/17 Žádost o zvýšení rozpočtu kapitoly 333 MŠMT
Usnesení č.439 129 kB
185 kB
O dalším postupu v realizaci relokací a přesídlování do České republiky čj. D429/2017

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk